Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис.грн.)Орендовані основні засоби (тис.грн.)Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:7143.000 6999.200 142.000 49.000 7285.000 7048.200 
- будівлі та споруди5189.000 4904.800 0.000 0.000 5189.000 4904.800 
- машини та обладнання1805.000 1991.200 135.000 49.000 1940.000 2040.200 
- транспортні засоби76.000 57.000 3.000 0.000 79.000 57.000 
- інші73.000 46.200 4.000 0.000 77.000 46.200 
2. Невиробничого призначення:0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- будівлі та споруди0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- машини та обладнання0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- транспортні засоби0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- інші0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Усього7143.000 6999.200 142.000 49.000 7285.000 7048.200 
ПоясненняОсновнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi, збiльшенiй на суму полiпшувань та зменшеної на суму зносу. Товариство визнає основними засобами активи, строк останнього користування яких перевищує рiк.
Балансова вартiсть власних основних засобiв:
- будiвлi та споруди - первiсна вартiсть 11641 тис. грн.; знос - 57.9%; залишкова вартiсть - 4904.8 тис. грн.;
- машини та обладнання - первiсна вартiсть 9005.4 тис. грн.; знос - 77.3%; залишкова вартiсть - 2040.2 тис. грн.;
- транспортнi засоби - первiсна вартiсть 206 тис. грн.; знос - 72.3%; залишкова вартiсть - 57 тис. грн.;
- iншi - первiсна вартiсть 585.2 тис. грн.; знос - 92.1%; залишкова вартiсть - 46.2 тис. грн.
Балансова вартiсть орендованих ОЗ - 49 тис. грн.
Ступiнь використання основних засобiв:
- будiвлi та споруди - 80%;
- машини та обладнання - 89%;
- транспортнi засоби - 85%;
- iншi - 79%.
За звiтний перiод було придбано основних засобiв на суму 748.6 тис. грн., а саме:
- будiвлi та споруди - 22 тис. грн. (полiпшення);
- машини та обладнання - 626.4 тис. грн., а саме:
- грохот - 187 тис. грн.;
- насоси (6 шт.) - 211 тис. грн.
- обладнання до терезiв - 88 тис. грн.;
- станок токарно-винтор. - 34 тис. грн.;
- елеватор (4 шт.) - 22 тис. грн.;
- машина вiдсадочна - 22 тис. грн.;
- монтаж вагових платформ - 31 тис. грн.;
- вiдбийнi молотки (5 шт) - 30 тис. грн.;
- iнше обладнання - 1.4 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 52.2 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 48 тис. грн.
За рiк вибуло МШП первiсною вартiстю 4 тис.грн., знос - 100%.
Iндексацiя основних засобiв не вiдбувалася. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих засобiв - 4950 тис. грн.
Амортизацiя нараховується податковим методом.
За звiтний перiод нараховано 985.4 тис. грн. амортизацiї, а саме:
- будiвлi та споруди - 306.2 тис. грн.;
- машини та обладнання - 526.2 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 22 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 76 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 55 тис. грн.
Основних засобiв в податковiй заставi немає. Обмежень у виглядi застави у використаннi основних засобiв пiдпрємство не має. 

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис.грн.)Відсоток за користування коштами (% річних)Дата погашення
Кредити банку, у тому чіслі:X0.000 XX
  д/в 0.000 0.000  
Примітки: д/в

 

Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі:X29.300 XX
  д/в 0.000 0.000  
Примітки: д/в

 

за облігаціями (за кожним випуском):X0.000 XX
за векселями (всього)X29.300 XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0.000 XX
  д/в 0.000  
Примітки: д/в

 

Податкові зобов'язанняX536.800 XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0.000 XX
Інші зобов'язанняX16767.500 XX
Усього зобов'язаньX17333.600 XX

Примітки: На кiнець року вартiсть виданих векселiв зменшилась до суми 29.3 тис. грн. (ТОВ "Уголь-сервiс" - 26.8 тис. грн.; ПП "Донецька торгiвельна компанiя" - 2.5 тис. грн.).
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила на кiнець року 15901.7 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 536.8 тис. грн., а саме:
- податок на доходи працiвникiв - 64.1 тис. грн.;
- податок на землю - 12 тис. грн.;
- комунальний податок - 1.4 тис. грн.;
- податок на воду - 7.5 тис. грн.;
- податок на прибуток - 195.2 тис. грн.;
- за забруднення середовища - 137.1 тис. грн.;
- ПДВ - 119.5 тис. грн.;
- зi страхування - 203.7 тис. грн.;
- з оплати працi - 406.1 тис. грн.(грудень 2006р.).
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 256 тис. грн. включають до себе:
- фонд iнвалидiв за нестворення робочих мiсць для iнвалидiв - 198.5 тис. грн.;
- вiдрахування iз зарплати - 51.6 тис.грн.;
- податковий кредит - 5.9 тис. грн.