Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ
Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"за ЄДРПОУ00176451
ТериторіяДонецька областьза КОАТУУ1413536100
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
ГалузьЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯза ЗКГНГ11320
Вид єкономічної діяльностіАГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯза КВЕД10.10.3
Середньооблікова чисельність працюючих415Контрольна сума 
Одиниця вимірутис.грн.  

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2006 р.

Форма N5   код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
первісної (пере-
оціненої) вартості
накопи-
чена амор-
тизація
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
первісної (пере-
оціненої) вартості
накопи-
чена амор-
тизація
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права користування майном0200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на знаки для товарів і послуг0300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на об'єкти промислової власності0400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Авторські та суміжні з ними права0500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
0600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші нематеріальні активи0707.03.00.00.00.00.00.03.2000.00.00.06.6005.800
Разом0807.03.00.00.00.00.00.03.2000.00.00.06.6005.800

Із рядка 080 графа 14вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0.0 
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)0.0 
 вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0.0 
Із рядка 080 графа 5вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0.0 
Із рядка 080 графа 15накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0.0 

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (пере-
оціненої) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
знос
12345678910
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої12011619.06430.022.00.00.00.00.0306.200
Машини та обладнання1308379.06439.0626.4000.00.00.00.0526.200
Транспортні засоби140206.0127.00.00.00.00.00.022.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150239.0190.052.2000.00.00.00.076.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби180173.0145.00.00.00.00.00.07.0
Бібліотечні фонди1903.03.00.00.00.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи20074.074.048.00.00.04.04.048.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом26020693.013408.0748.6000.00.04.04.0985.400

продовження таблиці
Групи основних засобівКод ряд-
ка
Втра-
ти від змен-
шення корис-
ності
Інші зміни за рікЗалишок на кінець рокув тому числі
первісної (пере-
оціненої) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
зносодержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісна (пере-
оцінена) вартість
знос
12111213141516171819
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої1200.00.00.011641.06736.2000.00.00.00.0
Машини та обладнання1300.00.00.09005.4006965.2000.00.00.00.0
Транспортні засоби1400.00.00.0206.0149.00.00.00.00.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)1500.00.00.0291.200266.00.00.00.00.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби1800.00.00.0173.0152.00.00.00.00.0
Бібліотечні фонди1900.00.00.03.03.00.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи2000.00.00.0118.0118.00.00.00.00.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом2600.00.00.021437.60014389.4000.00.00.00.0

Із рядка 260 графа 14вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)0.0 
 вартість оформлених у заставу основних засобів(262)0.0 
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)0.0 
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)0.0 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)4950.0 
Із рядка 260 графа 5вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)0.0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)49.0 
Із рядка 260 графа 15Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)0.0 

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво2801017.7002833.700
Придбання (виготовлення) основних засобів290748.6000.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів3000.00.0
Придбання (створення) нематеріальних активів3100.00.0
Формування основного стада3200.00.0
Інші3300.00.0
Разом3401766.3002833.700

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
  асоційовані підприємства3502236.6000.00.0
  дочірні підприємства3600.00.00.0
  спільну діяльність3700.00.00.0
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств3800.00.00.0
  акції3900.00.00.0
  облігації4000.00.00.0
  інші4100.00.00.0
  Разом (розд.А + розд.Б)4202236.6000.00.0

Із рядка 045 гр. 4 БалансуІнші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)0.0 
  за справедливою вартістю(422)0.0 
  за амортизованою собівартістю(423)0.0 
Із рядка 220 гр. 4 БалансуПоточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)0.0 
  за справедливою вартістю(425)0.0 
  за амортизованою собівартістю(426)0.0 
 

V. Доходи і витрати

Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати:
  Операційна оренда активів4400.00.0
  Операційна курсова різниця4500.00.0
  Реалізація інших оборотних активів4606083.6006083.600
  Штрафи, пені, неустойки4700.096.400
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення4800.00.0
  Інші операційні доходи і витрати4905020.3001044.0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
  асоційовані підприємства5000.00.0
  дочірні підприємства5100.00.0
  спільну діяльність5200.00.0
В. Інші фінансові доходи і витрати:
  Дивіденди5300.0X
  Проценти540X0.0
  Фінансова оренда активів5500.00.0
  Інші фінансові доходи і витрати5602236.6000.0
Г. Інші доходи і витрати:
  Реалізація фінансових інвестицій5700.00.0
  Реалізація необоротних активів5800.00.0
  Реалізація майнових комплексів5900.00.0
  Неопераційна курсова різниця6000.00.0
  Безоплатно одержані активи6100.0X
  Списання необоротних активів620X0.0
  Каса6300.00.0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)0.0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)0.0 %

VІ. Грошові кошти

Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса6400.0
Поточний рахунок банку650267.900
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600.0
Грошові кошти в дорозі6700.0
Еквіваленти грошових коштів6800.0
Разом690267.900

Із рядка 070 гр. 4 БалансуГрошові кошти, використання яких обмежено(691)0.0 

VІІ. Забезпечення

Види забезпеченьКод рядкаЗалишок забез-
печення на початок року
Збільшення забезпеченняСума забез-
печення, що вико-
ристана протягом року
Невико-
ристана сума забез-
печення, що сторнована у звітному періоді
Сума очікуваного відшко-
дування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез-
печення
Залишок забез-
печення на кінець року
створення забез-
печення
додат-
кових відра-
хувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам7100.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення7200.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань7300.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію7400.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів7500.00.00.00.00.00.00.0
7600.00.00.00.00.00.00.0
7700.00.00.00.00.00.00.0
Разом7800.00.00.00.00.00.00.0

VІIІ. Запаси

Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *уцінка
12345
Сировина і матеріали800426.8000.00.0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби8100.00.00.0
Паливо820181.4000.00.0
Тара і тарні матеріали8303.2000.00.0
Будівельні матеріали8400.00.00.0
Запасні частини850758.7000.00.0
Матеріали сільськогосподарського призначення8600.00.00.0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі8700.00.00.0
Малоцінні та швидкозношувані предмети8808.00.00.0
Незавершене виробництво8900.00.00.0
Готова продукція9000.00.00.0
Товари91012433.1000.00.0
Разом92013811.2000.00.0

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації(921)1378.100 
 переданих у переробку(922)0.0 
 оформлених в заставу(923)0.0 
 переданих на комісію(924)0.0 
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925)0.0 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокув т.ч. за строками непогашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги9401891.300953.100100.900837.300
Інша поточна дебіторська заборгованість9500.00.00.00.0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)0.0 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952)0.0 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600.0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700.0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800.0
 

XI. Будівельні контракти

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік11100.0
Заборгованність на кінець звітного року 
  валова замовників11200.0
  валова замовникам11300.0
  з авансів отриманих11400.0
Сума затриманих коштів на кінець року11500.0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600.0

XII. Податок на прибуток

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток1210749.400
Відстрочені податкові активи: 
  на початок звітного року12200.0
  на кінець звітного року12250.0
Відстрочені податкові зобов'язання: 
  на початок звітного року12300.0
  на кінець звітного року12350.0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього1240749.400
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток1241749.400
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12420.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань12430.0
Відображено у складі власного капіталу - усього12500.0
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток12510.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520.0
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530.0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік1300988.600
Використано за рік - усього1310748.600
в тому числі на: 
  будівництво об'єктів13110.0
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів1312748.600
    з них машини та обладнання1313748.600
  придбання (створення) нематеріальних активів13140.0
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150.0
13160.0
13170.0

 

Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна