Finance.ua
Назва емітентаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
Код за ЄДРПОУ05471158
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
ПолітичніПолiтична нестабiльнiсть. Реорганiзацiя органiв державної влади. Кадровi перестановки в органах влади та мiсцевого самоврядування.   Реорганiзацiя управлiння паливно-енергетичним комплексом може суттєво вплинути на подальшу долю пiдприємства: або у напрямку реконструкцiї, модернiзацiї i розвитку ТЕЦ у разi державної пiдтримки, або навпаки можливої її лiквiдацiї, у разi обрання стратегiї децентралiзацiї опалення i гарячого водопостачання. 
Фінансово-економічніДiючi тарифи покривають реальнi витрати на виробництво енергiї, але вони розрахованi виходячи з планового об'єму вiдпуску продукцiї i при умовi 100% оплати споживачiв.   Прийняття Правил вiдпуску теплової енергiї дозволить посилити вiдповiдальнiсть за несвоєчасну оплату. 
Виробничо-технологічніОсновне технологiчне обладнання пiдприємства сильно морально i фiзично застарiле.   Подальша експлуатацiя обладнання без суттєвої модернiзацiї призводить до зростання витрат ПЕР на виробництво продукцiї та удорожчення останньої. 
СоціальніПiдвищення соцiальної напруженостi, погiршення майнового стану та платоспроможностi населення.   Погiршення платоспроможностi населення призводить до зниження рiвня платежiв за вiдпущену теплову енергiю, та вiдповiдно до погiршення фiнансового стану пiдприємства. 
ЕкологічніПогiршення екологiчної ситуацiї, загроза глобального потеплiння.   Необхiднiсть впровадження нових прогресивних технологiй з енергозбереження, що вимогають значних капiталовкладень. 
Приміткид/н

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Електрична енергiя НАЕК "Енергоатом" Україна   
Теплова енергiя Конкуренти вiдсутi. Природня монополiя. д/н д/нд/нд/н

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
д/н д/н д/н д/н д/н 0.000 0.000 0.000 
Електрична енергiя д/н д/н 40.10.1 млн. кВтг 39.485 13970.000 13970.000 
Теплова енергiя д/н д/н 40.30.1 тис. Гкал 183.670 32758.000 32758.000 
Інші товари (послуги):0.000 0.000 
Усього:46728.000 46728.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Елетрична енергiя Україна 100.000 0.000 0.000 
Теплова енергiя Україна 100.000 0.000 0.000 
Усього:100.000 0.000 0.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

ВАТ "Одеська ТЕЦ" створене шляхом корпоратизацiї ДП " Одеська ТЕЦ " згiдно наказу Мiнпаливенерго України вiд 16.07.2001р. 326 та зариєстровано Ленiнською районною адмiнiстрацiєю Одеського мiськвиконкому 31 серпня 2001р. Одеська ТЕЦ до вересня 1998рвходила як структурний пiдроздiл до складу ДАК "ЕК Одесаобленерго" i була видiлена у окремо державне пiдприємство вiдповiдно до наказу Мiненерго України вiд 03.09.1998р. 154 як об`єкт, що не пiдлягає приватизацiї. У вiдповiдностi до Закону України "Про перелiк об`єктiв права державної власностi, якi не пiдлягають приватизацiї" вiд 07.07.1999р. 847 - ХIV ВАТ "Одеська ТЕЦ" входить до перелiку об`єктiв, якi не пiдлягають приватизацiї. Вiдповiдно до постановиКабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004р. 794 всi 100% акцiй ВАТ "Одеська ТЕЦ", знаходяться у державнiй власностi, були переданi НАК "Енергетична компанiя України". Єдиним акцiонером товариства є держава в особi органу управлiння. Одеська ТЕЦ введена в експлуатацiю у вереснi 1950р. З 1989р. станцiя переведена на основне паливо-природний газ. З 1981р. виведено з експлуатацiї обладнання 1-ї черги: чотири котли i двi турбiни.

