Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис.грн.)Орендовані основні засоби (тис.грн.)Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:2631.000 2509.000 0.000 0.000 2631.000 2509.000 
- будівлі та споруди1664.000 1609.000 0.000 0.000 1664.000 1609.000 
- машини та обладнання949.000 892.000 0.000 0.000 949.000 892.000 
- транспортні засоби6.000 1.000 0.000 0.000 6.000 1.000 
- інші12.000 7.000 0.000 0.000 12.000 7.000 
2. Невиробничого призначення:0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- будівлі та споруди0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- машини та обладнання0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- транспортні засоби0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- інші0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Усього2631.000 2509.000 0.000 0.000 2631.000 2509.000 
ПоясненняОрендованих основних засобiв товариство не має. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2006 р. складає 70,3%. На протязi звiтного перiоду товариство придбало основних засобiв на суму 59 тис.грн., вибуття основних засобiв не було. Обмежень щодо використання майна товариство не має. 

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис.грн.)Відсоток за користування коштами (% річних)Дата погашення
Кредити банку, у тому чіслі:X0.000 XX
  данi вiдсутнi 0.000 0.000  
Примітки: Протягом звiтного року ДВАТ кредитiв банкiв не отримувало.

 

Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі:X20.000 XX
  данi вiдсутнi 0.000 0.000  
Примітки: Товариство зобов'язань за облiгацiями не має.

 

за облігаціями (за кожним випуском):X0.000 XX
за векселями (всього)X20.000 XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0.000 XX
  данi вiдсутнi 0.000  
Примітки: Зобов'язання за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi.

 

Податкові зобов'язанняX949.000 XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0.000 XX
Інші зобов'язанняX5263.000 XX
Усього зобов'язаньX6232.000 XX

Примітки: Емiтент протягом звiтного року кредити банку не отримував. Товариство зобов'язань за облiгацiями не має.
Зобов'язання за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi.