Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"
Код за ЄДРПОУ05441447
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат" 
Скорочене найменуванняВАТ "АМК" 
Код за ЄДРПОУ05441447 
за КОАТУУ4411200000 
Територія (область)Луганська область 
Районд/в 
Поштовий індекс94202 
Населений пунктм. Алчевськ 
ВулицяШмiдта, 4 
Міжміський код та телефон(06442) 9-33-01 
Факс9-33-76 
E-mailsimon@amk.lg.ua 
WWW-адресаwww.amk.lg.ua 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтва1 384 120 0000000084 
Дата видачі30 березня 1994 р. 
Орган, що видав свідоцтвоАлчевський мiський виконавчий комiтет Ради народних депутатiв 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)77525480 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
Алчевська фiлiя АППБ "Аваль" 
МФО банку304007 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
Алчевська фiлiя АППБ "Аваль" 
МФО банку304007 

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
12130 ЧОРНА МЕТАЛУРГIЯ 
 IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI 
 ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВIДХОДIВ ТА БРУХТУ ЧОРНИХ МЕТАЛIВ 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
д/н д/н  д/н  

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
  
Асоціації
Д/н До складу асоцiацiй не входить 
Корпорації
Д/н До складу корпорацiй не входить 
Консорціуми
Д/н До складу консорцiумiв не входить 
Концерни
Д/н До складу концернiв не входить 
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
Д/н До складу iнших об'єднань не входить 

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)90.342 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб19069 
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)9.577 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)23000 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
23000 
 - сертифікатів облігацій
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)16850 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
16850 
 - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)20534 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)83 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)36 
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)291429.700 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Наглядової ради Тарута Сергiй Олексiйович 1955 вища, iнженер-механiк, менеджер-економiст 25 Голова ради директорiв Корпорацiї "IСД" 
Примітки:Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

 

Член Наглядової ради Мкртчан Олег Артушевич 1966 Вища, iнженер-технолог 10 Генеральний директор корпорацiї "IСД" 
Примітки:Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

 

Член Наглядової ради Фiлiппов Олександр Олексiйович 1937 Вища, iнженер-металург 38 Заступник генерального директора з технiчного переозброєння та наукиКорпорацiї "IСД" 
Примітки:Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

 

Член Наглядової ради Науменко Валерiй Вiкторович 1960 Вища, iнженер-металург Директор з маркетингу коркорацiї "IСД" 
Примітки:Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

 

Член Наглядової ради Удовенко Сергiй Петрович 1968 Вища, економiст Директор з фiнансiв та економiки Корпорацiї "IСД" 
Примітки:Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

 

Генеральний директор Шевченко Тарас Григорович 1954 Вища, iнженер-металург Генеральний директор ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" 
Примітки:Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

 

Ревiзор Коваль Вiталiй Олександрович 1971 Вища, економiст Директор департаменту облiку та контролiнгу консорцiуму "Iндустрiальна група" 
Примітки:Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

 

Головний бухгалтер Єльчанiнова Валентина Павлiвна 1957 Вища, iнженер-економiст ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат", заступник головного бухгалтера 
Примітки:Посадова особа товариства не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Корпорацiя "Iндустрiальна Спiлка Донбасу" 24068988 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 48 21.02.2001 693809709 89.494 693809709 
д/н  0.000 
Усього:693809709 89.494 693809709 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Голова Наглядової ради Тарута Сергiй Олексiйович  0.000 
Член Наглядової ради Мкртчан Олег Артушевич  0.000 
Член Наглядової ради Фiлiппов Олександр Олексiйович  0.000 
Член Наглядової ради Науменко Валерiй Вiкторович  0.000 
Член Наглядової ради Удовенко Сергiй Петрович  0.000 
Генеральний диретор Шевченко Тарас Григорович 15.11.2004 5053 0.001 5053 
Ревiзор Коваль Вiталiй Олександрович 15.11.2004 23 0.000 23 
Головний бухгалтер Єльчанiнова Валентина Павлiвна 03.08.1999 5053 0.001 5053 
Усього:10129 0.002 10129 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуТОВ "Агентство корпоративних новин" www.corporation.com.ua 
Передплатний індекс
Тираж
Дата публікації звіту31.05.2005 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
  
Місце проведенням. Алчевськ, вул. Липовенка, 2 "Палац Культури металургiв" 
Дата проведення30 вересня 2005 р. 
Кворум зборів (%)89.720 
Питання порядку денного:1. Вибори робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв, та затвердження регламенту роботи загальних зборiв кацiонерiв ВАТ "АМК" .
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2004р. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АМК" за 2004 рiк.
4. Розподiл прибутку ВАТ за результатами роботи у 2004 роцi.
5. Затвердження Основних напрямiв дiяльностi та планових показникiв на 2005 рiк.
6. Внесення змiн та доповнень до статуту ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат".
7. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства:
- Положення про загальнi збори ВАТ "АМК".
- Положення про наглядову раду ВАТ "АМК".
- Положення про ревiзiйну комiсiю ВАТ "АМК".
8. Про вiдкликання членiв органiв управлiння та контролю ВАТ (наглядової ради, ревiзiйної комiсiї).
9. Вибори членiв органiв управлiння та контролю ВАТ (наглядової ради, ревiзiйної комiсiї).
10. Про збiльшення статутного фонду Товариства.
11. Про лiквiдацiю дочiрнього пiдприємства. 

Інформація про дивіденди

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.0.000 0.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.0.000 0.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 

Примітки: Дивiденди у звiтному роцi не нараховувались та не сплачувались. Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками 2005 р.ще не проводились.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняТОВ "Донецькiнаудит" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ13543179 
Код території за КОАТУУ1410136300 
Територія (область)Донецька 
РайонВорошиловький 
Поштовий індекс83050 
Населений пунктм. Донецьк 
Вулиця, будинокУнiверситетська, 37 
Міжміський код та телефон(062) 337-01-55 
Факс337-01-55 
E-mailaudit@donetskinaudit.donbass.com 
WWW-адресаД/Н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності 0074 
Дата видачі ліцензії (дозволу)23 лютого 2001 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
НайменуванняТОВ "Реєстрацiйний центр "Stock-service" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ24464796 
Код території за КОАТУУ1410136900 
Територія (область)Донецька 
РайонКиївський 
Поштовий індекс83114 
Населений пунктм. Донецьк 
Вулиця, будинокУнiверситетська, 80 
Міжміський код та телефон(062) 311-14-81 
Факс311-14-89 
E-mailnts@skif.net 
WWW-адресад/н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ 323043 
Дата видачі ліцензії (дозволу)24 листопада 2005 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис