Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ

Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами

за станом на кінець звітного року

Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00176451

Одиниця виміру: тис. грн.
Найменування статтіКод рядкаЗа даними балансу, на кінець звітного періодуРозрахункові дані, на кінець звітного періоду
1234
АКТИВИ   
Нематеріальні активи: залишкова вартість0100.8000.800
Незавершене будівництво0202833.7002833.700
Основні засоби: залишкова вартість0307048.2007048.200
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції0450.0000.000
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.0000.000
Відстрочені податкові активи0600.0000.000
Інші необоротні активи0700.0000.000
Запаси: виробничі запаси1001378.1001378.100
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.0000.000
Запаси: незавершене виробництво1200.0000.000
Запаси: готова продукція1300.0000.000
Запаси: товари14012433.10012433.100
Векселі одержані1500.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість1601891.3001891.300
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом1700.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами180737.500737.500
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів1900.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків2000.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість2100.0000.000
Поточні фінансові інвестиції2200.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті230267.900267.900
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті2400.0000.000
Інші оборотні активи2501.0001.000
Витрати майбутніх періодів2706.3006.300
д/в  0.000
д/в  0.000
д/в  0.000
Активи, усього26597.90026597.900
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
Довгострокові кредити банків4400.0000.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.0000.000
Відстроченні податкові зобов'язання4600.0000.000
Інші довгострокові зобов'язання4700.0000.000
Короткострокові кредити банків5000.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.0000.000
Векселі видані52029.30029.300
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53015901.70015901.700
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів5400.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом550536.800536.800
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів5600.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування570203.700203.700
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці580406.100406.100
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками5900.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків6000.0000.000
Інші поточні зобов'язання610256.000256.000
Усього за розділом ІІ4300.0000.000
Доходи майбутніх періодів6300.0000.000
д/в  0.000
д/в  0.000
д/в  0.000
Зобов'язання, усього17333.60017333.600
Розрахункова вартість чистих активів9264.3009264.300
Статутний капітал300920.000920.000
Неоплачений капітал3600.0000.000
Вилучений капітал3700.0000.000
д/в  0.000
д/в  0.000
д/в  0.000
Скоригований статутний капітал920.000920.000

Примітки: З економiчної точки зору чистi активи втiлюють в себе вартiсть майна товариства, вiльного вiд боргових зобов'язань. Чистi активи розраховуються, як активи пiдприємства за винятком його зобов'язань. Їх вартiсть розраховується на основi данних балансу згiдно Методрекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення 485 вiд 17.11.04р.).

Висновок: Чистi активи товариства на кiнець звiтного року, розрахованi згiдно Методрекомендацiй 485, складають 9264.3 тис.грн., а статутний капiтал дорiвнює 920 тис.грн. Вартiсть чистих активiв бiльше нiж статутний капiтал. Розмiр цього показника характеризує "запас мiцностi" товариства, тому статутний капiтал згiдно ст. 155 ЦКУ зменшувати не треба.

Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна