Finance.ua
Назва емітентаЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"
Код за ЄДРПОУ00191448
Організаційно-правова формаЗАТ

Текстова частина

Висновок аудитора

По пiдсумкам проведення аудиту встановлено: надана iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про реальний стан активiв та пасивiв суб'єкта, що перевiряється. Система бухгалтерського облiку, що використовувалась на пiдприємствi, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам.

Фiнансова звiтнiсть пiдготована на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку, достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31 грудня 2003 року. Фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам дiючого законодавства України, прийнятiй облiковiй полiтицi та реально i точно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi.

Товариство має достатню кiлькiсть оборотних ресурсiв для погашення своїх поточних зобов'язань, його активи забезпеченi джерелами власних коштiв, але фiнансово залежне вiд джерел та обмежене у вiльних грошових коштах.

Інша інформація

Електронної пошти та веб-сторiнки товариство не має.
Iнформацiю про загальнi збори товариство не надає на пiдставi можливостi, наданої ч.2 п.2.3 Рiшення ДКЦПФР вiд 03.06.2003 року 227.
Дивiденди товариством не нараховувались та не сплачувались.
Облiгацiї товариством не випускались.
Послугами зберiгача та депозитарiя товариство не користується.