Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ

Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами

за станом на кінець звітного року

Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05441447

Одиниця виміру: тис. грн.
Найменування статтіКод рядкаЗа даними балансу, на кінець звітного періодуРозрахункові дані, на кінець звітного періоду
1234
АКТИВИ   
Нематеріальні активи: залишкова вартість010149.000149.000
Незавершене будівництво020419188.000419188.000
Основні засоби: залишкова вартість030895739.000895739.000
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції0457602.0007602.000
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.0000.000
Відстрочені податкові активи0605955.0005955.000
Інші необоротні активи0700.0000.000
Запаси: виробничі запаси100241659.000241659.000
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.0000.000
Запаси: незавершене виробництво12059972.00059972.000
Запаси: готова продукція130144038.000144038.000
Запаси: товари140644.000644.000
Векселі одержані150284.000284.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість160212415.000212415.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом17027191.00027191.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами180716973.000716973.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів1900.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків2000.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість21011321.00011321.000
Поточні фінансові інвестиції2200.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті2302565.0002565.000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті24013327.00013327.000
Інші оборотні активи25042175.00042175.000
Витрати майбутніх періодів2703688.0003688.000
   0.000
   0.000
   0.000
Активи, усього2804885.0002804885.000
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
Довгострокові кредити банків440883750.000883750.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.0000.000
Відстроченні податкові зобов'язання4600.0000.000
Інші довгострокові зобов'язання4700.0000.000
Короткострокові кредити банків50026000.00026000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.0000.000
Векселі видані520425058.000425058.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530557769.000557769.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів54017895.00017895.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом55012083.00012083.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів560251.000251.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування5703826.0003826.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці58013608.00013608.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками5900.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків6000.0000.000
Інші поточні зобов'язання61068779.00068779.000
Усього за розділом ІІ4303.0003.000
Доходи майбутніх періодів6300.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Зобов'язання, усього2009022.0002009022.000
Розрахункова вартість чистих активів795863.000795863.000
Статутний капітал30077525.00077525.000
Неоплачений капітал3600.0000.000
Вилучений капітал3700.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Скоригований статутний капітал77525.00077525.000

Примітки: Активи товариства станом на 31.12.2005 р. становлять 2804885 тис.грн., зобов'язання 2009022 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2005 р. становить 795863 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та статутним капiталом товариства станом на 31.12.2005 р. складає 718338 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом складає 718338 тис.грн.

Висновок: Вартiсть чистих активiв бiльше розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Керівник: Шевченко Тарас Григорович
Головний бухгалтер: Єльчанiнова Валентина Павлiвна