Finance.ua
Назва емітентаЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"
Код за ЄДРПОУ00191448
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2003 | 12 | 01
ПідприємствоЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"за ЄДРПОУ00191448
Територія44000за КОАТУУ4410136300
Орган державного управлінняд/нза СПОДУ07794
Галузь (вид діяльності)Вторинна обробка чорних металiвза ЗКГНГ12180
Вид єкономічної діяльностіОбробка металевих вiдходiв та лому чорних металiвза КВЕД37.10.1
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
2003 р.

Форма N4   код за ДКУД1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року010313.7000.00.012932.2000.0-5077.3000.00.08168.600
Коригування:
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни0400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року050313.7000.00.012932.2000.0-5077.3000.00.08168.600
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів0700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва0900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.0-2159.00.00.0-2159.0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Анулювання викуплених акцій (часток)2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення частки в капіталі2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Зменшення номінальної вартості акцій2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2800.00.00.0-8860.8000.0652.7000.00.0-8208.100
Разом змін в капіталі2900.00.00.0-8860.8000.0-1506.3000.00.0-10367.100
Залишок на кінець року300313.7000.00.04071.4000.0-6583.6000.00.0-2198.500

Примітки: Товариством зареєстровано випуск простих iменних акцiй загальною кiлькiстю 59757 шт номiнальною вартiстю 5,25 грн. Загальний розмiр статутного фонду складає 313724,25 грн. Протягом звiтного перiоду розмiр статутного капiталу не змiнювався.

За результатами року Товариством отриманий чистий збиток в розмiрi 2159,0 тис грн.

У вписуваному рядку 280 вiдображена сума вiд списання вартостi майна та iндексацiї основних засобiв структурного пiдроздiлу, що лiквiдується, у сумi 8860,8 тис грн.
Станом на 31 грудня 2003 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 313,7 тис. грн.,
iнший додатковий капiтал - 4071,4 тис грн.
непокритий збиток - 6583,6 тис грн.
Станом на кiнець звiтного перiоду власний капiтал є вiд'ємною величиною.

Керівник: Клюшник В. В.
Головний бухгалтер: Правдюк М. Л.