Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська"
Код за ЄДРПОУ00176451
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Пролетарська" 
Скорочене найменуванняВАТ "ЦЗФ "Пролетарська" 
Код за ЄДРПОУ00176451 
за КОАТУУ1413536100 
Територія (область)Донецька область 
Районд/н 
Поштовий індекс86111 
Населений пунктм. Макiївка 
Вулицявул. Я. КУПАЛА1 
Міжміський код та телефон(232) 7-94-85 
Факс7-39-16 
E-mailcofprolet@dc.donetsk.ua 
WWW-адресанемає 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтва12731200000002212 
Дата видачі29 вересня 2003 р. 
Орган, що видав свідоцтвоВиконком Макiївської мiської ради Донецької областi 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)919947 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
Фiлiя ЦМВ ПIБ м. Макiївка 
МФО банку334576 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
Фiлiя ЦМВ ПIБ м. Макiївка 
МФО банку334576 

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
11320 АГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯ 
  
  

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Дiяльнiсть не лiцензується д/н  д/н  

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
  
Асоціації
д/н Не входить 
Корпорації
д/н Не входить 
Консорціуми
д/н Не входить 
Концерни
д/н Не входить 
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
ТОВ "Енергоуправлiння" 03150 м. Київ, вул. Горького, 95 

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)99.338 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб10 
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)0.662 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)50 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
50 
 - сертифікатів облігацій
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)12 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
12 
 - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)415 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)5677.800 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова правлiння Логачов Андрiй Глебович 1963 Вища, Дон. полiтехнiчний iнст-т, гiрн. iнженер ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська", заст. директора 
Примітки:Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено 07.04.06р. замiсть Козодоя Ю.В.

 

Член правлiння Юрченко Тамара Всеволодiвна 1954 Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, iнженер-технолог ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська", зав. хiм. лабораторiєю 
Примітки:Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни не вiдбувалися.

 

Член правлiння Деканенко Анатолiй Павлович 1938 Сер-техн., Донецький полiтехнiчний технiкум, гiрн. технiк ВАТ ЦЗФ "Пролетарська", заст. директора 
Примітки:Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни не вiдбувалися.

 

Головний бухгалтер, член правлiння Горбань Наталiя Миколаївна 1970 Вища, Мак. екон-гуманiтарний iнст-т, економiст ЦОФ "Пролетарська", заст. гол. бухгалтера 
Примітки:Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Була призначена членом правлiння 04.08.06р.

 

Голова ревiзiйної комiсiї Орлова Наталiя Вiкторiвна 1976 Н/вища, бухгалтер ТОВ "Енергоiмпекс", бухгалтер 
Примітки:Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiє по дорученню вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке має у своїй власностi 48.338% акцiй товариства. Змiни не вiдбувалися.

 

Голова спостережної ради Чмiльов Вiктор Iванович 1975 Вища, Донецький технiчний унiв-т, iнженер-збагачувач ЦЗФ "Пролетарська", гол. iнженер 
Примітки:Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни не вiдбувалися.

 

Член спостережної ради Матюхiн Олексiй Олександрович 1979 Вища, Донецький технiчний унiверситет, iнженер-теплоенергетик ТОВ "Енергоiмпекс", iнженер 
Примітки:Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiє по дорученню вiд ТОВ "Енергоуправлiння", яке має у своїй власностi 51% акцiй товариства. Змiни вiдбулися 04.08.06р.

 

Член спостережної ради Волкова Тетяна Вiкторiвна 1981 Вища, Донецька державна академiя управлiння, менеджмент зовн-екон. дiяльностi ТОВ "Енергоiмпекс",економiст 
Примітки:Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiє по дорученню вiд ТОВ "Енергоуправлiння", яке має у своїй власностi 51% акцiй товариства. Призначена 04.08.06р.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
ТОВ "Енергоiмпекс" 30962337 83028 м. Донецьк, вул. Майська, 66 05.03.2002 1778736 48.338 1778736 
ТОВ "Енергоуправлiння" 31407801 03150 м. Київ, вул. Горького, 95 15.11.2002 1876692 51.000 1876692 
немає  0.000 
Усього:3655428 99.338 3655428 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Голова правлiння Логачов Андрiй Глебович  0.000 
Член правлiння Юрченко Тамара Всеволодiвна  0.000 
Член правлiння Деканенко Анатолiй Павлович  0.000 
Головний бухгалтер, член правлiння Горбань Наталiя Миколаївна  0.000 
Голова ревiзiйної комiсiї Орлова Наталiя Вiкторiвна (за дорученням) 05.03.2002 1778736 48.338 1778736 
Голова спостережної ради Чмiльов Вiктор Iванович 05.03.2002 1800 0.049 1800 
Член спостережної ради Матюхiн Олексiй Олександрович (за дорученням) 15.11.2002 1876692 51.000 1876692 
Член спостережної ради Волкова Тетяна Вiкторiвна (за дорученням)  0.000 
Усього:3657228 99.387 3657228 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуwww.finance.ua 
Передплатний індексд/в 
Тираж
Дата публікації звіту26.05.2006 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
  
Місце проведення86111 Донецька обл., м. Макiївка, адмiн. будинок ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська" 
Дата проведення07 квітня 2006 р. 
Кворум зборів (%)99.550 
Питання порядку денного:1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2005р. Затвердження рiчної звiтностi за 2005р. 2. Звiт ревiзiйної комiсiї. 3. Про розподiл прибутку. 4. Переобрання голови та членiв правлiння.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 04.08.06р. Кворум склав 99.338%.
Порядок денний:
1. Переобрання органiв управлiння.
Наступнi загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 15 травня 2007р. 

Інформація про дивіденди

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.0.000 0.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.0.000 0.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 

Примітки: Дивiденди не нараховувались i не сплачувались.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
НайменуванняДФ "Прiоритет" ТОВ "Реєстрацiйний центр "Stock-service" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ24646824 
Код території за КОАТУУ1410136300 
Територія (область)Донецька 
РайонВорошиловський 
Поштовий індекс83086 
Населений пунктм. Донецьк 
Вулиця, будиноквул Постишева, 30 
Міжміський код та телефон(062) 335-96-91 
Факс335-96-91 
E-mailнемає 
WWW-адресанемає 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАБ 323043 
Дата видачі ліцензії (дозволу)12 грудня 2005 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДКЦПФР 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняАудиторська фiрма "Юз-Аудiт" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ23773578 
Код території за КОАТУУ1410136600 
Територія (область)Донецька 
РайонКалiнiнський 
Поштовий індекс83017 
Населений пунктм. Донецьк 
Вулиця, будинокб. Шевченка, 31 
Міжміський код та телефон(0622) 97-88-00 
Факс(0622) 97-88-00 
E-mailнемає 
WWW-адресанемає 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності 1135 
Дата видачі ліцензії (дозволу)26 січня 2001 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
10.04.2006 Змiни в персональному складi емiтента вiд 07.04.06р. 
07.08.2006 Змiни в персональному складi емiтента вiд 04.08.06р.