Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
Політичніданi вiдсутнi д/нд/нд/нданi вiдсутнi 
Фінансово-економічніВiдсутнiсть грошових коштiв   Не прогнозується 
Виробничо-технологічніМоральний та фiзичний знос устаткування, вiдсутнiсть пiдготовки робочих кадрiв, високi цiни на метал.   Не прогнозується 
Соціальніданi вiдсутнi д/нд/нд/нданi вiдсутнi 
Екологічніданi вiдсутнi д/нд/нд/нданi вiдсутнi. 
ПриміткиВiдсутнiсть грошових коштiв не дає можливостi ДВАТ вiдновлювати устаткування, розширювати виробництво.

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
ремонт гiрничо-шахтного обладнання завод iм. Пархоменко Україна   
Ремонт гiрничо-шахтного обладнання ДВАТ "Стахановський РМЗ" Україна   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
ремонт горно-шахтного обладнання д/н д/н д/н штук 177.000 348.000 348.000 
Iншi товари (послуги ) :     0.000 0.000 0.000 
Інші товари (послуги):0.000 0.000 
Усього:348.000 348.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
ремонт гiрничо-шахтного обладнання Україна 100.000 0.000 0.000 
Усього:100.000 0.000 0.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Державне пiдприємство завод по ремонту гiрнично-шахтного обладнання засновано у 1998 роцi.
Державне вiдкрите акцiонерне товариство "Завод по ремонту гiрнично-шахтного обладнання "Супутник" є дочiрнiм пiдприємством Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля". Як державне вiдкрите акцiонерне товариство створено вiдповiдно до наказу Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 18.09.1996 р. 471 на пiдставi Указу Президента України вiд 07.02.1996 р. 116 "Про структурну перебудову вугiльної промисловостi" на базi державного пiдприємства "Завод по ремонту гiрничо-шахтного обладнання "Супутник" з наступним перетворенням його спочатку у дочiрнє пiдприємство Завод по ремонту гiрничо-шахтного обладнання "Супутник " ДХК "Луганськвугiлля" шляхом передачi контрольного пакету акцiй компанiї згiдно наказу Мiнвуглепрома вiд 26.11.1996 р. 602.
ДВАТ Завод по ремонту ГШО "Супутник" - ДП ДХК "Луганськвугiлля" засновано шляхом змiни назви товариства вiдповiдно до Наказу Мiнвуглепрому України вiд 21.09.1998 року 395.

Інформація про організаційну структуру емітента

До складу ДВАТ Завод по ремонту ГШО "Супутник" входять наступнi структурнi пiдроздiли:
- апарат управлiння;
- основне виробництво:
гiдроцех, ремонтно-механiчний цех;
- допомiжне виробництво:
iнструментальний цех;
енергомеханiчна служба;
служба технiчного контролю;
дiлянка по ремонтно-будiвельним роботам.
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй Товариство не має.

Опис обраної облікової політики

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" i прийнятими нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.

Визначення та амортизацiя основних засобiв.
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, встановлення, спорудження i виготовлення.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi до українського податкового законодавства.
Амортизацiя нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановленних норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного року.

Запаси.
Запаси включають матерiали, паливо, запаснi частини, товари для продажу, МШП на складi.
Запаси облiковуються за фактичною собiвартiстю.
При вибуттi запасiв на виробництво пiдприємство застосовує метод iдентифiкованої собiвартостi.

Визначення грошових коштiв.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi i депозитiв до запитання. Iноземної валюти товариство не має.

Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво визначило борги як безнадiйнi.
Iнша дебiторська заборгованiсть складається iз заборгованостi, що не пов'язана з реалiзацiєю продукцiї.

Фiнансовi iнвестицiї.
Згiдно наказу емiтента про облiкову полiтику, облiк i визнання фiнансових iнвестицiй пiдприємства здiйснюється у вiдповiдностi з П(С)БО 12 Фiнансовi iнвестицiї" i iншими П(С)БО.У звiтному роцi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.

Визначення доходу.
Доход вiд реалiзацiї продукцiї визнається у вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженi продукцiї. Доход зменьшується на суму знижок та повернень продукцiї покупцями.

Податки.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного податкового законодавства України.

