Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"за ЄДРПОУ00176451
ТериторіяДонецька областьза КОАТУУ1413536100
Форма власностіПРИВАТНАза КФВ10
Орган державного управлінняАКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯза ЗКГНГ11320
Вид єкономічної діяльностіАГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯза КВЕД10.10.3
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса86111, Донецька область, д/н, м. Макiївка, вул. Я. КУПАЛА1  

БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість0104.00.800
   первісна вартість0117.06.600
   накопичена амортизація0123.05.800
Незавершене будівництво0201816.02833.700
Основні засоби:   
   залишкова вартість0307285.07048.200
   первісна вартість03120693.021437.600
   знос03213408.014389.400
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи0600.00.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І0809105.09882.700
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси1001145.01378.100
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво1200.00.0
   готова продукція130273.00.0
   товари1406153.012433.100
Векселі одержані15098.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість1607980.01891.300
   первісна вартість1617980.01891.300
   резерв сумнівних боргів1620.00.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом1700.00.0
   за виданими авансами1802750.0737.500
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість2100.00.0
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті23012.100267.900
   в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи2501.01.0
Усього за розділом ІI26018412.10016708.900
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2703.06.300
БАЛАНС28027520.10026597.900

 

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал300920.0920.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал3305146.05146.0
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3503163.3003198.300
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І3809229.3009264.300
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI4300.00.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІII4800.00.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані520656.029.300
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53016286.015901.700
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів5400.00.0
   з бюджетом550275.0536.800
   з позабюджетних платежів5600.00.0
   зі страхування570160.0203.700
   з оплати праці580357.0406.100
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання610556.800256.0
Усього за розділом ІV62018290.80017333.600
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС64027520.10026597.900

Примітки: Актив.
Нематерiальнi активи (програмне забезпечення)(строк використання 5 рокiв) станом на кiнець звiтного року склали первiсну вартiсть 6.6 тис.грн., накопичена амортизацiя - 5.8 тис.грн. При нарахуваннi зносу використовується прямолiнiйний метод.
Облiк основних засобiв ведеться згiдно П(С)БО 7 за групами. Залишкова вартiсть - 7048.2 тис. грн., знос - 14389.4 тис. грн. У заставi основних засобiв немає. Надiйшло основних засобiв за рiк на суму 748.6 тис. грн. Вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 4 тис. грн., знос - 100% (списано). Iндексацiя основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 4950 тис. грн. Амортизацiя нараховується податковим методом. Первiсна вартiсть основних засобiв, якi взятi в операцiйну оренду, складає 49 тис.грн.
Незавершене будiвництво породного вiдвалу та мулонакопичувача на кiнець року складає 2833.7 тис.грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Придбанi запаси зараховуються на баланс по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з витрат на їхнє придбання При вiдпустцi запасiв у виробництво, iнше вибуття оцiнка їх здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi. При вiдпустцi товарiв в реалiзацiю - методом цiни продажу.
На кiнець року товариство мало виробничi запаси на суму 1378.1 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 426.8 тис.грн.
- паливо - 181.4 тис.грн.
- тара i тарнi матерiали - 3.2 тис.грн.
- запаснi частини - 758.7 тис. грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 8,0 тис.грн..
Товари складають 12433.1 тис. грн.
Векселi на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на кiнець року i становила 1891.3 тис. грн., у тому числi:
- ТОВ "Iсiда" - 23.3 тис. грн.;
- ВАТ "ЦЗФ "Колосникiвська" - 815.5 тис. грн.;
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 358.9 тис.грн.;
- ТОВ "Альфа Схiд Трейдiнг" - 135.6 тис. грн.;
- ТОВ "Весткоел" - 160.7 тис. грн.;
- ТОВ "Техкорпорацiя Союз" - 211.2 тис. грн.;
- iншi дрiбнi(15) - 186.1 тис.грн
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду розподiляється: до 3-х мiс. - 953.1 тис. грн.; вiд 3 до 6 мiс. - 100.9 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiс. - 837.3 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками по виданним авансам складає 737.5 тис.грн. Найбiльша заборгованiсть:
- ТОВ "Ведiус" - 300 тис. грн.
- "ЦЗФ "Колосникiвстька" - 400 тис. грн.;
- iншi - 37.5 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Грошових коштiв товариство мало на кiнець звiтного перiоду у розмiрi 267.9 тис.грн. - на поточному рахунку у банку.
Iншi оборотнi активи у сумi 1 тис. грн. - це розрахунки по фонду Чорнобиля.
Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 6.3 тис. грн. - передплата на перiодичнi видання.

Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 9264.3 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 920 тис. грн., розподiлений на 3679788 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн.;
- iнший додатковий капiтал, який утворився вiд дооцiнки активiв - 5146.0 тис. грн.;
- резервний капiтал не створенний;
- нерозподiленний прибуток - 3198.3 тис. грн., у тому числi:
- за минулi роки - 3163.3 тис. грн.;
- за звiтний перiод - 35.1 тис. грн.
Неоплаченого i вилученого капiталiв товариство не має.
Вiдсутня заборгованiсть по довгостроковим кредитам банкiв.
На кiнець року вартiсть виданих векселiв зменшилась до суми 29.3 тис. грн. (ТОВ "Уголь-сервiс" - 26.8 тис. грн.; ПП "Донецька торгiвельна компанiя" - 2.5 тис. грн.).
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила на кiнець року 15901.7 тис.грн., у тому числi:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 12359.3 тис. грн.;
- НП "Донвуглевторресурси" - 252.2 тис. грн.;
- МПП IПКФ "Мас-Рrо" - 334.8 тис. грн.;
- ЗАТ "Донбасекскавацiя" - 220.1 тис. грн.;
- ТОВ "Ведiус" - 300 тис. грн.;
- "Полтимекс Континенталь" - 1968 тис. грн.;
- КП по переробцi вiдходiв виробництва - 102 тис. грн.;
- iншi дрiбнi - 365.3 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 536.8 тис. грн., а саме:
- податок на доходи працiвникiв - 64.1 тис. грн.;
- податок на землю - 12 тис. грн.;
- комунальний податок - 1.4 тис. грн.;
- податок на воду - 7.5 тис. грн.;
- податок на прибуток - 195.2 тис. грн.;
- за забруднення середовища - 137.1 тис. грн.;
- ПДВ - 119.5 тис. грн.;
- зi страхування - 203.7 тис. грн.;
- з оплати працi - 406.1 тис. грн.(грудень 2006р.).
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 256 тис. грн. включають до себе:
- фонд iнвалидiв за нестворення робочих мiсць для iнвалидiв - 198.5 тис. грн.;
- вiдрахування iз зарплати - 51.6 тис.грн.;
- податковий кредит - 5.9 тис. грн.

Керівник: Логачов Андрiй Глебович
Головний бухгалтер: Горбань Наталiя Миколаївна