Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

В.о. голови правлiння    Жидков Вячеслав Борисович 
(посада) (підпис)
МП
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата23 березня 2007 р.

Контактна особа з питань складеного звіту:
Посада, підрозділголовний бухгалтер 
Прізвище, ім'я, по батьковіТерехова Галина Валерiївна 
Міжміський код, телефон, факс(0642) 344-205 
E-mailд/н 

Звіт відкритого акціонерного товариства
(підприємства-емітента облігацій)


Складено на31 грудня 2006 р.

ЕмітентДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля" 

Звіт прийнято:_______________________   ________________________________________________________
 (підпис)(прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)