Витяг з аудиторського висновку

На пiдставi проведеної аудиторської перевiрки ми висловлюємо думку щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi.
Облiк необоротних активiв.
Iнформацiя щодо необоротних активiв, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)Б0.
Облiк оборотних активiв.
Iнформацiя щодо оборотних активiв, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)Б0.
Облiк довгострокових та поточних зобов'язань.
Iнформацiя про зобов'язання, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них розкрита, в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО.
Облiк власного капiталу.
Iнформацiя про власний капiтал, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах та примiтках до них, розкрита в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог П(С)БО.
Згiдно зi Статутом Статутний фонд ДВАТ "Завод "Супутник"- ДП ДХК "Луганськвугiлля" станом на 31.12.2006 року становить 1371920 гривень та подiлений на 5487680 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Кожна, з яких 2798720 штук загальною вартiстю 699680 гривень, або 51 вiдсоток статутного фонду товариства, належить Державi.
Випуск акцiй внесено до загального реєстру випуску цiнних паперiв, про що свiдчить свiдоцтво 40/12/1/02 вiд 04.07.2002р., видане Луганським територiальним Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 100% акцiй належать державi.
Облiк фiнансових результатiв.
Дохiд визнається зi збiльшення активу або зменшенням зобов'язання, що спричиняє зрiст власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд в бухгалтерському облiку вiдображено в сумi справедливої вартостi активiв, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд". За 2006 рiк товариство має загальний дохiд в сумi 805 тис.грн.
Згiдно вимог П(С)БО 16 "Витрати" витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати товариства за звiтний перiод складають 2025 тис.грн.
За результатами звичайної дiяльностi товариства у 2006 роцi отримано чистий збиток у розмiрi 1220 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв.
Розрахунок вартостi чистих активiв ДВАТ "Завод "Супутник"- ДП ДХК "Луганськвугiлля" виконано з Методичними рекомендацiями по визначенню розмiру чистих активiв, затвердженими рiшенням ДКЦПФР 485 вiд 17.11.2004 року, з метою контролю дотримання законодавчих вимог щодо вартостi чистих активiв господарського товариства.
В результатi розрахункова вартiсть чистих активiв товариства дорiвнює розмiру власного капiталу i становить 3954 тис.грн., тобто вартiсть чистих активiв ДВАТ "Завод "Супутник"- ДП ДХК "Луганськвугiлля" перевищує розмiр статутного фонду товариства, який складає 1372 тис.грн.
Отже вимоги ч.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, щодо вартостi чистих активiв акцiонерного товариства виконуються.
Особлива iнформацiя.
Особлива iнформацiя про емiтента протягом звiтного року, тобто iнформацiя про будь-якi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначена частиною першою ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" - не вiдбувалась та товариством не надавалась.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Основним видом дiяльностi товариства є ремонт гiрничо-шахтного обладнання шахт ДХК "Луганськвугiлля". Основними клiєнтами пiдприємства у звiтному роцi були шахти ДХК "Луганськвугiлля". В останнi роки вугiльна галузь, до якої належить ДВАТ "Завод по ремонту гiрничо-шахтного обладнання "Супутник" ДП ДХК "Луганськвугiлля", не має тенденцiї до зростання розвитку виробництва через неплатежеспроможнiсть замовникiв. ДВАТ "Завод по ремонту гiрничо-шахтного обладнання "Супутник" ДП ДХК "Луганськвугiлля" має конкурента - машинобудiвельний завод iм. Пархоменко, який виробляє та ремонтує гiрничо-шахтне обладнання пiдприємств України, а також ДВАТ "Стахановський РМЗ". В останнi роки вугiльна галузь, до якої належить ДВАТ "Завод по ремонту гiрничо-шахтного обладнання "Супутник" ДП ДХК "Луганськвугiлля", не має тенденцiї до зростання розвитку виробництва через неплатежеспроможнiсть замовникiв. ДВАТ "Завод по ремонту гiрничо-шахтного обладнання "Супутник" ДП ДХК "Луганськвугiлля" має конкурента - машинобудiвельний завод iм. Пархоменко, який виробляє та ремонтує гiрничо-шахтне обладнання пiдприємств України, а також ДВАТ "Стахановський РМЗ".

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Основним видом дiяльностi є ремонт гiрничо-шахтного обладнання шахт ДХК "Луганськвугiлля". Значний вплив на дiяльнiсть емiтента має вiдсутнiсть грошових коштiв у замовникiв, тобто вугiльних шахт. Через вiдсутнiсть грошових коштiв несвоєчасно замiнюється виробниче устаткування, несвоєчасно виплачується заробiтна платня, неможливо придбати метал через високi цiни.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

Товариство протягом звiтного року штрафiв не сплачувало.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Структура капiталу товариства у 2006 роцi становила: власний капiтал - 3954 тис. грн. або 39% усiєї валюти балансу; зобов'язання товариства складають 6232 тис. грн. або 61%.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi, який показує, яку частину поточних зобов'язань по розрахункам можно погасити, мобiлiзуючи всi оборотнi кошти, станом на 31.12.2006р. становить 1,1 (при ориєнтованому позитивному значеннi показника 1-2), тобто мобiлiзуючi всi оборотнi активи пiдприємство може покрити поточнi зобов'язання в повному обсязi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена за рахунок коштiв на розрахунковому рахунку та iнших рахунках банку, станом на 31.12.2006р. становить 0,002 (при ориєнтованому позитивному значеннi показника 0,25-0,50). Це свiдчить про недостатнiсть грошових коштiв, а також про те, що значну частину активiв пiдприємства складають запаси, дебiторська заборгованiсть та необоротнi активи, що потребує додаткової уваги при визнаннi та оцiнцi статей активу балансу з метою реального контролю за їх лiквiднiстю.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

У звiтному перiодi ДВАТ "Завод "Супутник" не має укладених, але не виконаних договорiв.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

ДВАТ "Завод "Супутник" у 2007 роцi продовжує виконання своїх планiв по ремонту гiрничо-шахтного обладнання згiдно договорiв з шахтами ДХК "Луганськвугiлля" та iншими пiдприємствами м. Луганськ i Луганської областi.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

д/н

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуданi вiдсутнi 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуРейтингова оцiнка емiтента протягом року не проводилась у зв'язку з вiдсутнiстю коштiв на її проведення. 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуданi вiдсутнi 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н