Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"за ЄДРПОУ00176451
ТериторіяДонецька областьза КОАТУУ1413536100
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯза ЗКГНГ11320
Вид єкономічної діяльностіАГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯза КВЕД10.10.3
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
2006 р.

Форма N4   код за ДКУД 1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року010920.00.00.05146.00.03163.3000.00.09229.300
Коригування:
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни0400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року050920.00.00.05146.00.03163.3000.00.09229.300
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів0700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва0900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.035.1000.00.035.100
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Анулювання викуплених акцій (часток)2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення частки в капіталі2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Зменшення номінальної вартості акцій2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.00.0-0.1000.00.0-0.100
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом змін в капіталі2900.00.00.00.00.035.00.00.035.0
Залишок на кінець року300920.00.00.05146.00.03198.3000.00.09264.300

Примітки: На початок звiтного перiоду товариство мало загальний капiтал у сумi 9229.3 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 920 тис. грн., розподiлений на 3679788 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн.;
- iнший додатковий капiтал, який утворився вiд iндексацiї основних засобiв у минулi роки - 5146 тис. грн. ;
- нерозподiлений прибуток за попереднi перiоди - 3163.3 тис. грн.
Резервний капiтал товариство не створювало. Неоплаченого i вилученого капiталу товариство не має. За звiтний перiод статутний капiтал не змiнювався. Додаткового випуску акцiй не було. Акцiї власної емiсiї товариство не викуповувало. Iнший додатковий капiтал не змiнювався.
Загальний капiтал на кiнець року змiнився. Товариство отримало у звiтному перiодi прибуток у сумi 35.1 тис. грн. Списання невiдшкодованих збиткiв складає- -0.1 тис.грн.
Загальний капiтал на кiнець року склав суму 9264.3 тис. грн.
Акцiонери, якi мають бiльше 5% акцiй товариства:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 48.338%;
- ТОВ "Енергоуправлiння" - 51%.

Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна