Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2005 | 12 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"за ЄДРПОУ05441447
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4411200000
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)виробничаза ЗКГНГ15130
Вид єкономічної діяльностіЧОРНА МЕТАЛУРГIЯза КВЕД27.10.0
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
2005 р.

Форма N4   код за ДКУД 1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року01077525.00.046616.0501794.04906.0-240911.00.0-63.0389867.0
Коригування:
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни0400.00.00.0-7366.02253.05113.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року05077525.00.046616.0494428.07159.0-235798.00.0-63.0389867.0
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів0700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва0900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1200.00.00.0-603.00.00.00.00.0-603.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.0401610.00.00.0401610.0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.063.063.0
Анулювання викуплених акцій (часток)2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення частки в капіталі2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Зменшення номінальної вартості акцій2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.02.00.00.00.00.02.0
2800.00.00.0-636.00.05560.00.00.04924.0
Разом змін в капіталі2900.00.00.0-1237.00.0407170.00.063.0405996.0
Залишок на кінець року30077525.00.046616.0493191.07159.0171372.00.00.0795863.0

Примітки: Змiни iншого додаткового капiталу та не покритих збиткiв на початок року стр. 040 гр. 6 зменшилась на суму 7366 тис. грн., у т.ч. за рахунок передачi житлового фонду до комунальної власнрстi у сумi 7366 тис. грн., стр. 040 гр. 7 збiльшилась на суму 2253 тис. грн. за рахунок нарахування резерву., стр. 040 гр. 8 змiнилась за рахунок прєднання нерозподiленого прибутку в сумi 5113 тис.грн.

Керівник: Шевченко Тарас Григорович
Головний бухгалтер: Єльчанiнова Валентина Павлiвна