Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Корнинський цукровий завод"
Код за ЄДРПОУ00372345
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
ПолітичніНестабiльнiсть полiтичної бази   Змiни у порядку оподаткування пiдприємств. 
Фінансово-економічніНеплатоспроможнiсть замовникiв   Зменшення обсягiв виробництва 
Виробничо-технологічніМалi посiвнi площi, неврожайнiсть цукрових бурякiв   Зменшення обсягiв виробництва 
СоціальніНеможливiсть вiднесення на витрати виробництва затрат на утримання соцiальної iнфраструктури.   Рiзниця у фiксованих цiнах. 
ЕкологічніЗабруднення повiтря.   Сплата збору за забруднення. 
ПриміткиБiльш розширений опис знаходиться у текстовiй частинi опису бiзнесу даного звiту Емiтента.

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Цукор-пiсок завод iм.Цюрупи Україна   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
Цукор-пiсок немає немає немає тони 7795.500 62534.000 53477.000 
Iншi товари (послуги ) :     0.000 0.000 0.000 
Інші товари (послуги):0.000 0.000 
Усього:62534.000 53477.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Цукор-пiсок Україна 100.000 0.000 0.000 
Усього:100.000 0.000 0.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Корнинський цукровий завод був заснований в 1866 роцi. Власником на той час був Сетгофер-Корнинський помiщик. Добова переробка становила 120-140 цт за добу.Вироблявся напiвфабрикат, який вiдправлявся в бочках на переробку на iншi заводи.
У 1901 роцi сини помiщика провели велику реконструкцiю заводу. Добова виробiтка бурякiв була доведена до 188 цт. В 1988 роцi було збудовано i введено в експлуатацiю примiщення першого продукту, сушильне вiддiлення, цукровий склад.
ВАТ "Корнинський цукровий завод" було засноване згiдно рiшення засновника - держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi ( код ЄДРПОУ 13578893) вiд 08 червня 1994 року 10-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Корнинський цукровий завод" у вiдповiдностi до Указу президента України "Про заходи забезпечення прав громадян на використання ПМС" за 699 вiд 26.12.1994, та Закону України "Про господарськi товариства"
В 1996-1997 роки була проведена реконструкцiя котельнi, добова переробка якої досягла 1520 тон, а виробництво цукру- 190 тон за добу.
У 2005 роцi середньодобова продуктивнiсть становить 164,0 тон, у 2006 роцi- 1676 тон.

Інформація про організаційну структуру емітента

Органiзацiйно-правова форма ВАТ "Корнинський цукровий завод" є спецiалiзованим пiдприємством по виробництву цукру.
До складу пiдприємства не входить дочiрнiх пiдприємств. Керiвництво пiдприємством здiйснює директор.

Опис обраної облікової політики

Бухгалтерський облiк в ВАТ "Корнинський цукровий завод" здiйснюється згiдно наказу про облiкову полiтику, яка в основному вiдповiдає конкретним обставинам функцiонування пiдприємства та вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних П(С)БО. У вiдповiдностi з вимогами П(С)БО облiк ведеться по журнально-ордернiй системi з застосуванням Головної книги та журналiв-ордерiв, складених на основi первинних бухгалтерських документiв у виглядi довiльної форми вiдомостей, без застосування ПЕОМ. Облiк являється безперервним, а вiдображення господарських операцiй станом на 31.12.2006 року, яке проведено у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку, затвердженим наказом МФУ вiд 30.11.1999 р. 291, в основному адекватним.
Пiд час виконання завдань з надання впевненостi встановлена вiдповiднiсть та тотожнiсть фiнансової звiтностi даним головної книги, первинним документам та вiдомостям аналiтичного i синтетичного облiку. Товариство на протязi 2006 року забезпечило незмiннiсть єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та складаннi фiнансової звiтностi, змiн облiкової полiтики не вiдбувалось.

