Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"за ЄДРПОУ00176451
ТериторіяДонецька областьза КОАТУУ1413536100
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯза ЗКГНГ11320
Вид єкономічної діяльностіАГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯза КВЕД10.10.3
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.

Форма N3   код за ДКУД 1801004
СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній період
НадходженняВидатокНадходженняВидаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування010784.5000.0437.00.0
Коригування на:     
   амортизацію необоротних активів020986.100X950.300X
   збільшення (зменшення) забезпечень0300.00.00.00.0
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць0400.00.00.00.0
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності0500.02236.6000.02001.200
Витрати на сплату відсотків0600.0X0.0X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0700.0466.00.0613.900
Зменшення (збільшення):     
   оборотних активів0801959.00.00.01288.0
   витрат майбутніх періодів0900.03.3002.00.0
Збільшення (зменшення):     
   поточних зобов'язань1000.0656.4001717.00.0
   доходів майбутніх періодів1100.00.00.00.0
Грошові кошти від операційної діяльності120833.3000.00.0182.900
Сплачені:     
   відсотки130X0.0X0.0
   податки на прибуток140X749.400X394.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій15083.9000.00.0576.900
Рух коштів від надзвичайних подій1600.00.00.00.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності17083.9000.00.0576.900
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація:     
   фінансових інвестицій1800.0X0.0X
   необоротних активів1900.0X830.0X
   майнових комплексів2000.00.00.00.0
Отримані:     
   відсотки2100.0X0.0X
   дивіденди2200.0X0.0X
Інші надходження230920.500X2001.0X
Придбання:     
   фінансових інвестицій240X0.0X0.0
   необоротних активів250X748.600X2189.0
   майнових комплексів260X0.0X0.0
Інші платежі270X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій280171.9000.0642.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій2900.00.00.00.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності300171.9000.0642.00.0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу3100.0X0.0X
Отримані позики3200.0X0.0X
Інші надходження3300.0X0.0X
Погашення позик340X0.0X0.0
Сплачені дивіденди350X0.0X36.0
Інші платежі360X0.0X49.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій3700.00.00.085.0
Рух коштів від надзвичайних подій3800.00.00.00.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3900.00.00.085.0
Чистий рух коштів за звітний період400255.8000.00.019.900
Залишок коштів на початок року41012.100X32.0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів4200.00.00.00.0
Залишок коштів на кінець року430267.900X12.100X

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин:
- рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi;
Вiд операцiйної дiяльностi товариство отримало 83.9 тис. грн. (надходження).
Вiд iнвестицiйної дiяльностi товариство мало за рiк 171.9 тис. (надходження).
Вiд фiнансової дiяльностi кошти не надходили.
Залишок коштiв на кiнець року склав суму 267.9 тис. грн. - на рахунку у банку.

Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна