Finance.ua
Назва емітентаВАТ "Первомайськдизельмаш"
Код за ЄДРПОУ00210996
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
ПолітичніНестабiльнiсть законодавчої бази, неузгодженiсть законодавчих та пiдзакониих актiв   д/н 
Фінансово-економічніНестабiльнiсть економiчної ситуацiї, високий рiвень iнфляцiйних процесiв. Непослiдовнiсть економiчної полiтики державних органiв в сферi оподаткування.   д/н 
Виробничо-технологічніНесплатоспроможнiсть замовникiв. Значна частина обладнання потребує поновлення.   д/н 
СоціальніКриза платiжної дисципдини населення, споживачiв   Освоєння нових виробiв-газових двигунiв. Виробництво з/ч до тепловозних двигунiв, ремонт компресорiв для ПЕС. 
ЕкологічніНе впливають д/нд/нд/нд/н 
Примітки

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Двигун-генератори Заводи "РУМО", "Звезда", Коломенський Росiя   
Двигун-генератори Фiрми: SKL, MAN, МАК Нiмеччина   
Двигун-генератори Caterpillar, Jenbacher США, Австрiя   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
Дизель та дизель-генератори АТВТ "Первомайсьдизельмаш" Винахiд по патенту України 20403А вiд 07.08.1995 р. 8408,8502 шт 19.000 16423.800 14219.000 
Запаснi частини до дизелiв АТВТ "Первомайсьдизельмаш" д/н 8409990000 тис.грн. 0.000 4701.900 4070.900 
Сервiснi послуги Україна д/н д/н тис.грн. 0.000 168.000 145.400 
Iншi товари (послуги ) :     0.000 540.500 467.900 
Інші товари (послуги):0.000 0.000 
Усього:21834.200 18903.200 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Дизелi та дизель-генератори Україна, Росiя, Чехiя, Австрiя, Нiмеччина 54.000 46.000 0.000 
Запаснi частини до дизелiв Україна 20.000 12.000 68.000 
Сервiснi послуги Україна 60.000 23.000 17.000 
Усього:44.000 36.000 20.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

У 2005 роцi акцiонерне товариство вiдкритого типу "Первомайськдизельмаш" вiдмiтило своє 130-рiччя з дня заснування. За цей час - з 1875 року, коли пiдприємець Фрiдрих Гейне створив майстернi з виробництва землеобробної технiки, пiдприємство пройшло складний шлях становлення та розвитку: вiд виробництва плугiв, солододробильних вiялок та нафтових двигунiв до сучасного багато профiльного пiдприємства по виробництву суднових та стацiонарних дизелiв та дизель-генераторiв потужнiстю вiд 300 до 800 кВт.

Інформація про організаційну структуру емітента

АТВТ "Первомайськдизельмаш" є материнською компанiєю 6 дочiрнiх пiдприємств, якi знаходяться у м. Первомайську Миколаївської областi. Дочiрнi пiдприємства створенi на базi структурних пiдроздiлiв пiдприємства:
- ДП "Техносервiс" пiдприємство займається капiтальним ремонтом двигунiв КАМАЗ, реставрацiєю та виготовленням нових деталей та вузлiв до сiльгоспмашин, виготовленням нестандартного обладнання.
- ДП "Побут" було створене для обслуговування житлово-комунальної iнфраструктури i зупило свою дiяльнiсть з моменту передачi житла у комунальну власнiсть.
- ДП "ТН КОМ" - пiдприємство, яке виробляє та реалiзує вироби промислового вжитку, товарiв народного споживання.
- ДП "Ливарний завод" - пiдприємство, яке забезпечує чавуном та сталевим литтям материнське пiдприємство, пiдприємства сiльського господарства та iн.
- ДП "Енергiя" - пiдприємство, яке створене для виробництва та продажу електричної та теплової енергiї, надання сервiсних послуг, виробництва та випуску нових зразкiв продукцiї промислово - технiчного характеру у кооперацiї з засновником.
- ДП "Здоба" створене з метою органiзацiї харчування для робiтникiв Товариства та населення.

Фiлiй та представництва АТВТ "Первомайськдизельмаш" у своєму складi не має.

Опис обраної облікової політики

Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi проводиться згiдно П(с)БО 1. результати операцiй та iнших подiй вiдображаються в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони мали мiсце. Виходячи з цього принципу доходи вiдображаються в тому перiодi, в якому вони заробленi, а витрати - на основi вiдповiдностi цим доходам, що забезпечує визначення фiнансового результату звiтного перiоду, спiввiдношення доходiв звiтнього перiоду з витратами. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається їх найменування. Первiсна вартiсть запасiв. Виготовлених власними силами, визначається вiдповiдною до П(с)БО 16. не включається до первiсної вартостi, вiдображаються в витратах перiоду: наднормативнi витрати та недостачi запасiв; витрати на збут; iншi витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв. Запаси вiдображаються по найменшiй з двох оцiнок: первiсної або чистої вартостi реалiзацiї згiдно П(с)БО. При випуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi, оцiнках їх проводиться методом середньозваженої собiвартостi або цiни продажу.
В балансi дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображається по чистiй вартостi.
Податковий облiк ведеться у повнiй вiдповiдностi до дiючих законодавчих актiв України.

Витяг з аудиторського висновку

Змiн в облiковiй полiтицi протягом 2005 року на пiдприємствi не було.
Рiчна iнвентаризацiя проведена згiдно з вимогами Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 р. 69 ( зi змiнами та доповненнями) та вiдповiдними П(С)БО.
Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складається вчасно та подається у вiдповiднi контролюючи органи.
В ходi перевiрки встановлено, що деякi операцiї вiдображенi (здiйсненi) iз вiдхиленнями вiд встановленого порядку. До таких фактiв вiдноситься:
- не створення забезпечень для вiдшкодування наступних операцiйних витрат на виплату вiдпусток згiдно з П(С)БО "Зобов'язання";
- зазначена дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2005 року пiдприємства не погашена, а у фiнансових звiтах не передбачено нарахування резерву сумнiвних боргiв.


Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об'рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображають фiнансовий стан акцiонерного товариства вiдкритого типу "Первомайськдизельмаш" станом на 31.12.2005 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та власний капiтал згiдно з нацiональними стандартами бухгалтерського облiку i, в основному, вiдповiдають вимогам Закону України вiд 16.07.1999 року 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та iншим нормативним документам.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

АТВТ "Первомайськдизельмаш" є спецiалiзованим пiдприємством по виготовленню судових двигунiв та дизель генераторiв, газодизель-генераторiв, газових двигунiв - генераторiв потужнiстю вiд 315 до 800 кВт:
- Когенерацiйнi установки для комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї на базi газовихдвигун-генераторiв ДвГА-500 та ДвГА-630 потужнiстю вiдповiдно 500 та 630 кВт.
- Судовi дизелi 8ЧНП 25/34, дизель-генератори ДГР-320, ДГР-500-1, ДГР-800 потужнiстю вiдповiдно 320,500 та 800 кВт.
- Стацiонарнi дизель-генератори ДГА-351-1, ДГА-500-1, ДГА-630, ДГА-800 потужнiстю вiдповiдно 315, 500, 630 та 800 кВт,працюючi на дизельному паливi.
- Стацiонарнi газодизель-генератори ГДГ1А-500 та ГДГ1А-800 потужнiстю вiдповiдно 500 та 800 кВт, працюючi на природному, побiжному нафтовому, шахтному газ метанi з запальною дозою дизельного пального або з електричним запалюванням.
- Дизелi 6-ЧН-8ЧН 25/34 потужнiстю 400-600 кВт при 500-600 об/хв, для привода грунтових та водяних насосiв.
- Сервiснi послуги, запасни частини до дизелiв, компресорiв, сiльгосптехники та iн.

Завод також може перевести на газ дизель-генератори, якi знаходяться в експлуатацiї. Завод надає допомогу при монтажу та наладцi дизель-генераторiв, надає сервiснi послуги, а також навчає обслуговуючих механiкiв.
Виготовленi заводом стацiонарнi двигун-генератори, як резервнi електростанцiї, можуть застосовуватися у всiх галузях народного господарства України:
- в агропромисловому комплексi: на цукрових заводах по переробцi сiльгоспродуктiв, iнкубаторних станцiях, птицефабриках, елеваторах;
- у харчовiй промисловостi: на хлiбозаводах, консервних заводах, маслосирзаводах, м'ясокомбiнатах, молочноконсервних комбiнатах;
- у житлово-комунальному господарствi для котелень, насосних станцiй, очисних споруджень, склозаводiв для автономного забезпечення електроенергiєю в перiоди вiдключення промислової електромережi;
- у металургiйнiй i хiмiчнiй промисловостi, пiдприємства яких мають потребу в бесперебiйному електропостачаннi з метою пiдтримки технолочiчного процесу;
- у лiсовому господарствi: лiспромгоспи, деревообробнi комбiнати;
- для електрифiкацiї вiддалених районiв, що не мають централiзованого постачання електроенергiєю.
Газодизель-генератори можуть застосовуватися в якостi основних або резервних джерел електроенергiї на будь-яких перерахованих вище пiдприємствах, що мають централiзоване постачання природним газом, а також:
-на нафтових, газових, вугiльних родовищах з використанням як газове паливо побiжного нафтового газу i шахтного метану;
- на нафтогазопереробних заводах, газоперекачувальних станцiях i термiналах i iн.
Постачання суднових дизелiв i дизель-генераторiв потужнiстю вiд 320 до 800 кВт вiдбувалося заводом практично на всi суднобудiвнi заводи колишнього СРСР, i в значнiй частинi на верфi України.
В теперiшнiй час основний ринок по реалiзацiї дизельної продукцiї товариства (дизелi, дизель- генератори та запаснi частини до них та газовi двигуни-генератори) визначають споживачi Росiйської Федерацiї та ближнього зарубiжжя, України та країни дальнього зарубiжжя.
По дизелям, дизель-генераторам та газовим двигун-генераторам:
- Росiйська Федерацiя та ближнє зарубiжжя - основнi споживачi: пiдприємства з добування нафти та газу, житлово-комунальне господарство.
- Країни дальнього зарубiжжя (В'єтнам, Грецiя, Нiмеччина, Велика Британiя, Канада, Болгарiя, Iталiя), основнi споживачi: суднохiднi компанiї та судноволодарськi фiрми.
- Україна - житлово-комунальнi господарства, склозаводи, пiдприємства з добування та транспортування газу.
В Українi реалiзацiя дизельної продукцiї носить недостатнiй характер у звязку з неплатоспроможнiстю споживачiв, якi мають потребу в двигун електричних агрегатах АТВТ "Первомайськдизельмаш".
Проте, у 2005 роцi по Українi сформований перспективний ринок збуту стацiонарних газодизель- генераторiв, та газових двигун-генераторiв, споживачами яких виступають житлово-комунальний комплекс, вугiльнi шахти, склозаводи, газоперекачувальнi станцiї, енергетика. АТВТ "Первомайськдизельмаш" вiдноситься до пiдприємств галузi важкого машинобудування, виробляючим особливо складну продукцiю. Ця галузь, яка потребує високих матерiальних затрат на виготовлення продукцiї, зазнає труднощi у своєму функцiонуваннi та розвитку, викликанними в цiлому складною фiнансово-економiчною ситуацiєю в Українi. Основними конкурентами заводу при виробництвi та продажу дизелiв та дизель-генераторiв є:
- Росiя: БМЗ, м.Брянськ (лiцензованi дизелi фiрми "МАН-Холебi");
завод "Руський дизель", м.Санкт-Петербург; (лiцензованi дизелi фiрми "Вяртсiле");
завод РУМО, м.Нижнiй Новгород;
завод "Звезда", м.Санкт-Петербург.
- Нiмеччина: фiрма "МАК", м.Кiль; фiрма "SKL", фiрма MWM(пiдприємство концерну DEUTZ AG), м.Маннхайм;
фiрма MAN B&W Diesel AG, м.Аусбург.
- Фiнляндiя: фiрма "Вяртсiле".
- Швейцарiя: фiрма "SILVER"(увiйшла до складу фiрми "Вяртсiле").
- США: фiрма Катерпиллер (в Європi представляють iнтереси фiрми "Цепеллiн").
- Японiя: фiрма "Янмар".

Однак у порiвняннi з дизелями цих заводiв, дизелi АТВТ "Первомайськдизельмаш" мають бiльш високi ресурси та строк служби в експлуатацiї, що обумовлено середнiми обертами колiнчатого валу (500-750 об/хв.)


Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Реалiзацiя дизелiв, дизель-генераторiв, газових двигунiв-генераторiв, запасних частин здiйснюється товариством по договорам купiвлi-продажу з замовниками. Сировина для виготовлення дизельної продукцiї закуповується в українських постачальникiв, дефiцит в сировинi вiдсутнiй, направленiсть в динамiцi цiн на сировину - в бiк збiльшення цих цiн, що обумовлено процесами, якi вiдбуваються в Українi.
Спад виробництва в Українi та країнах ближнього зарубiжжя в галузях промисловостi, яка традицiйно споживала нашi дизель-генератори i зв'язана з цим неплатоспроможнiсть цих пiдприємств.
Митний бар'єр мiж державами ближнього зарубiжжя.
Вiдсутнiсть фiнансування для створення нових конкурентноздатних судових дизелiв i газових двигунiв i реконструкцiї заводу.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Протягом 2005 р. пiдприємством були сплаченi штрафи за порушення чинного законодавства:
- штрафнi санкцiї за порушення ведення касових операцiй - 1,9 тис.грн.;
- штрафнi санкцiї по податку з доходiв фiзичних осiб - 1,4 тис. грн.;
- фiнансовi санкцiї з податку на прибуток - 22,8 тис. грн.;
- пеня за порушення термiнiв розрахункiв з ЗЕД - 0,7 тис. грн.;
- штрафнi санкцiї з оренди землi - 1,4 тис. грн.;
- штрафнi санкцiї по платi за воду - 0,2 тис. грн.;
- пеня по ФСС - 0,6 тис. грн.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фiнансова полiтика на пiдприємствi спрямована на скорочення витрат на виробництво та отримання прибутку, скорочення в структурi активiв долi швидколiквiдних активiв, збiльшення долi власного капiталу i зменшення короткострокової заборгованностi.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

У 2005 роцi iз-за вiдсутностi розрахункiв з боку замовникiв по укладеним договорам не була здiйснена поставка двигун-генераторiв
- по СНГ (Росiя) - на загальну суму в доларовому еквiвалентi $16600,00;

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Перспективною продукцiєю товариства являються когенерацiйнi установки на базi стацiонарних газодизель та газових двигун - генераторiв, в яких для виробництва електричної та теплової енергiї використовуються природний, попутний нафтовий гази, бiогаз, шахтний метан. Окрiм економiчної доцiльностi використання цих палив, iснує не менш важливий фактор - захисту навколишнього середовища вiд забруднюючих речовин (включається спалюванняпопутного газу та шахтного).
Одним iз перспективних напрямкiв є реалiзацiя товариством швидкого та якiсного сервiсного обслуговування, що полягає забеспеченi поставки запасних частин в потрiбне замовнику мiсце та час, та виконання його на суднах, якi знаходяться у рейсi, а також переобладання дизельних двигунiв, що експлуатуються, для роботи на дизельному пальному в'язкостью 180Сст.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

д/н

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента31.12.2005 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента31.12.2005 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н