Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2005 | 12 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"за ЄДРПОУ05441447
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4411200000
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)виробничаза ЗКГНГ15130
Вид єкономічної діяльностіЧОРНА МЕТАЛУРГIЯза КВЕД27.10.0
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.

Форма N3   код за ДКУД 1801004
СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній період
НадходженняВидатокНадходженняВидаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування010559889.00.0113947.00.0
Коригування на:     
   амортизацію необоротних активів020101740.0X92876.0X
   збільшення (зменшення) забезпечень0300.0155.00.0226.0
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць04010090.03720.01408.01175.0
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності05012356.05028.024517.020023.0
Витрати на сплату відсотків06029170.0X5306.0X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах070704342.00.0216630.00.0
Зменшення (збільшення):     
   оборотних активів0800.0865131.00.019321.0
   витрат майбутніх періодів0902509.00.015.00.0
Збільшення (зменшення):     
   поточних зобов'язань100201818.00.0143318.00.0
   доходів майбутніх періодів1100.00.00.00.0
Грошові кошти від операційної діяльності12043538.00.0340642.00.0
Сплачені:     
   відсотки130X28162.0X5346.0
   податки на прибуток140X138003.0X16501.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій1500.0122627.0318795.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій1600.00.00.00.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності1700.0122627.0318795.00.0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація:     
   фінансових інвестицій1800.0X0.0X
   необоротних активів19078.0X381.0X
   майнових комплексів2000.00.00.00.0
Отримані:     
   відсотки2102125.0X20.0X
   дивіденди2200.0X0.0X
Інші надходження2300.0X0.0X
Придбання:     
   фінансових інвестицій240X0.0X4500.0
   необоротних активів250X673521.0X252837.0
   майнових комплексів260X0.0X0.0
Інші платежі270X86854.0X29869.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій2800.0758172.00.0286805.0
Рух коштів від надзвичайних подій2900.00.00.00.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3000.0758172.00.0286805.0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу3100.0X0.0X
Отримані позики3201486810.0X216105.0X
Інші надходження3300.0X0.0X
Погашення позик340X603059.0X228060.0
Сплачені дивіденди350X0.0X961.0
Інші платежі360X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій370883751.00.00.012916.0
Рух коштів від надзвичайних подій3800.00.00.00.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності390883751.00.00.012916.0
Чистий рух коштів за звітний період4002952.00.019074.00.0
Залишок коштів на початок року41019310.0X469.0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів4203720.010090.01175.01408.0
Залишок коштів на кінець року43015892.0X19310.0X

Примітки: Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає головним чином, як результат основної дiяльностi пiдприємства що приносить доходи. Тобто цi потоки є результатом операцiй та iнших подiй, що входять у визначення чистого прибутку або збитку.
Потоком грошових коштiв, що виникає в результатi операцiйної дiяльностi, наприклад є:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд роялтi, винагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв та iнших доходiв;
- грошовi виплати службовцям, та сплата пiдприємством послуг, наданих службовцям;
- грошовi надходження, та грошовi виплати страховим пiдприємствам винагород та рекламацiй, iншi страховi виплати.

Керівник: Шевченко Тарас Григорович
Головний бухгалтер: Єльчанiнова Валентина Павлiвна