Finance.ua
Назва емітентаЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"
Код за ЄДРПОУ00191448
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2003 | 12 | 01
ПідприємствоЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"за ЄДРПОУ00191448
Територія44000за КОАТУУ4410136300
Форма власностіКолективназа КФВ20
Орган державного управлінняд/нза СПОДУ07794
Галузь (вид діяльності)Вторинна обробка чорних металiвза ЗКГНГ12180
Вид єкономічної діяльностіОбробка металевих вiдходiв та лому чорних металiвза КВЕД37.10.1
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса91021,м. Луганськ, вул. А. Лiньова, 81-а  

БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість0100.00.0
   первісна вартість0110.00.0
   накопичена амортизація0120.00.0
Незавершене будівництво02088.10018.800
Основні засоби:   
   залишкова вартість0308995.900732.600
   первісна вартість03129024.1002274.700
   знос03220028.2001542.100
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.090.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи0600.00.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І0809084.0841.400
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси1001517.900485.300
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво1200.00.0
   готова продукція1300.00.0
   товари14091.80086.100
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість160433.200422.200
   первісна вартість161433.200422.200
   резерв сумнівних боргів1620.00.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом1703.3004.300
   за виданими авансами1800.00.0
   з нарахованих доходів1906.6005.600
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість2101000.9001199.500
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті2301.7000.300
   в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи25052.20083.800
Усього за розділом ІI2603107.6002287.100
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700.9000.0
БАЛАНС28012192.5003128.500

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал300313.700313.700
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал33012932.2004071.400
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-5077.300-6583.600
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І3808168.600-2198.500
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI4300.00.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання47083.083.0
Усього за розділом ІII48083.083.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані5201497.2001483.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5301218.6002290.700
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів540271.800495.100
   з бюджетом550203.300183.400
   з позабюджетних платежів5600.00.0
   зі страхування570203.200237.900
   з оплати праці580476.400473.0
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання61070.40080.900
Усього за розділом ІV6203940.9005244.0
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС64012192.5003128.500

Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2003 року нараховано зносу основних засобiв на суму 1542,1 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв складає67,8%.
Станом на 31.12.2003 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 732,6 тис. грн. Значне зменшення суми основних засобiв вiдбулось у зв'язку з лiквiдацiєю структурного пiдроздiлу Товариства - Алчевського цеху ЛО АТЗТ "Втормет".

"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi.
На 31.12.2003 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi
- виробничi запаси на суму 485,3 тис. грн.,
- товари - 86,1 тис грн.

"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2003 року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 422,2 тис. грн. В звiтному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 4,3 тис грн., з нарахованих доходiв - 5,6 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2003 року склала 1199,5 тис. грн.

"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2003 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 313,7 тис. грн.,
iнший додатковий капiтал - 4071,4 тис грн.
непокритий збиток - 6583,6 тис грн.
Станом на кiнець звiтного перiоду власний капiтал є вiд'ємною величиною.

"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2003 року товариство має поточнi зобов'язання за векселями виданими - 1483 тис грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 2290,7 тис. грн.
Станом на 31.12.2003 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з одержаних авансiв - 495,1 тис. грн., з бюджетом - 183,4 тис. грн., зi страхування - 237,9 тис. грн., з оплати працi - 473 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання складають 80,9 тис грн.

Керівник: Клюшник В. В.
Головний бухгалтер: Правдюк М. Л.