Finance.ua
Назва емітентаЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"
Код за ЄДРПОУ00191448
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2003 | 12 | 01
ПідприємствоЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"за ЄДРПОУ00191448
Територія44000за КОАТУУ4410136300
Орган державного управлінняд/нза СПОДУ07794
Галузь (вид діяльності)Вторинна обробка чорних металiвза ЗКГНГ12180
Вид єкономічної діяльностіОбробка металевих вiдходiв та лому чорних металiвза КВЕД37.10.1
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2003 р.

Форма N3   код за ДКУД1801004
СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній період
НадходженняВидатокНадходженняВидаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування0100.02159.00.01545.0
Коригування на:     
   амортизацію необоротних активів020513.800X955.800X
   збільшення (зменшення) забезпечень0300.00.00.00.0
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць0400.00.00.00.0
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності0500.0145.8000.0246.0
Витрати на сплату відсотків0600.200X0.300X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0700.01790.8000.0834.900
Зменшення (збільшення):     
   оборотних активів080818.1000.0232.8000.0
   витрат майбутніх періодів0900.9000.01.7000.0
Збільшення (зменшення):     
   поточних зобов'язань100640.5000.0360.5000.0
   доходів майбутніх періодів1100.00.00.00.0
Грошові кошти від операційної діяльності1200.0331.3000.0239.900
Сплачені:     
   відсотки130X0.200X0.300
   податки на прибуток140X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій1500.0331.5000.0240.200
Рух коштів від надзвичайних подій1600.00.00.00.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності1700.0331.5000.0240.200
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація:     
   фінансових інвестицій1800.0X0.0X
   необоротних активів190359.300X433.400X
   майнових комплексів2000.00.00.00.0
Отримані:     
   відсотки2100.0X0.0X
   дивіденди2200.0X0.400X
Інші надходження2300.0X0.0X
Придбання:     
   фінансових інвестицій240X0.0X0.0
   необоротних активів250X29.200X235.600
   майнових комплексів260X0.0X0.0
Інші платежі270X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій280330.1000.0198.2000.0
Рух коштів від надзвичайних подій2900.00.00.00.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300330.1000.0198.2000.0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу3100.0X0.0X
Отримані позики3200.0X0.0X
Інші надходження3300.0X0.0X
Погашення позик340X0.0X0.0
Сплачені дивіденди350X0.0X0.0
Інші платежі360X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій3700.00.00.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій3800.00.00.00.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3900.00.00.00.0
Чистий рух коштів за звітний період4000.01.4000.042.0
Залишок коштів на початок року4101.700X43.700X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів4200.00.00.00.0
Залишок коштів на кінець року4300.300X1.700X

Примітки: Протягом звiтного року нараховано амортизацiї на суму 513,8 тис грн. та сплаченi вiдсотки за користування залученими коштами в сумi 0,2 тис. грн.

" Зменшення (збiльшення) оборотних активiв"
У цiй статтi вiдображено зменшення оборотних активiв в сумi 818,1 тис. грн.

Витрати майбутнiх перiодiв збiльшились на 5,1 тис. грн.

"Збiльшення (зменшення) поточних зобов'язань"
У цiй статтi вiдображено збiльшення поточних зобов'язань в сумi 640,5 тис. грн

"Реалiзацiя необоротних активiв"
Вiдображенi доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв у сумi 359,3 тис грн.

"Придбання необоротних активiв"
У цiй статтi вiдображенi витрати на придбання необоротних активiв в сумi 29,2 тис. грн.

Залишок коштiв на кiнець року склав 0,3 тис грн.

Керівник: Клюшник В. В.
Головний бухгалтер: Правдюк М. Л.