Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ
Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2005 | 12 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"за ЄДРПОУ05441447
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4411200000
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузьвиробничаза ЗКГНГ15130
Вид єкономічної діяльностіЧОРНА МЕТАЛУРГIЯза КВЕД27.10.0
Середньооблікова чисельність працюючих20534Контрольна сума 
Одиниця вимірутис.грн.  

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2005 р.

Форма N5   код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
первісної (пере-
оціненої) вартості
накопи-
чена амор-
тизація
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
первісної (пере-
оціненої) вартості
накопи-
чена амор-
тизація
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права користування майном0200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на знаки для товарів і послуг0300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на об'єкти промислової власності0400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Авторські та суміжні з ними права0500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
0600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші нематеріальні активи070846.0437.07.00.00.050.050.0267.00.00.00.0803.0654.0
Разом080846.0437.07.00.00.050.050.0267.00.00.00.0803.0654.0

Із рядка 080 графа 14вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0.0 
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)0.0 
 вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0.0 
Із рядка 080 графа 5вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)7.0 
Із рядка 080 графа 15накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0.0 

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (пере-
оціненої) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
знос
12345678910
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої120651771.0386726.084465.00.00.07025.04917.013547.0
Машини та обладнання1301083470.0827754.0288540.00.00.052941.044405.043716.0
Транспортні засоби14073804.050437.07319.00.00.01173.01014.04965.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)15029383.021089.04360.00.00.0951.0712.01793.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження17028.021.00.00.00.00.00.01.0
Інші основні засоби1800.00.00.00.00.00.00.00.0
Бібліотечні фонди190304.0304.014.00.00.00.00.014.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи20082656.057843.067295.00.00.046889.030764.042293.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом2601921416.01344174.0451993.00.00.0108979.081812.0106329.0

продовження таблиці
Групи основних засобівКод ряд-
ка
Втра-
ти від змен-
шення корис-
ності
Інші зміни за рікЗалишок на кінець рокув тому числі
первісної (пере-
оціненої) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
зносодержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісна (пере-
оцінена) вартість
знос
12111213141516171819
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої1200.00.00.0729211.0395356.00.00.02698.01444.0
Машини та обладнання1300.00.00.01319069.0827065.00.00.02094.01593.0
Транспортні засоби1400.00.00.079950.054388.00.00.01068.0701.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)1500.00.00.032792.022170.00.00.00.00.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.028.022.00.00.00.00.0
Інші основні засоби1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Бібліотечні фонди1900.00.00.0318.0318.00.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи2000.00.00.0103062.069372.00.00.00.00.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом2600.00.00.02264430.01368691.00.00.05860.03738.0

Із рядка 260 графа 14вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)0.0 
 вартість оформлених у заставу основних засобів(262)166729.0 
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)38008.0 
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)62.0 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)110699.0 
Із рядка 260 графа 5вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)158.0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)607670.0 
Із рядка 260 графа 15Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)0.0 

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво280120979.0268466.0
Придбання (виготовлення) основних засобів29039760.0150722.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів3000.00.0
Придбання (створення) нематеріальних активів3100.00.0
Формування основного стада3200.00.0
Інші3300.00.0
Разом340160739.0419188.0

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
  асоційовані підприємства3500.00.00.0
  дочірні підприємства3600.00.00.0
  спільну діяльність3700.00.00.0
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств380-4523.07602.00.0
  акції3900.00.00.0
  облігації4000.00.00.0
  інші4100.00.00.0
  Разом (розд.А + розд.Б)420-4523.07602.00.0

Із рядка 045 гр. 4 БалансуІнші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)3716.0 
  за справедливою вартістю(422)0.0 
  за амортизованою собівартістю(423)3886.0 
Із рядка 220 гр. 4 БалансуПоточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)0.0 
  за справедливою вартістю(425)0.0 
  за амортизованою собівартістю(426)0.0 
 

V. Доходи і витрати

Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати:
  Операційна оренда активів4400.00.0
  Операційна курсова різниця4503720.010090.0
  Реалізація інших оборотних активів4607871.03826.0
  Штрафи, пені, неустойки470117.09208.0
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення480351060.0388030.0
  Інші операційні доходи і витрати4900.00.0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
  асоційовані підприємства5000.00.0
  дочірні підприємства5100.00.0
  спільну діяльність5200.00.0
В. Інші фінансові доходи і витрати:
  Дивіденди5300.0X
  Проценти540X28170.0
  Фінансова оренда активів5500.00.0
  Інші фінансові доходи і витрати5602125.01000.0
Г. Інші доходи і витрати:
  Реалізація фінансових інвестицій5700.00.0
  Реалізація необоротних активів580220.098.0
  Реалізація майнових комплексів5900.00.0
  Неопераційна курсова різниця6000.00.0
  Безоплатно одержані активи61048.0X
  Списання необоротних активів620X11530.0
  Каса6304760.0728.0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)0.0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)0.0 %

VІ. Грошові кошти

Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса6401.0
Поточний рахунок банку6502564.0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600.0
Грошові кошти в дорозі6700.0
Еквіваленти грошових коштів68013327.0
Разом69015892.0

Із рядка 070 гр. 4 БалансуГрошові кошти, використання яких обмежено(691)0.0 

VІІ. Забезпечення

Види забезпеченьКод рядкаЗалишок забез-
печення на початок року
Збільшення забезпеченняСума забез-
печення, що вико-
ристана протягом року
Невико-
ристана сума забез-
печення, що сторнована у звітному періоді
Сума очікуваного відшко-
дування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез-
печення
Залишок забез-
печення на кінець року
створення забез-
печення
додат-
кових відра-
хувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам7100.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення7200.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань7300.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію7400.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів7500.00.00.00.00.00.00.0
760158.00.00.0155.00.00.03.0
7700.00.00.00.00.00.00.0
Разом780158.00.00.0155.00.00.03.0

VІIІ. Запаси

Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *уцінка
12345
Сировина і матеріали800131759.00.00.0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби8100.00.00.0
Паливо8204350.00.00.0
Тара і тарні матеріали830220.00.00.0
Будівельні матеріали84027039.00.00.0
Запасні частини85058059.00.00.0
Матеріали сільськогосподарського призначення8600.00.00.0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі8700.00.00.0
Малоцінні та швидкозношувані предмети88020232.00.00.0
Незавершене виробництво89059972.00.00.0
Готова продукція900144038.00.00.0
Товари910644.00.00.0
Разом920446313.00.00.0

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації(921)446313.0 
 переданих у переробку(922)0.0 
 оформлених в заставу(923)0.0 
 переданих на комісію(924)0.0 
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925)0.0 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокув т.ч. за строками непогашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940212415.0199768.01411.011236.0
Інша поточна дебіторська заборгованість95011321.04087.03.07231.0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)3532.0 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952)0.0 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат96058.0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році97055.0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800.0
 

XI. Будівельні контракти

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік11100.0
Заборгованність на кінець звітного року 
  валова замовників11200.0
  валова замовникам11300.0
  з авансів отриманих11400.0
Сума затриманих коштів на кінець року11500.0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600.0

XII. Податок на прибуток

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток1210152324.0
Відстрочені податкові активи: 
  на початок звітного року1220395.0
  на кінець звітного року12255955.0
Відстрочені податкові зобов'язання: 
  на початок звітного року12300.0
  на кінець звітного року12350.0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього1240158279.0
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток1241152324.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12425955.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань12430.0
Відображено у складі власного капіталу - усього1250158279.0
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток1251152324.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12525955.0
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530.0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік1300106596.0
Використано за рік - усього1310106596.0
в тому числі на: 
  будівництво об'єктів131114000.0
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів131292595.0
    з них машини та обладнання131360920.0
  придбання (створення) нематеріальних активів13141.0
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150.0
13160.0
13170.0

 

Керівник: Шевченко Тарас Григорович
Головний бухгалтер: Єльчанiнова Валентина Павлiвна