Finance.ua
Назва емітентаЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"
Код за ЄДРПОУ00191448
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2003 | 12 | 01
ПідприємствоЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"за ЄДРПОУ00191448
Територія44000за КОАТУУ4410136300
Орган державного управлінняд/нза СПОДУ07794
Галузь (вид діяльності)Вторинна обробка чорних металiвза ЗКГНГ12180
Вид економічної діяльностіОбробка металевих вiдходiв та лому чорних металiвза КВЕД37.10.1
Одиниця виміру:тис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2003 р.

Форма N2   код за ДКУД1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0101439.50012670.300
Податок на додану вартість015239.9002111.700
Акцизний збір0200.00.0
0250.00.0
Інші вирахування з доходу0300.00.0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)0351199.60010558.600
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)0402640.90010670.700
Валовий:   
   прибуток0500.00.0
   збиток0551441.300111.800
Інші операційні доходи0603314.01540.300
Адміністративні витрати0701289.01105.0
Витрати на збут08055.500876.800
Інші операційні витрати0902832.8001237.400
Фінансові результати від операційної діяльності:   
   прибуток1000.00.0
   збиток1052304.6001790.700
Доход від участі в капіталі1100.00.0
Інші фінансові доходи120423.900536.600
Інші доходи130360.500445.200
Фінансові витрати140400.200541.300
Втрати від участі в капіталі1500.00.0
Інші витрати160238.600194.800
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   
   прибуток1700.00.0
   збиток1752159.01545.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності1800.00.0
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності1850.00.0
Фінансові результати від звичайної діяльності:   
   прибуток1900.00.0
   збиток1952159.01545.0
Надзвичайні:   
   доходи2000.00.0
   витрати2050.00.0
Податки з надзвичайного прибутку2100.00.0
Частки меншості2150.00.0
Чистий:   
   прибуток2200.00.0
   збиток2252159.01545.0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати2301313.5008794.200
Витрати на оплату праці240735.9001032.200
Відрахування на соціальні заходи250330.0439.500
Амортизація260513.800955.800
Інші операційні витрати2702636.9001726.800
Разом2805530.10012948.500

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій3000.00.0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій3100.00.0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)3200.00.0
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)3300.00.0
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)3400.00.0

Примітки: Доход за звiтний перiод склав 1439,5 тис грн., чистий доход - 1199,6 тис грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала 2640,9 тис. грн.

"Iншi операцiйнi доходи"
За 2003 рiк товариство отримало iнших операцiйних доходiв в сумi 3314 тис. грн., у т.ч. вiд реалiзацiї ТМЦ основних засобiв, оперативної оренди основних засобiв, списання кредиторської заборгованостi, iншої операцiйної дiяльностi.

Iншi фiнансовi доходи склали 423,9 тис грн. та отриманi вiд фiнансової дiяльностi товариства.

"Iншi доходи"
У цiй статтi вiдображенi доходи вiд iншої неоперацiйної дiяльностi в сумi 360,5 тис. грн.

У звiтному перiодi товариством отриманий чистий збиток в сумi 2159 тис. грн.

Керівник: Клюшник В. В.
Головний бухгалтер: Правдюк М. Л.