Finance.ua
Назва емітентаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ МIСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД 3
Код за ЄДРПОУ00445937
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
ПолітичніНе виваженi рiшення, змiна у податковому законодавствi   д/н 
Фінансово-економічніIнфляцiя, дороговизна кредитних ресурсiв, змiна попиту на продукцiю, агресивнi дiї конкурентiв   Знецiнення активiв Товариства, неконкурентноспроможнiстьТовариства, зниження цiн на продукцiю 
Виробничо-технологічніДефiцит сировини   Пiдвищення собiвартостiпродукцiї Товариства 
СоціальніПадiння платоспроможностi населення   Зниження попиту 
ЕкологічніЗахворювання рогатої худоби   Зниження попиту 
Приміткид/н

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Дiєтична молочна продукцiя ВАТ "Галактон" Україна   
Молоко стерилiзоване СП АТТИС БАЛТА Україна   
Глазурованi сирки АТ "Юрiя" Україна   
Йогурти питнi ВАТ "Галактон" Україна   
Йогурти в'язкi EHRMANN д/н   
Молочнi десерти Павлоградський МК Україна   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
Традицiйна молочна продукцiя Слов'яночка, Домик в деревне, Рижий АП д/н д/н тон 28263.000 89117.200 89917.900 
Масло тваринне Слов'яночка, Домик в деревне д/н д/н тон 6.000 54.100 54.000 
Інші товари (послуги):46807.300 24029.100 
Усього:135978.600 114001.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Продукцiя з незбираного молока Україна 100.000 0.000 0.000 
Масло тваринне Україна 100.000 0.000 0.000 
Сири жирнi Україна 100.000 0.000 0.000 
Усього:100.000 0.000 0.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

ВАТ "Київський мiський молочний завод 3" є одним з найпотужнiших пiдприємств України з
переробки молока.
Пiдприємство було введено в експлуатацiю 23 грудня 1973р. Проектна потужнiсть при вводi - 275 тн.
на змiну або 165000тн. за рiк переробки сировини. З 1990р. проектна потужнiсть становить 475 тн. на
змiну або 285000тн. за рiк переробки сировини.
Пiсля реалiзацiї декiлькох iнвестицiйних проектiв пiдприємство значно збiльшило свої потужностi i
на кiнець 2003р. проектна потужнiсть заводу становить 709 тн. за змiну або 425400тн. за рiк
переробки сировини.
В середньому пiдприємство використовує не бiльше 25% проектних виробничих потужностей, але
взагалi на пiдприємствi задiяно у виробництвi все обладнання, яке здатне виготовляти якiсну
продукцiю. ВАТ "Київський молочний завод 3" було приватизовано в 1997р., шляхом випуску простих
iменних акцiй..
Завод розмiщений в м.Вишневе, Київської областi, Києво-Святошинського району. Площа територiї,
де розмiщений весь комплекс споруд складає 7,4га.
В квiтнi 2000р. на вторинному ринку цiнних паперiв промислово - торгiвельна компанiя
"Вiмм-Бiлль-Данн" придбала контрольний пакет акцiй Товариства.
Метою дiяльностi Товариства є задоволення попиту на молочну продукцiю широкого асортименту
рiзних цiльових аудиторiй на ринку м.Києва, Київської областi та iнших регiонiв України.
У 2002р. було введено в експлуатацiю три потужнi лiнiї по виробництву стерилiзованої молочної та
сокової продукцiї.
Пiдприємство забезпечують сировиною бiльш нiж 50 постачальникiв з Київської, Житомирської,
Чернiгiвської, Черкаської та Вiнницької областей.

Інформація про організаційну структуру емітента

ВАТ "Київський молочний завод 3" має таку органiзацiйну структуру: Органами у правлiння Товариства є:
- Загальнi збори акцiонерiв - Вищий орган Товариства.
- Спостережна рада - орган, що представляє iнтереси акцiонерiв у Товариствi та здiйснює контроль з;
виконавчим органом Товариства в перiод мiж Загальними зборами Товариства.
- Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю
- Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган акцiонерiв за фiнансово - господарською дiяльнiстю
Правлiння Товариства.
Виробнича дiяльнiсть ВАТ "Київський мiський молочний завод 3" забезпечується роботою десятьох виробничих та допомiжних пiдроздiлiв, а також десятьох вiддiлiв.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облiк у ВАТ "Київський мiський молочний завод 3" у звiтному перiодi вiвся методом подвiйного запису господарських операцiй, як це передбачено Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України" вiд 16.07.1999р. зi змiнами та доповненнями.
У Товариствi облiк ведеться за журнально - ордерною формою iз застосуванням комп'ютерної технiки. Бухгалтерський облiк ведеться за дiючим планом рахункiв у вiдповiдностi до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. 291.
Облiк основних засобiв ведеться в iнвентарних картках, книгах аналiтичного облiку основних засобiв
по матерiально - вiдповiдальних особах. Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до
П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Амортизацiя по основних засобах нараховується згiдно iз статтею 8 Закону України "Про внесення
змiн i доповнень до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств"" вiд 22.05.1997р.
Знос малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховувався у першому
мiсяцi використання об"єктiв в розмiрi 50% вартостi, що амортизується, i 50% вартостi, що
амортизується - у мiсяцi їх вилучення з активiв.
Облiк товарно - матерiальних цiнностей проводився згiдно з П(С)БО 9"3апаси". Матерiальнi цiнностi
облiковувались по цiнi придбання. При вибуттi матерiали, сировина, паливо, товари, комплектуючi
вироби та напiвфабрикати списувалися з балансу
за середньозваженою собiвартiстю; запаснi частини, будiвельнi матерiали та малоцiннi
швидкозношуванi предмети списувались за iдентифiкованою собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв
було кожне найменування цiнностей. Оприбуткування матерiальних цiнностей
здiйснювалося матерiально вiдповiдальними особами i оформлялося прибутковими накладними.
Залишки дебiторської заборгованостi за товари, роботи та послуги вiдповiдають даним синтетичного
облiку. Резерв сумнiвних боргiв у Товариствi нараховувався, виходячи iз фактичної
платоспроможностi окремих дебiторiв, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 10
"Дебiторська заборгованiсть".
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов"язання".

Витяг з аудиторського висновку

Аудит пiдтверджує те, що фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно i повно надає фiнансову iнформацiю про пiдприємство ВАТ "Київський мiський молочний завод 3" станом на 31.12.2003 року.
Ведення облiку на пiдприємствi ВАТ "Київський мiський молочний завод 3" здiйснюється в цiлому вiдповiдно до дiючого законодавства України.
В результатi проведеної перевiрки були отриманi фiнансовi показники i вiдображенi у таблицi аналiзу фiнансового стану (Додатки 1, 2).

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Iнформацiя про основнi види товарiв або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент

Пiд торгiвельною маркою "Слов"яночка" Товариство виробляє широкий асортимент продукцiї:
молоко рiзної жирностi, кефiр, ряжанку, молоко пряжене, йогурти, сири та солодкi сирки,
глазурованi сирки 23% та 15% жирностi з рiзноманiтними наповнювачами. У 2002р.
почалося виробництво продукцiї "премiум - класу" пiд торгiвельною маркою "Домик в деревне" та
група дитячої продукцiї пiд торгiвельною маркою "Рижий АП" (молоко з наповнювачами та
глазурованi сирки). Провадження рекламної компанiй в засобах масової iнформацiї, проведення
дегустацiй та презентацiй, розповсюдження в торгiвельних точках оригiнальних рекламних
матерiалiв, продукцiя Товариства придбала популярнiсть та споживчу цiннiсть
у покупцiв в Українi.
На пiдприємствi постiйно проводиться монiторинг потреб населення України, на базi якого з
урахуванням отриманих результатiв служба маркетингу коригує асортимент продукцiї, що
виробляється. Продукцiя Товариства, у загальноукраїнському обсязi реалiзацiї аналогiчної продукцiї займає бiля 4% i бiля 12% по Києву та Київськiй областi.
Спостерiгається така структура товарної продукцiї Товариства:
- Молоко пастеризоване -20%
- Молоко стерилiзоване - 9%
- Вершки -2%
- Йогурт - 16%
- Кефiр - 18%
- Iнша кисломолочна продукцiя - 4%
- Сметана - 6%
- Сир - 10%
- Сирки - 6%
- Масло фасоване __%
- Iнше - 9%
Реалiзацiя продукцiї вiдбувається в усiх цiнових категорiях та для рiзних цiльових аудиторiй.
Товариство здiйснює доставку продукцiї в магазини м.Києва та Київської областi власними силами та
звертаючись до послуг АТП.
Активно ведеться розробка регiональних ринкiв збуту, в усiх найкрупнiших мiстах України
спiвробiтники вiддiлу реалiзацiї налагодили контакти з дистриб'юторами.
ВАТ "Київський мiський молочний завод 3" також реалiзовує на ринку України продукцiю
виробництва Холдингу.

Iнформацiя про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв
Основним ринком збуту продукцiї ВАТ "Київський мiський молочний завод 3" є Київ та Київська область, але у 2003р. залучалися до спiвробiтництва клiєнти з iнших регiонiв України. Заради цього на пiдприємствi створено окремий вiддiл - Вiддiл регiонального продажу", метою функцiонування якого є розробка та розвиток регiональної торгiвлi продукцiєю, яку виробляє Товариство. Розподiл реалiзацiї продукцiї по областям наступний:
-Київ -53,78%
- Київська обл. - 26,56%
- Одеська обл. - 3,63%
- Житомирська обл. - 2,50%
- Харькiвська обл. - 1,90%
- Донецька обл. - 1,88%
- Львiвська обл. - 1,53%
- Рiвненська обл. - 1,48%
-Iншi-10,37%
Важливим є те, що вся вироблена продукцiя в Товариствi реалiзується на внутрiшньому ринку України. Основними споживачами молочної продукцiї пiдприємства є роздрiбнi торгiвельнi точки (магазини, палатки тощо).

