Finance.ua
Назва емітентаЛуганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет"
Код за ЄДРПОУ00191448
Організаційно-правова формаЗАТ

ІНФОРМАЦІЯ
про загальні збори акціонерів

Вид зборів (чергові, позачергові)д/н
Місце проведенняд/н 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства)0.000 
Питання порядку денногоТовариство не вважає за необхiдне надавати iнформацiю про загальнi збори акцiонерiв. 
Хто скликав позачергові зборид/н 
Причина скликання позачергових зборівд/н 
Дата обліку (закриття реєстру) для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів 
Дата закінчення виплати дивідендів 
Найменування юридичної особи, уповноваженої виплачувати дохід за його цінними паперамид/н 
Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої виплачувати дохід за його цінними паперами
ПриміткиДивiденди не нараховувались та не сплачувались.