Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ

Розрахунок вартості чистих активів відкритими акціонерними товариствами

за станом на кінець звітного року

Найменування: Державне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00171121

Одиниця виміру: тис. грн.
Найменування статтіКод рядкаЗа даними балансу, на кінець звітного періодуРозрахункові дані, на кінець звітного періоду
1234
АКТИВИ   
Нематеріальні активи: залишкова вартість0100.0000.000
Незавершене будівництво020707.000707.000
Основні засоби: залишкова вартість0302509.0002509.000
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції0450.0000.000
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.0000.000
Відстрочені податкові активи0600.0000.000
Інші необоротні активи0700.0000.000
Запаси: виробничі запаси1001537.0001537.000
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.0000.000
Запаси: незавершене виробництво120271.000271.000
Запаси: готова продукція1302480.0002480.000
Запаси: товари1408.0008.000
Векселі одержані1500.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість1602499.0002499.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом1700.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами18046.00046.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів1900.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків2000.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість210117.000117.000
Поточні фінансові інвестиції2200.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті23012.00012.000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті2400.0000.000
Інші оборотні активи2500.0000.000
Витрати майбутніх періодів2700.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Активи, усього10186.00010186.000
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
Довгострокові кредити банків4400.0000.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.0000.000
Відстроченні податкові зобов'язання4600.0000.000
Інші довгострокові зобов'язання4700.0000.000
Короткострокові кредити банків5000.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.0000.000
Векселі видані52020.00020.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5303523.0003523.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів540101.000101.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом550949.000949.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів5600.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування570509.000509.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці580992.000992.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками5900.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків6000.0000.000
Інші поточні зобов'язання610138.000138.000
Усього за розділом ІІ4300.0000.000
Доходи майбутніх періодів6300.0000.000
   0.000
   0.000
000  0.000
Зобов'язання, усього6232.0006232.000
Розрахункова вартість чистих активів3954.0003954.000
Статутний капітал3001372.0001372.000
Неоплачений капітал3600.0000.000
Вилучений капітал3700.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Скоригований статутний капітал1372.0001372.000

Примітки: Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та статутним капiталом складає 2582 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом складає 2582 тис.грн.

Висновок: Вартiсть чистих активiв бiльше статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Керівник: Жидков Вячеслав Борисович
Головний бухгалтер: Терехова Галина Валерiївна