Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
ПолітичніНестабiльне полiтичне становище.   Змiни не прогнозуються. 
Фінансово-економічніНеплатоспроможнiсть замовникiв, вiдсутнiсть вiльних коштiв.   Реформування податкового законодавства. 
Виробничо-технологічніЗастарiле обладнання.   Змiна обладнання. 
СоціальніНизька заробiтна платня.   Зменшення податкiв на фонд оплати працi. 
ЕкологічніЗабруднення навколишнього середовища.   Змiни не прогнозуються. 
ПриміткиЗ наведенних данних можливо зробити висновок, що основними факторами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є фiнансово-економiчнi та виробничо- технологiчнi.

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Випуск вугiльного концентрату. ВАТ ЦЗФ "Колосникiвська" Україна   
Випуск вугiльного концентрату. ВАТ ЦЗФ "Чумакiвська" Україна   
Випуск вугiльного концентрату ВАТ ЦЗФ "Антрацит" Україна   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
Випуск вугiльного концентрату немає немає немає тис. т 1688.900 27214.900 22679.100 
Iншi товари (послуги ) :     0.000 0.000 0.000 
Інші товари (послуги):0.000 0.000 
Усього:27214.900 22679.100 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Випуск вугiльного концентрату Україна 100.000 0.000 0.000 
Усього:100.000 0.000 0.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

ЦЗФ "Пролетарська" збудована у 1957 р. для збагачення рядового вугiлля марки К. З квiтня 1957 р. почала працювати як державне пiдприємство. Виробнича потужнiсть, передбачена проектом, мала бути 1200 тис. т рядового вугiлля марки К, Ж в рiк. Готовий концентрат мав 0-13 мм.
Юридично фабрика була пiдроздiлом (дiльницею) Макiївського коксохiмзаводу до 1958 р.; з жовтня 1958 р. по серпень 1962 р. - дiльницею шахти "Пролетарська".
Згiдно з постановою Ради народного господарства Донецького економiчного адмiнрайону вiд 20.08.62 р. за 227, за виконанням наказiв: комбiнату "Донецьквугiлля" вiд 31.08.62 р. 254, тресту "Макiїввугiлля" вiд 04.09.62 р. 235, тресту "Донецьквуглезбагачення" вiд 24.08.62 р. 75 збагачувальна фабрика була видiлена в самостiйне пiдприємство виробничого об'єднання "Донецьквуглезбагачення".
Згiдно наказу Президента України вiд 07.02.96 р. 116 "Про структурну перебудову вугiльної промисловостi" та наказу мiнiстра вугiльної промисловостi вiд 11.10.96 р. "Про утворення державних вiдкритих акцiонерних товариств" пiдприємство ЦЗФ "Пролетарська" реформовано в державне вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська".
За наказом мiнiстра вугiльної промисловостi України вiд 19.12.96 р. 6 ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська" стала дочiрнiм пiдприємством державної холдингової компанiї "Макiїввугiлля" з сiчня 1997 р.
Згiдно наказа ФДМ України вiд 17.10.2001 р. 4-ДПК пiдприємство перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство.

Інформація про організаційну структуру емітента

В технологiчний комплекс фабрики входять:
- приймальне вiддiлення (ями привозного вугiлля, конвейєр);
- дробильно-сортировочне вiддiлення;
- головний корпус, в якому зосереджене обладнання по збагаченню, сушiнню готового продукту та погрузка у вагони.
При вiдсутностi вагонiв готова продукцiя вiдправляється на склад, а вiдходи - з водою у шламовiдстойник. Пiсля цього вода повертається в технологiчний процес, а твердi вiдходи вивозяться транспортом i складуються разом з породою, яку вивозять вiд виробництва.

Опис обраної облікової політики

Товариство обрало облiкову полiтику у вiдповiдностi з законом України 96-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi - гривнi.
Фiнансова звiтнiсть товариства була пiдготовлена за 2006 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказами Мiнiстерства фiнансiв України.
За ПСБО звiтний перiод складає календарний рiк. Передбачається також складання промiжної звiтностi (квартальної та мiсячної) нарастаючим пiдсумком з початку року.
Баланс вiдображає фактичну вартiсть майнового стану товариства з урахуванням зносу основних засобiв, малоцiннi та швидкозношуванi предмети, нематерiальнi активи. Знос нараховується вiдповiдно дiючого податкового законодавства. Норми нарахування зносу складають:
- будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 5%;
- транспортнi засоби, машини та обладнання - 25%;
- iншi - 15%.
У статтi "Нематерiальнi активи" вiдображається вартiсть об'єктiв, вiднесених у склад нематерiальних активiв вiдповiдно стандартам. В цiй статтi приводяться окремо первiсна та залишкова вартiсть нематерiальних активiв, а також нарахована сума зносу.
У статтi "Незавершене будiвництво" вiдображається вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в будiвництво, виготовлення, реконструкцiю, модернизацiю, придбання необоротних активiв, а також авансовi платежi для фiнансування капiтального будiвництва.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшенням КабМiну України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 р.
Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об'єктiв основних засобiв або її справедливу вартiсть (реальну ринкову вартiсть), як вимагають ПСБО. Iндексацiї балансової вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами, встановленими державними органами. Загальнi для всiх пiдприємств iндекси, що були визначенi Мiнiстерством статистики, не могли привести облiкову вартiсть об'єктiв основних засобiв у вiдповiдностi до їх реальної ринкової вартостi. До основних засобiв вiдносяться видатки на незакiнченi роботи.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. До 01.07.97р. нарахування амортизацiї проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою нормами. З 01.07.97р. амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду.
Строк амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх корисного життя. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Запаси включають сировину та матерiали МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання.
Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйної вартостi, не визнанi активами.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображають фiнансовi iнвестицiї на перiод бiльше одного року, а також iнвестицiї, якi не можуть бути реалiзованi у будь-який момент.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть показує заборгованiсть фiзичних та юридичних осiб, яка буде погашена пiсля 12 мiсяцiв с дати баланса.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть за реалiзованi в кредит продукцiю, товари, наданi послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг.Згiдно облiкової полiтики створення резерву сумнiвних боргiв на пiдприємствi не передбачено. Зобов'язання виникають тiльки тодi,коли актив отриманий чи коли пiдприємство укладає безвiдмовну угоду придбати актив. Зобов'язання вiдображаються у балансi за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому, в наслiдок його погашення. У бухгалтерському облiку зобов'язання росподiляються на довгостроковi,(термiном погашення бiльше 1 року) та поточнi. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi.Дохiд вiд надання послуг вiдображається коли надання послуг здiйснено. Принципами складання бухгалтерської звiтностi є:
1.Безперервнiсть функцiнування пiдприємства.
2.Постiйнiсть методiв,застосовуємих у бухгалтерському облiку.
3.Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно з вимогами П(С)БО-15"ДОХIД" на основi принципу нарахування та вiдповiдностi.
4. Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснюється вiдповiдно з вимогами П(С)БО-16"ВИТРАТИ" на основi принципу нарахування та вiдповiдностi.
5.Облiк витрат та доходiв вiдображаються у тому звiтному перiодi,в якому вони мали мiсце бути.

Витяг з аудиторського висновку

Вiдповiдно до умов договору аудиторською фiрмою ТОВ "Юз-Аудiт" здiйснена аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська" за 2006р. Вiдповiдальнiсть за подану iнформацiю несе керiвництво товариства. Обов'язком аудиторiв є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi проведеного аудиту.
Аудиторська фiрма ТОВ "Юз-Аудiт" провела аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов'язують планувати та виконувати аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненнiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає вивчення на вибiрковiй основi документiв, що пiдтверджують суми та вiдомостi, якi розкритi у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку та значних оцiнок керiвництва i загального оформлення фiнансової звiтностi. Аудитори вважають, що проведений ними аудит надає їм достатню пiдставу для висловлення їхньої думки. Аудитори не спостерiгали за проведенням рiчної iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, тому що ця дата передувала початку аудиторської перевiрки. Аудитори не змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.
Як концептуальну основу для пiдготовки цих фiнансових звiтiв товариство використовує вимоги українського законодавства вiдносно органiзацiї бухгалтерського облiку, а саме: вимоги Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 996-XIV вiд 16.07.99р., вимоги нацiональних положень(стандартiв) бухгалтерського облiку, а також вимоги iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
На думку Аудиторської фiрми "Юз-Аудiт" у формi ТОВ, за винятком коригувань (при наявностi таких), якi могли б стати необхiдними, якби вони змогли перевiрити кiлькiсть товарно-матерiальних запасiв, в цiлому фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 996-ХIY вiд 16.07.99р. (iз змiнами та доповненнями), Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi на пiдставi даних бухгалтерського облiку та справедливо й справедливо й достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська" на 31.12.2006р.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Товариство надає послуги з переробки рядового вугiлля шахт, тому дохiд послуг вiдображається в облiку, коли надання послуг здiйснено.
Обсяг виробництва складає:
2003 р. - 19040 тис. грн.;
2004 р. - 23005 тис. грн.;
2005 р. - 23991 тис. грн.;
2006 р. - 27214.9 тис. грн.
Товариство переробило 1688.9 тис. т вугiлля (103.9% вiд плана), 63.7% вiд встановленої потужностi. Випуск концентрата - 930 тис. т за рiк (100.1% вiд плану). Зольнiсть - 8.1% (-0.3%).
Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн. Товариство здатне збiльшити переробку вугiлля, але це залежить вiд шахт, якi надають вугiлля. У товариства є можливостi збiльшити свої обсяги виробництва.
Валютний рахунок товариство вiдкрило у минулi роки для постачання своєї продукцiї за кордон. У звiтному перiодi поставка за кордон не вiдбувалася.
Продукцiя товариства - збагачення рядового вугiлля. Вугiлля є власнiстю шахт-постачальникiв. Випущена продукцiя також являється власнiстю шахт, реалiзують його шахти. Клiєнтами товариства є шахти, якi входять до складу ТОВ "Енергоуправлiння".


Товариство вiдноситься до вугiльної галузi, яка знаходиться у скрутному становищi. Це пов'язано з економiко-полiтичною ситуацiєю в країнi, з закриттям багатьох шахт. Через це зменшився обсяг сировинної бази фабрики. Недопостачання вугiлля на фабрику для його збагачення та незабезпечення в повному обсязi матерiально-технiчними ресурсами - це головнi проблеми товариства. Пiдприємство вiдчуває труднощi iз впровадженням нових технологiй.
Оскiльки основними замовниками є вугiльно-видобувнi пiдприємства основною проблемою є неспроможнiсть шахт своєчасно розрахуватись за збагачене вугiлля.
У зв'язку з великим зносом основних фондiв на пiдприємствах вугiльної галузi для нормального функцiонування цих пiдприємств виникає необхiднiсть у видiленнi додаткових коштiв на ремонт i переозброєння основних фондiв. Крiм цього, у зв'язку зi збiльшенням вартостi флотореагентiв, матерiалiв, запчастин, електроенергiї, також потрiбнi додатковi кошти. Таким чином, пiдприємствам потрiбна державна пiдтримка, але у звiтному роцi центральнi збагачувальнi фабрики допомогу вiд держави не отримували.
Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загально-державнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика.

На територiї Макiївки i Донецька знаходяться три збагачувальнi фабрики, якi надають послуги по збагачуванню рядового вугiлля. Вони i є основними конкурентами: ЦЗФ "Колосникiвська", ЦЗФ "Чумакiвська", ЦЗФ "Антрацит".
Зольнiсть концентрату ВАТ "ЦЗФ "Колосникiвська" вiдрiзняється вiд зольностi концентрату, який виробляє ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська". Потужнiсть менше у ВАТ "ЦЗФ "Колосникiвська". Тому це товариство не дуже впливає на дiяльнiсть товариства.
Обсяги виробництва ВАТ "ЦЗФ "Чумакiвська" i "ЦЗФ "Антрацит" не дозволяють їм впливово конкурувати з товариством.

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

На дiяльнiсть товариства впливають такi фактори:
- високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;
- низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв товариства (у складi дебiторської заборгованостi значну вагу займає прострочена заборгованiсть, що негативно впливає на фiнансовий стан фабрики. Ця заборгованiсть є наслiдком неплатоспроможностi всiх пiдприємств вугiльної галузi. У результатi цього ще бiльший вiдсоток простроченої заборгованостi має мiсце у складi кредиторiв фабрики);
- низький рiвень технiчного оснащення iз-за вiдсутностi грошових коштiв;
- непрацездатнiсть системи кредитування пiдприємств.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Товариство за звiтний перiод сплатило штрафiв за актами документальної планової перевiрки ДПI на суму 96.4 тис. грн.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Товариство знаходиться на самофiнансуваннi та на госпрозрахунку. Нiяких пiльг товариство не має. Державну допомогу не отримує. Товариство отримало фiнансову допомогу вiд одного з акцiонерiв для пiдтримки своєї дiяльностi в сумi 2236,6 тис.грн.
За оцiнками фахiвцiв можна зробити висновок.
Отриманi значення коефiцiєнтiв покриття показують, що на початок i на кiнець року на кожну одиницю короткострокових зобов'язань приходилося вiдповiдно 1,01 та 0,96 грошових одиниць оборотних засобiв. Значення коефiцiєнта покриття на кiнець року не має необхiдного значення.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi за рiк збiльшився, але не має достатнього значення. Отже за рахунок грошових коштiв не всi короткостроковi зобов'язання можуть бути сплаченi.
Доля власного капiталу у структурi пасива балансу за рiк не змiнилась i становить 34,8%. Це вказує на недостатню фiнансову стiйкiсть пiдприємства, тобто фiнансування здiйснюється в основному за рахунок залучених коштiв.
Чистого оборотного капiталу на кiнець року не має.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу товариства має вiд'ємне значення, це свiдчить що товариство має невисоку ступiнь фiнансової автономностi.
Значення коефiцiєнту фiнансування на кiнець року не задовольняє нормативному, що свiдчить про недостатнiй рiвень використання власних джерел у формуваннi активiв пiдприємства.
Вартiсть чистих активiв за рiк зросла с 9229,0 тис.грн. до 9264,30 тис.грн. Чистi активи товариства на кiнець звiтного року, розрахованi згiдно Методрекомендацiй 485, складають 9229 тис.грн., а статутний капiтал дорiвнює 920 тис.грн. Вартiсть чистих активiв на 8344,3 тис.грн. бiльше нiж статутний капiтал, що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ.
Згiдно проведеного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi можливо вiдмiтити, що пiдприємство не достатньо забеспечено власними фiнансовими ресурсами, якi можуть бути використанi для погашення поточних зобов'язань. Фiнансовий стан пiдприємства не достатньо стабiльний, та в основному залежний вiд зовнiшнiх джерел, але при проведеннi розрахункiв з дебiторами пiдприємство, на наш погляд, здатне погасити свої борговi зобов'язання.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство не має невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду. Воно укладає договори по мiрi
надходження договорiв на протязi всьго року.
На 2007 р. є договори на поставку матерiалiв, запасних частин, палива, обладнання, переробку вугiлля:
- ТОВ "Ведiус" - 7200 тис. грн.;
- ТОВ "Ресурсенерготрейд" - 2250 тис. грн.;
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 2500 тис. грн.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Для якiсного обслуговування шахт по збагачуванню рядового вугiлля необхiдно замiнити основнi збагачувальнi машини, зношеннiсть яких дуже велика. Товариство поетапно змiнює своє обладнання.
у наступному роцi товариство збирається переробити 1909 тис. т вугiлля на 26420.6 тис. грн.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Звiт був розташований на сайтi www.corporation.com.ua 31 травня 2006р.
На загальних зборах акцiонерiв 07.04.06р. був переобраний голова правлiння. Їм став Логачов А.Г.

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/в 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуд/в 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/в 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуд/в