Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2005 | 12 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"за ЄДРПОУ05441447
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4411200000
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)виробничаза ЗКГНГ15130
Вид економічної діяльностіЧОРНА МЕТАЛУРГIЯза КВЕД27.10.0
Одиниця виміру:тис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2005 р.

Форма N2   код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0105820049.04908986.0
Податок на додану вартість015733584.0638927.0
Акцизний збір0200.00.0
0250.00.0
Інші вирахування з доходу0300.00.0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0355086465.04270059.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)0404262825.04102319.0
Валовий:   
   прибуток050823640.0167740.0
   збиток0550.00.0
Інші операційні доходи060362768.0477939.0
Адміністративні витрати07086353.058603.0
Витрати на збут08094639.062817.0
Інші операційні витрати090411154.0400512.0
Фінансові результати від операційної діяльності:   
   прибуток100594262.0123747.0
   збиток1050.00.0
Доход від участі в капіталі1100.00.0
Інші фінансові доходи1202125.020.0
Інші доходи1305028.020003.0
Фінансові витрати14029170.05306.0
Втрати від участі в капіталі1500.00.0
Інші витрати16012356.024517.0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   
   прибуток170559889.0113947.0
   збиток1750.00.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності180158279.068892.0
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності1850.00.0
Фінансові результати від звичайної діяльності:   
   прибуток190401610.045055.0
   збиток1950.00.0
Надзвичайні:   
   доходи2000.00.0
   витрати2050.00.0
Податки з надзвичайного прибутку2100.00.0
Частки меншості2150.00.0
Чистий:   
   прибуток220401610.045055.0
   збиток2250.00.0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати2304098645.03991533.0
Витрати на оплату праці240284151.0237951.0
Відрахування на соціальні заходи250115455.094711.0
Амортизація260101740.092876.0
Інші операційні витрати27042071.027396.0
Разом2804642062.04444467.0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій300775254803.0775254803.0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310775254803.0775254803.0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)3200.5180.058
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)3300.5180.058
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)3400.00.0

Примітки: Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємством використовується метод нарахування.
Згiдно з цим методом доход визначається у момент, коли продукцiя вiдвантажена покупцевi, вiдповiдно передплати вiдображаються у тому перiодi, коли буде вiдвантажена продукцiя.
Для пiдприємств-виробникiв до собiвартостi реалiзованих товарiв включаються витрати що безпосередньо залежать вiд змiни обсягу виробництва, а також постiйнi витрати, якi списуються:
- витрати на основну та додаткову заробiтну плату;
- витрати на електроенергiю;
- витрати на паливо;
- нарахування зносу робочих машин, обладнання, механiзмiв, виробничих примiщень та iнших засобiв.
Адмiнiстративнi витрати - це витрати, пов'язанi з управлiнням пiдприємством як цiлiсним комплексом.

Керівник: Шевченко Тарас Григорович
Головний бухгалтер: Єльчанiнова Валентина Павлiвна