Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведеноу минулих трьох роках?

 РікКількість зборів, усьогоУ тому чіслі позачергових
12003 
22004 
32005 

Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі у останніх загальних зборах? (так/ні)
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Незалежний реєстратор  
Правління  
Мандатна комісія, призначена правлінням  
Інше (запишіть)данi вiдсутнi

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?

 ТакНі
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%  

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток  
Бюлетенями (таємне голосування)  
Підняттям рук  
Інше (запишіть)данi вiдсутнi

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація  
Додатковий випуск акцій  
Унесення змін до статуту  
Обрання або відкликання членів спостережної ради  
Обрання або відкликання членів правління  
Делегування додаткових повноважень спостережній раді  
Інше (запишіть)данi вiдсутнi

Органи управління


Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)так

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
спостережної ради протягом останніх трьох років?
2

Який склад спостережної ради?

  (осіб)
1Кількість членів спостережної ради3
2Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві1
3Кількість представників держави2
4Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 
5Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 
6Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 

Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)ні

Які саме комітети створено у складі спостережної ради?

 ТакНі
Стратегічного планування  
Аудиторський  
З питань призначень і винагород  
Інвестиційний  
Інші (запишіть)данi вiдсутнi


Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) 

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
Члени спостережної ради не отримують винагороди  
Інші (запишіть)данi вiдсутнi

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?

 ТакНі
1Галузеві знання і досвід роботи у галузі  
2Знання у сфері фінансів і менеджменту  
3Особисті якості (чесність, відповідальність)  
4Відсутність конфлікту інтересів  
5Граничний вік  
6Відсутні будь-які вимоги  
7Інші (запишіть)данi вiдсутнi

Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками  
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)  
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена  
Інше (запишіть)данi вiдсутнi


Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)так

Кількість членів ревізійної комісії, осіб3

Скільки разів на рік в середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?2

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?

  Загальні збори акціонерівЗасідання спостережної радиЗасідання правління
1Члени правління/директор   
2Загальний відділ   
3Члени спостережної ради/голова спостережної ради   
4Юридичний відділ/юрист   
5Секретар правління   
6Секретар загальних зборів   
7Секретар спостережної ради   
8Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   
9Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами   
10Інше (запишіть)д/нд/нд/н

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань

 Загальні збори акціонерівСпостережна радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)нінінітак
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)нінінітак
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджетунінінітак
Обрання та відкликання голови правліннянінінітак
Обрання та відкликання членів правліннянінінітак
Обрання та відкликання голови спостережної радинінінітак
Обрання та відкликання членів спостережної радинінінітак
Обрання голови та членів ревізійної комісіїнінінітак
Визначення розміру винагороди для голови та членів правліннянінінітак
Визначення розміру винагороди для голови та членів спо­стережної радинінінітак
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правліннянінінітак
Прийняття рішення про додатковий випуск акційнінінітак
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційнінінітак
Обрання зовнішнього аудиторанінінітак
Затвердження договорів, в яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)нінінітак


Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні) 


Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов'язком діяти у інтересах товариства? (так/ні) 

Які документи існують у вашому товаристві?

 ТакНі
1Положення про загальні збори акціонерів  
2Положення про спостережну раду  
3Положення про виконавчий орган (правління)  
4Положення про посадових осіб товариства  
5Положення про ревізійну комісію  
6Положення про акції товариства  
7Положення про порядок розподілу прибутку  
8Інше (запишіть)данi вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати наступну інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресіДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці АТ
1Фінансова звітність, результати діяльностінінінітактак
2Інформація про акціонерів, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу     
3Інформація про склад органів управління товаристванінінітакні
4Статут та внутрішні документи     
5Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення     
6Розмір винагороди посадових осіб АТ     


Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку? (так/ні)ні

Скільки разів на рік в середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
1Не проводились взагалі  
2Менше, ніж раз на рік  
3Раз на рікX 
4Частіше, ніж раз на рік  

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів  
Спостережна рада  
Правління/директорX 
Інше (запишіть)


Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)так

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень  
Не задовольняли умови угоди з аудитором  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
Інше (запишіть)аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія  
Спостережна рада  
Відділ внутрішнього аудиту підприємства  
Стороння компанія/сторонній консультантX 
Перевірки не проводились  
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи  
За дорученням загальних зборів  
За дорученням спостережної ради  
За зверненням правління  
На вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більше 10% голосів  
Інше (запишіть)данi вiдсутнi


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
1Випуск акцій  
2Випуск депозитарних розписок  
3Випуск облігацій  
4Кредити банків  
5Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
6Інше (запишіть)данi вiдсутнi

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, вже ведемо переговори з потенційним інвестором 
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори у наступному році 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 
Не визначилисьтак


Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)не визначились


Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні)ні

У разі наявності у товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його
значенняд/н
дату присвоєння 
ким присвоєний рейтингд/н


Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)ні

У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття 
яким органом управління прийнятийд/н


Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)ні

Укажіть яким чином його оприлюднено
д/н