Finance.ua
Назва емітентаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Туристична фiрма "САМ"
Код за ЄДРПОУ13688707
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
Політичнінестабiльнiсть законодавчої бази (непередбачуванi змiни до законiв та пiдзаконних актiв про ПДВ, прибуток, ЗЕД)   введення ПДВ на послуги для нерезидентiв 
Фінансово-економічнінеобхiдна економiчна стабiльнiсть, як української єкономiки так i стабiльнiсть у країнах партнерiв, що повинно забезпечити стабiльнiсть вiдповiдних валют   прогнозується еволюцiйне зростання економiки України та полiтична нестабiльнiсть у свiтi пов"зана з подiями на Близькому сходi 
Виробничо-технологічнімодернiзацiя i подальший розвиток систем управлiння i облiку   зростання ефективностi працi та приняття управлiнських рiшень 
Соціальнінеобхiднiсть зростання чисельностiсереднього класу в Українi, як основного клiєнта фiрми   матиме мiсце незначне зростання середнього прошарку населення (бiля 10% на рiк) 
Екологічніекологiя та погоднi умови у мiчцях вiдпочинку мають вирiшальне значення   непрогнозоване 
Приміткид/н

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Органiзацiя туристичних подорожей Туристична фiрма "Гамалiя" Україна,Турцiя, Європа   
Органiзацiя зарубiжниз подорожей Тцрфiрми "ТезТур" та"Туртесс" Турцiя, Єгипет   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
туристичнi послуги для громадян україни та iноземних громадян, продаж авiацiйних перевезень "САМ" "САМ"-зареєстрований логотип та словосполучення фiрми 72200 клiєнтiв 60089.000 31048.200 25233.900 
       0.000 
Інші товари (послуги):0.000 0.000 
Усього:31048.200 25233.900 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Усього:Туристичнi послуги Україна, країни СНД, зарубiжжя 92.700 1.300 6.000 
Усього:92.700 1.300 6.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Створено у 1991 р. Багатопрофiльна туристична компанiя. Займає одне з провiдних мiсць на ринку туристичних послуг України

Інформація про організаційну структуру емітента

У своєму складi має операторський офiс та 2 точки продажу в м. Києвi. Має свої представництва в аєропортi Бориспiль та у 9-ти найбiльших мiстах України.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться методом подвiйного запису господарських операцiй, згiдно з прийнтим Планом рахункiв господарського облiку акттвiв, капiталу, зобов"язань та господарських операцiй, затверджений наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999р. За 291 та згiдно з Положеннями(стандартами) бухгалтерського облiку.

Витяг з аудиторського висновку

Фiнансова звiтнiсть пiдприємтсва своєчасно складається та подається до органiв статистики вiдповiдно до ст. 11 ЗУ 996-XIV. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають дпним синтетичного облiку, а синтетичного-даним звiтностi. Розбiжностей даних облiкових регiстрiв з даними звiтностi не встановленою. Бухгалтерський облiк ведеться з використанням журнально-ордерної форми облiку та робочого плану рахункiв, бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов"язань i господарських операцiй пiдприємтсв i органiзацiй та iнструкцiї 291, що затверджена наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999р. Наказ про облiкову полiтику складається згiдно до вимог Закону " 996-XIV .Аудитори пiдтверджують, що статтi балансу ТОВ "Туристична фiрма "САМ" станом на 31 грудня 2005 року та показники "Звiту про фiнансовi результати та їх використання" вiдповiдають первинним документам, аналiтичному та синтетичному облiку, чинному законодавству та iснуючим нормативам.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

основнi види дiяльностi:
-органiзацiя прийому та обслуговування iноземних туристiв в українi;
-органiзацiя прийому та обслугововування вiтчизняних туристиiв в українi;
-органiзацiя зарубiжних поїздок за межi України
-екскурсiона дiяльнiсть;
-органiзацiя масового та оздоровчо-спортивного туризму;
-органiзацiя готельного господарства та сервiсу.
Перспективи розвитку пiдприємтсва, як i туристичної галузi в цiлому дуже хорошi, i пов"язанi з економичним розвитком україни та ростом забезпеченностi громадян, а також з ростом зацiкавленостi громадян зарубiжних країн до України.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Сезоннiсть бiзнесу.Залежнiсть вiд курсу валют та змiн вiзового режиму в країнах, якi приймають українських туристiв. Залежнiсть вiд економiчної та полiтичної ситуацiї в Українi, яка iстотно впливає на масовий попит на туристичнi послуги.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

д/н

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фiнансування основної операцiйної дiяльностi, як оператору по виїздному i внутрiшньому туризму, ТФ"САМ" проводить за рахунок власних обiгових коштiв з залученням короткострокових кредитiв банкiв у "низький сезон"

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

на кiнець року заборгованiсть по укладеним договорам складає: дебiторська за товари та послуги- 4291.4 тис. грн., кредитоська за товари i послуги - 7834.9 тис. грн.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Зростання об"ємiв основної операцiйної дiяльностi на 15% в 2007 роцi. Подальше iнвестування в придбання об"єктiв iнфраструктури вiдпочинку. Проведення ремоньу, реконструкцiї i модернiзацiї матерiально-техничнох бази придбанних об"єктiв iнфраструктури вiдпочiнку( БВ"Айвазовськ, ВАТ Готельний комплекс "Ялта-iнтурист", Санаторiй "Донбас") за рахунок власних коштiв та коштiв вiд розмiщення облiгацiй.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Непередбачуванний вплив на бiзнес ТФ"САМ" вiд широкого спектру факторiв: вiд стану внутрiшньої економiки України до погодних умов в країнах по прийму наших туристiв.

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н