Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
ПолітичніД/н   Д/н 
Фінансово-економічніВiдсутнiсть обiгових коштiв та зростання цiн на сировину та пальне   Отримання кредитiв, залучення iнвестицiй 
Виробничо-технологічніВеликий вiдсоток зношення обладнання   Здiйснення реконструкцiї та модернiзацiї виробничих потужностей 
СоціальніД/н   Д/н 
ЕкологічніНегативний вплив виробництва на навколишнє середовище   Постiйне впровадження природоохороних заходiв 
ПриміткиЗначний знос основних фондiв, та вiдсутнiсть обiгових коштiв

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Листовий прокат Металургiйний комбiнат "Криворiжсталь" Україна   
Сортовий прокат Металургiйний комбiнат iм.Петровського Україна   
Листовий прокат Металургiйнi комбiнати "Азовсталь", "Iллiча" Україна   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
Чавун Д/в Д/в Д/в т. 61189.000 71812.000 71676.000 
Прокат обжимний, ТП-1, ТЛ-2, СТ 600, УНРС Д/в Д/в 12130 т. 2861351.000 5127479.000 5004544.000 
Iншi товари (послуги ) :     0.000 12747.000 10245.000 
Інші товари (послуги):0.000 0.000 
Усього:5212038.000 5086465.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Металопродукцiя Україна, країни СНД, зарубiжжя 15.600 7.000 77.400 
Усього:15.600 7.000 77.400 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Вiдкрите Акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат" засновано вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 110.03.1994 р. 58 шляхом перетворення Алчевського металургiйного комбiнату у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно Наказу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року 210. ВАТ "АМК" знаходиться на пiвнiчному сходi Донбасу i є одним з найбiльших пiдприємств України.

Інформація про організаційну структуру емітента

ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" має у своєму складi 7 основних цехiв: агломерацiйний, доменний, мартенiвський, обжимний, товстолистовi 1,2 i сортопрокатний. Комбiнат у своєму складi не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв.

Опис обраної облікової політики

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "АМК" за 2005 р. була пiдготовлена згiдно Указу Мiнфiна України вiд 16.07.99 р. 996-Х1V "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", а також вiдповiдно до порядку представлення фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМ України вiд 28.02.00 р. 419 i наказу по комбiнату вiд 20.12.00 р. 997 "Об организации бухгалтерского учета" и 998 "Об учетной политике предприятия".
Основнi фонди вiдбитi в звiтi по початковiй вартостi, залишкового и зазначеного ступеня зношеностi основних фондiв. Iндексацiя основних фондiв у 2005 р. не проводилася. Термiн служби нематерiальних активiв складає 10 рокiв. Нарахування амортизацiї основних фондiв робиться вiдповiдно до податкового законодавства України.
Запаси включають: сировину, матерiали, покупнi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, МБП на складi. МБП крiм змiнного обладнання термiн використання якого бiльше нiж рiк, приєднано до основних фондiв.
Запаси враховуються по собiвартостi, що мiстить у собi витрати по доставцi, придбанню i т.д. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництва, продаж та iн.) здiйснюється по середньовагомiй собiвартостi. До складу малоцiнних необiгових матерiальних активiв вiдносяться предмети, термiн використання яких складає бiльше 1 року, вартiстю до 1000 грн. Їх амортизацiя нараховується у розмiрi 50% вартостi у першому мiсяцi використання, та 50% - у мiсяцi списування з балансу.
Сума коштiв мiстить у собi суму коштiв у касi i на рахунку комбiнату. Операцiї з iноземною валютою вiдображуються одначасно як у валютi розрахункiв та платежiв (по кожнiй iноземнiй валютi окремо), так i в гривнях по курсу НБУ на дату здiйснення операцiй. Курсовi рiзницi по операцiям в iноземнiй валютi визначаються як рiзниця мiж оцiнкою валютних активiв i пасивiв на дату їх реєстрацiї у бухалтерському облiку i на дату фактичного здiйснення розрахункiв по курсу НБУ i вiдображаються окремо у складi фiнансових результатiв вiд внереалiзацiйних операцiй.
Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї".
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть показанi по реальнiй вартостi. Списання безнадiйних боргiв вiдбувається в той перiод, коли керiвництво комбiнату визнало цi борги як безнадiйнi. По термiну позивної давнини борги списуються вiдповiдно до чинного законодавства.
Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї визначається по вiдвантаженню. Податковi зобов'язання визначаються вiдповiдно до дiючого податкового законодавства. Облiк iнших показникiв, вiдбитих у звiтностi ведеться вiдповiдно до чинного законодавства.

Витяг з аудиторського висновку

---

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

ВАТ "АМК" є пiдприємством iз повним металургiйним циклом, основними видами продукцiї, що виробляє пiдприємство є:
1. Чавун переробний П1, П2;
2. Товстолистовий прокат з судобудiвних, конструкцiоних, вуглецевих i низьколегованих марок сталi в дiапазонi товщини вiд 4 до 50 мм., шириною вiд 1200 до 2500 мм., довжиною вiд 2510 до 12100 мм.;
3. Сортовий прокат: заготiвля трубна дiаметром вiд 90 до 150 мм, заготiвля прямокутна вiд 100 до 125 мм, смуга стальна товщиною вiд 20 до 25 мм, шириною 180-200 мм, довжиною 6000 мм, прокат круглий дiаметром вiд до 70 до 150 мм.;
4. Фасоний прокат;
5. Тонколистовий прокат товщиною 2-3 мм вуглецевих марок сталi;
6. Гнутi профiлi;
7. Профiль листовий гофрирований товщиною 2 мм.;
8. Заготiвля для перекату (сляби).

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Значний знос основних засобiв на пiдприємствi, та вiдсутнiсть власних обiгових коштiв.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

При проведеннi планових перевiрок органами ДПА мали мiсце окремi порушення. За результатами цих перевiрок фiнансовi санкцiї та пенi не нарахованi.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фiнансова полiтика комбiнату спрямована на своєчасне поповнення необхiдних обiгових коштiв та фiнасування програм модернiзацiї, реконструкцiї та технiчного перозброєння виробництва. Поповнення обiгових коштiв здiйснюється за рахунок власних засобiв та залучення кредитних коштiв. Фiнансування програм реконструкцiї виробництва здiйснюється за рахунок власних коштiв. Так на 01.01.05 р. кредиторська заборгованiсть склала 847451 тис. грн., а на 01.01.05 р. - 1099269 тис. грн. Збiльшення цiєї заборгованостi на 251818 тис. грн. говорить про те, що у 2005 роцi не вистачало особистих коштiв, тому пiдприємство користувалося позиковими коштами.
Станом на 31.12.2005 р. структура капiталу становить: власний капiтал - 28%, зобов'язання - 72%. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi, який показує, яку частину поточних зобов'язань по розрахункам можно погасити, мобiлiзуючи всi оборотнi кошти, станом на 31.12.2005р. становить 1,3 (при ориєнтованому позитивному значеннi показника 1-2), тобто мобiлiзуючi всi оборотнi активи пiдприємство може покрити поточнi зобов'язання в повному обсязi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок коштiв на розрахунковому рахунку та iнших рахунках банку, станом на 31.12.2005р. становить 0,02(при ориєнтованому позитивному значеннi показника 0,25-0,50). Це свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв, а також про те, що значну частину активiв пiдприємства складають запаси, дебiторська заборгованiсть та необоротнi активи, що потребує додаткової уваги при визнаннi та оцiнцi статей активу балансу з метою реального контролю за їх лiквiднiстю.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Комбiнат працює з основними постачальниками i покупцями згiдно довгострокових договорiв. Тому укладених, але не виконаних договорiв немає.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Плановi показники на 2006 рiк.

Валова продукцiя в дiючих цiнах 6187900 тис. грн.
Реалiзацiя 6187900 тис. грн.
Собiвартiсть реал. продукцiї 5802406 тис. грн.
Прибуток валовий + 99894 тис. грн.
Чистий прибуток (збиток) - 182106 тис. грн.

Виробництво:
Агломерат 5220,7 тис. т.
Чавун 3208,6 тис. т.
Сталь мартен 4025,7 тис. т.
Готовий прокат 4519,2 тис. т.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

У 2006 роцi на комбiнатi будуть проведенi капiтальнi ремонти:
- агломашини 2;
- домених печей 3, 4, 5;
- вагоноопрокиду;
- стана 2800;
- нагрiвальних печей 1 стану 2250 та 2 стану 2800.
На комбiнатi буде освоєно виробництво нових марок сталi на двухванному сталеплавильному агрегатi 2 та литих слябiв на установках безперервного лиття заготiвок 1 i 2.

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуРейтингова оцiнка емiтентом не проводилася. 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н