Витяг з аудиторського висновку

Аудиторську перевiрку ВАТ "Корнинський цукровий завод" проведено приватною аудиторською фiрмою "Основа", згiдно договору 8 вiд 07.03.2007 року.
Висновок:
Зiбравши достатньо доказiв, вважаю за можливе пiдтвердити, що надана товариством iнформацiя за вийнятком вказаної в роздiлi 1.1 аудиторського звiту невiдповiдностi, дає дiйсне та повне уявлення про реальний стан активiв, власного капiталу та зобов'язань, результати дiяльностi суб'єкта перевiрки та певний рiвень переконаностi про достовiрне вiдображення їх в фiнансовiй звiтностi. Виявлене вiдхилення по вiдображенню в облiку та звiтностi витрат на ремонт ОЗ не має iстотного впливу на показники рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки не перевищує 5%-вого розмiру суттєвостi помилки, встановленого листом Мiнфiну України вiд 29 липня 2003 року за 04230-04108 "Про суттєвiсть у бухгалтерському облiку i звiтностi". Прийнята пiдприємством облiкова полiтика та система бухгалтерського облiку вiдповiдає конкретним обставинам функцiонування пiдприємства та не суперечить законодавчим та нормативним вимогам.. Активи та зобов'язання товариства пiдтвердженi даними головної книги, синтетичних регiстрiв облiку, аналiтичними даними. Проведена iнвентаризацiя вiдображає реальний склад майна, активiв та зобов'язань пiдприємства на дату її проведення, тобто на 1 жовтня 2006 року.
При складаннi фiнансової звiтностi товариство дотримувалось нацiональної концептуальної основи фiнансової звiтностi: Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 996-ХIV (iз змiнами та доповненнями), П(С)БО ( 1-5) iз змiнами вiд 25.11.02, Плану рахункiв бухгалтерського облiку та iнструкцiї про його застосування (накази МФУ 291 вiд 30.11.99 та 15 вiд 28.01.2000), Постанови КМУ вiд 28.02.2000 419 "Порядок подання фiнансової звiтностi", прийнятої пiдприємством облiкової полiтики.
Фiнансова звiтнiсть за 2006 рiк, за вийнятком вказаного в роздiлi 1.1 аудиторського звiту обмеження, складена товариством згiдно з вимогами визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi регiстрiв бухгалтерського облiку i записiв Головної книги та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фактичне фiнансове становище пiдприємства станом на 31 грудня 2006 року.
Згiдно МСА-700 висновок носить безумовно-позитивний характер.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

ВАТ "Корнинський цукровий завод" займається переробкою цукрових бурякiв i виробляє цукор-пiсок (основне виробництво). допомiжне виробництво- жом, патока, товарне вапно, дефекат.
Основними ринками для ВАТ "Корнинський цукровий завод" є населення та пiдприємства, якi для виробництва власної продукцiї потребують сировину ВАТ "Корнинський цукровий завод".
Особливiстю стану розвитку галузi виробництва цукру є залежнiсть вiд виробничо-технологiчних факторiв : сезоннiсть, неврожайнiсть, обмеженiсть у посiвнiй площi.
Конкурентами для ВАТ "Корнинський цукровий завод" можна вважати пiдприємства Житомирської областi, основною галуззю яких є виробництво цукру, також завод iм.Цюрупи.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Основна проблема для ВАТ "Корнинський цукровий завод" є неплатоспроможнiсть сiльськогосподарських виробникiв, вiдсутнiсть у них коштiв.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

За звiтний перiод на Товариство не накладалося штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

ВАТ "Корнинський цукровий завод" не фiнансується державою, фiнансування здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв та залучення кредитних коштiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених але невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду у Товариства не має.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

На 2007 рiк планується заготовити 130 тисяч тон цукросировини, та збiльшити переробку цукрового буряка на добу до 2000 тон.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Протягом звiтного року iстотнi факти, що можуть бути кориснi для iнвесторiв та зареєстрованих осiб не траплялися.

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуРейтингування не проводилося. 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуЗа звiтний перiод пiдприємство рейтингової оцiнки не проводило. 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуРейтингування не проводилося. 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуЗа звiтний перiод пiдприємство рейтингової оцiнки не проводило.