Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"за ЄДРПОУ00176451
ТериторіяДонецька областьза КОАТУУ1413536100
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯза ЗКГНГ11320
Вид економічної діяльностіАГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯза КВЕД10.10.3
Одиниця виміру:тис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.

Форма N2   код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01027214.90023991.500
Податок на додану вартість0154535.8003998.600
Акцизний збір0200.00.0
0250.00.0
Інші вирахування з доходу0300.00.0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)03522679.10019992.900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)04025000.60020392.200
Валовий:   
   прибуток0500.00.0
   збиток0552321.500399.300
Інші операційні доходи06011103.90010529.800
Адміністративні витрати0703010.5002635.800
Витрати на збут0800.00.0
Інші операційні витрати0907224.09058.900
Фінансові результати від операційної діяльності:   
   прибуток1000.00.0
   збиток1051452.1001564.200
Доход від участі в капіталі1100.00.0
Інші фінансові доходи1202236.6002001.200
Інші доходи1300.00.0
Фінансові витрати1400.00.0
Втрати від участі в капіталі1500.00.0
Інші витрати1600.00.0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   
   прибуток170784.500437.0
   збиток1750.00.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності180749.400393.900
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності1850.00.0
Фінансові результати від звичайної діяльності:   
   прибуток19035.10043.100
   збиток1950.00.0
Надзвичайні:   
   доходи2000.00.0
   витрати2050.00.0
Податки з надзвичайного прибутку2100.00.0
Частки меншості2150.00.0
Чистий:   
   прибуток22035.10043.100
   збиток2250.00.0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати23016959.80013611.200
Витрати на оплату праці2405677.8004738.600
Відрахування на соціальні заходи2502124.7001850.800
Амортизація260986.100950.300
Інші операційні витрати2702262.7001948.300
Разом28028011.10023099.200

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій3003679788.03679788.0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій3103679788.03679788.0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)3200.0100.012
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)3300.0100.012
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)3400.00.0

Примітки: На протязi звiтного перiоду товариство отримало доходи:
- чистий доход вiд реалiзацiї своїх послуг - 22679.1 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи - 11103.9 тис. грн., а саме:
- реалiзацiя iнших оборотних активiв - 6083.6 тис. грн.;
- випрбування концентрату - 3835.7 тис. грн.;
- реалiзацiя УСО - 958 тис. грн.;
- iншi - 226.6 тис. грн.
- iншi фiнансовi доходи - 2236.6 тис. грн. (одержане фiнансування для надання пiдтримки товариству ).

Витрати товариства включають до себе:
- собiвартiсть реалiзованих послуг - 25000.6 тис. грн.;
- адмiнiстративнi витрати - 3010.5 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати - 7224 тис. грн., а саме:
- собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 6083.6 тис. грн.;
- вiдрахування у фонд iнвалiдiв - 125.3 тис.грн.;
- пiльговi пенсiї - 210.2 тис. грн.;
- витрати на культурно-масовi заходи - 449.1 тис. грн.;
- штрафи - 96.4 тис. грн.;
- витрати на побутове вугiлля - 160.8 тис. грн.;
- та iншi дрiбнi суми - 98.6 тис.грн. (матерiальна допомога працiвникам, витрати на зв'язок, вiдрахування у фонд с/страху, подарунки робiтникам i т.i.).

Таким чином, товариство у звiтному перiодi отримало прибуток у сумi 35.1 тис. грн. Прибуток на одну просту акцiю у звiтному перiодi склав 0,01 грн. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не сплачувались. Прибуток було спрямовано на розвиток виробництва.

Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна