Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2005 | 12 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"за ЄДРПОУ05441447
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4411200000
Форма власностіПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬза КФВ 
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)виробничаза ЗКГНГ15130
Вид єкономічної діяльностіЧОРНА МЕТАЛУРГIЯза КВЕД27.10.0
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса94202, Луганська область, д/в, м. Алчевськ, Шмiдта, 4  

БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість010409.0149.0
   первісна вартість011846.0803.0
   накопичена амортизація012437.0654.0
Незавершене будівництво020160739.0419188.0
Основні засоби:   
   залишкова вартість030577242.0895739.0
   первісна вартість0311921416.02264430.0
   знос0321344174.01368691.0
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції04512125.07602.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи060395.05955.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І080750910.01328633.0
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси100145166.0241659.0
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво12042256.059972.0
   готова продукція13037032.0144038.0
   товари140529.0644.0
Векселі одержані150284.0284.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість160119037.0212415.0
   первісна вартість161119037.0212415.0
   резерв сумнівних боргів1620.00.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом17023571.027191.0
   за виданими авансами180130564.0716973.0
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість21011242.011321.0
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті230355.02565.0
   в іноземній валюті24018955.013327.0
Інші оборотні активи2507377.042175.0
Усього за розділом ІI260536368.01472564.0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2706197.03688.0
БАЛАНС2801293475.02804885.0

 

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал30077525.077525.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал32046616.046616.0
Інший додатковий капітал330494428.0493191.0
Резервний капітал3407159.07159.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-235798.0171372.0
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал37063.00.0
Усього за розділом І380389867.0795863.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4102.03.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування420156.00.0
Усього за розділом ІI430158.03.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.0883750.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІII4800.0883750.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків50025999.026000.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані52023672.0425058.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530675743.0557769.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів54036277.017895.0
   з бюджетом5504260.012083.0
   з позабюджетних платежів560228.0251.0
   зі страхування5704335.03826.0
   з оплати праці58010226.013608.0
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання610122710.068779.0
Усього за розділом ІV620903450.01125269.0
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС6401293475.02804885.0

Примітки: Основнi фонди вiдбитi в звiтi по початковiй вартостi, залишкового i зазначеного ступеня зношеностi основних фондiв. Iндексацiя основних фондiв у 2005 роцi не проводилася. Нарахування амортизацiї основних фондiв робиться вiдповiдно до українського законодавства.
До складу запасiв належить: сировина, матерiали, покупнi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тара, готова продукцiя, МБП, крiм змiнного обладнання термiн використання якого бiльше нiж рiк приєднано до основних фондiв.
Запаси враховуються по собiвартостi, що мiстить у собi витрати по доставцi, придбанню i т.i.
Сума коштiв мiстить у собi суму коштiв у касi i на рахунках комбiнату. Суми в iноземнiй валютi перелiченi за курсом НБУ на дату укладання звiту.
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть показанi по реальнiй вартостi. У 2005 роцi була списана дебiторська заборгованiсть за термiном iскової давнини у сумi 3532 тис. грн., та кредиторська заборгованiсть у сумi 958 тис. грн.
Змiни стр. 330 I роздiлу Баланса на початок року зменшилась на суму 7366 тис. грн., а стр. 350 I роздiлу Балансу на 5113 тис. грн., стр.340 збiльшилась на 2253 тис. грн., нарахован резерв., стр. 350 змiнилась на 5113 тис. грн. за рахунок прєднання нерозподiленого прибутку.

Керівник: Шевченко Тарас Григорович
Головний бухгалтер: Єльчанiнова Валентина Павлiвна