Інформація про організаційну структуру емітента

Функцiональними одиницями пiдприємства є цехи, служби, вiддiли та дiльницi. Кожний функцiональний пiдроздiл очолюється начальником (цеху, служби, вiддiлу тощо). До складу експлуатацiйних цехiв вiдносяться: котлотурбiнний цех, хiмiчний цех, електричний цех. Експлуатацiйнi цехи мають у своєму складi начальникiв змiн, яким пiдпорядкований оперативний персонал. У свою чергу начальники змiн цехiв оперативно пiдпорядковуються начальникам змiни станцiї. До виконання ремонтних функцiй залученi пiдроздiли: цех централiзованого ремонту,цех теплового контролю та автоматики, виробнича лабораторiя металiв, ремонтно-будiвельна дiльниця. Обслуговування з матерiально-технiчного та транспортного забезпечення здiйснює служба матерiально-технiчного та транспортного забезпечення. Загальне господарське забезпечення здiйснює адмiнистративно-господарська служба ускладi: канцелярiя, група господарського обслуговування, житлово-комунальний вiддiл. Охорона працi на пiдприємствi покладена на окрему службу. Охорона майна пiдприємства здiйснюється загоном ДП "ВОХР" та агенство комплексної безпекии"Стелс". Пiдроздiли та окремi функцiональнi одиницi, що здiйснюють адмiнiстративно-управлiнськi функцiї, мають такий склад: виробничо-техничний вiддiл, планово-економiчний вiддiл, бухгалтерiя, юридична служба, iнженер-iнспектор з кадрових питань, начальник штабу цивiльної оборони, помiчники директора. Функцiї збуту теплової та електричної енергiї та роботу з поживачами здiйснює служба енергозбуту, яка має у своєму складi: вiддiл по роботi з споживачами - юридичними особами, вiддiл розрахункiв з населенням, вiддiл абоненських приєднань, вiддiл по роботi з Енергоринком. Склад керiвництва складається з наступних штатних одиниць: в.о.голови правлiння, в.о. головного бухгалтера, технiчний директор, фiнансовий директор, заступник директора з охорони працi.

Опис обраної облікової політики

Положення облiкової полiтики на пiдприємствi зафiксованi наказом про облiкову полiтику. Облiкова полiтика побудована таким чином, щоб фiнансова звiтнiсть повнiстю вiдповiдала вимогам П(С)БО. Основнi положення облiкової полiтики:
- Облiк та оцiнка основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7;
- Облiк та оцiнка запасiв вiдповiдає П(С)БО 9, межа вартостi для малоцiнних та швидкозношувальних предметiв встановлена у розмiрi 1000 грн.;
- Олiк та оцiнка зобов'зань видеться згiдно П(С)БО 11;
- Доходи та витрати пiдприємства визначаються вiдповiдно до П(С)БО 15 та 16.

Витяг з аудиторського висновку

Загальний висновок є таким: в наданiй до аудиту фiнансовiй звiтностi дотриманi встановленi чинним законодавством України та прийнятою у 2006р. облiковою полiтикою. Незначну кiлькiсть операцiй прведено з вiдхиленням вiд встановленого порядку веденя бухгалтерського облiку. Але цi вiдхилення мають обмеженний вплив на фiнансову дiяльнiсть i не призводять до її перекручення, а отже, висновок є умовно-позитивним. Звiтнiсть є обєктивною в усiх вiдношеннях, вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах даним бухгалтерського облiку, за якими зроблено аудит на пiдставi яких вона була складена, реально, точно i повно репрезентує фiнансовий стан ВАТ "Одеська ТЕЦ" на дату її складання. Фiнансовi результати за 2006р. (чистий збиток 25 848 тис. грн.) вiдображення у фiнансовiй звiтностi, пiдтверджуються

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Вся вироблена пiдпрємством електрична енергiя вiдпускається Оптовий Ринок Електроенергiї України. Теплова енергiя гарячою водою вiдпускається на потреби опалення та гарячого водопостачання центральної частини м. Одеси. Опалювальна житлова площа складає понад 1,5 млн. кв. м., гарячим водопостачанням користується 37 тис. мешканцiв. Незначна кiлькiсть теплової енергiї парою вiдпускається на промисловi потреби.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Основнi проблеми, що iстотно впливають на дiяльнiсть пiдприємства: високий рiвень цiн на газ, низький рiвень тарифiв на виробництво теплової i електричної енергiї, високий рiвень втрат теплової енергiї у теплових мережах при транспортуваннi, вiдсутнiсть закрiпленої договiрними взаємовiдносинами вiдповiдальностi транспортуючих тепло органiзацiй, не вiдшкодувати рiзницi в тарифах в повному обсязi за останнi 5 рокiв, прцедура банкрутства.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

У 2006 роцi штрафи i компенсацiї за порушення чинного законодавства сплачувалися в сумi 118 тис. грн.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Пiдприємство здiйснює фiнансування поточної дiяльностi виключно за рахунок власних обiгових коштiв. Кретитнi ресурси залучалися у 2006 роцi у зв'зку iз загрозою сталого енергопостачання у розмiрi 2645 тис. грн. На кiнець 2006 року заборгованiсть за кредитнi ресурси перед банком не змiнилась i складає 2645 тис. грн.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

З урахуванням особливостей продукцiї, яка виробляється пiдприємством, на пiдприємствi не має укладених, але не виконаних договорiв, тобто договiр не передбачає умов, за якими продукцiя (теплова енергiя) може бути недопоставлена, а зобов`зання по договору невиконанi.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

За фiнансовим планом на наступний рiк планується досягнути беззбиткової роботи пiдприємства, але неповний розрахунок споживачiв за отриманну продукцiю,зношенiсть обладнання ,клiматичнi умови (потеплiння) не дають змогу його виконати.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

д/н

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н