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент
Молочна галузь переробної продукцiї промисловостi в Українi нараховує бiльш нiж 500 Пiдприємств.
З них реально з прибутком працює бiля 15 пiдприємств. В останнiй час продукцiя молочної
промисловостi користується все бiльшим попитом, що вимагає вiд
виробникiв нарощування потужностей та збiльшення асортиментної структури. В останнiй час
молочна промисловiсть в Українi почала розвиватися дуже швидкими темпами. Iмпортується
високотехнологiчне обладнання, у виробництвi застосовуються унiкальнi
рецептури, упаковка продукцiї стає бiльш яскравою i технологiчно досконалою. Бiльш вибагливим
став споживач молочної продукцiї, в роздрiбних торгiвельних точках з'явилася продукцiя
закордонних виробникiв, яка зацiкавлює не досвiдченого споживача, то
вiтчизняному виробнику потрiбно постiйно слiдкувати за останнiми тенденцiями в розвитку молочної
промисловостi у свiтовому масштабi.
Найновiшi технiчнi та технологiчнi розробки у молочнiй галузi дозволяють подовжувати термiни
зберiгання продукцiї та робити її корисною для вживання.
Якiсть виробленої продукцiї у великому ступенi залежить вiд якостi поступаючої сировини, тому тi
виробники якi створили собi якiсну сировинну базу реалiзують на ринок корисну та якiсну продукцiю.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента
Найбiльш вiдомими виробниками молочної продукцiї для українських споживачiв є
ВАТ "Галактон" та Павлоградський МК. Достатньо високий рiвень вiдомостi у "Бiлосвiта" та
"Київського молочного заводу 3"
Найбiльш вiдомою маркою молочних продуктiв є "Ласуня" (виробник "Балтський МК"), "Фаннi"
(виробник "Павлоградський МК") та "Баланс" (виробник ВАТ Талактон"). На сьогоднi
популярнiсть тогiвельної марки "Слов"яночка" значно зросла, завдяки рекламi та
широкої представленостi в роздрiбних торгiвельних точках України.
Найбiльш вживаємими молочними продуктами в українських родинах є молоко, масло та сметана. На
другому мiсцi кефiр та йогурти. В останнiй час споживачi все частiше вiддають перевагу продукцiї
тривалого зберiгання та продукцiї з Бiо - добавками.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Як будь - яке пiдприємство молочної промисловостi ВАТ "Київський мiський молочний завод 3" залежить вiд сезонностi постачання сировиною, але за останнiй час керiвництво Товариства поряд з вiддiлом постачання сировини створили постiйну сировинну базу, що дозволяє навiть у скрутнi зимовi перiоди не вiдчувати недостатку в сировинi.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

У вiдповiдностi до Акту 98/23-2/00445937 вiд 31/03/2003р. Державною податковою Iнспекцiєю у Києво - Святошинському районi на Товариство було накладено штрафних санкцiй на суму 12469 грн.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Пiдприємство фiнансує власнi поточнi витрати за рахунок обiгових коштiв (виручки вiд реалiзацiї
продукцiї власного виробництва, а також виручки вiд перепродажу продукцiї виробництва
пiдприємств Холдингу).
Фiнансування реалiзацiї iнвестицiйних проектiв вiдбувається шляхом залучення довгострокових та
короткострокових банкiвських кредитiв, а також завдяки отриманню фiнансової допомоги на
зворотнiй основi.
Також у Товариствi постiйно ведеться робота по скороченню дебiторської заборгованостi, що
дозволяє акумулювати додатковi грошовi кошти.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

д/н

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

У 2003 р. було введено в експлуатацiю потужну лiнiю по виробництву стерилiзованої молочної
продукцiї та лiнiю по виробництву глазурованих сиркiв з джемом. У 2004 р. планується вийти на
проектну потужнiсть виробництва глазурованих сиркiв та значно збiльшити
обсяги виробництва стерилiзованої продукцiї.
Значну реконструкцiю заводу проведено у 2003р., для цього було реалiзовано декiлька iнвестицiйних проектiв:
1.реконструкцiя прийомно - апаратного вiддiлення заводу;
2.придбання потужної лiнiї для розливу молочної продукцiї у нову упаковку.
Також планується реалiзувати програму "Молочнi рiки України", яка передбачає пiдтримку сiльськогосподарського виробника.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

д/н