Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ

КОДИ

форми документу за ДКУДорганізації-
складача - ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ
території за СПАТОгалузі за ЗКГНГвиду економічної діяльності за КВЕДформи власності за КФВорганізаційно -правової форми господа-
рювання за КОПФГ
міністерства (відомства), МДО, концерну, асоціації за СПОДУвищестоящої організації - ідентифі-
каційний код ЄДРПОУ
 Контрольна сума
1234567891011
0017112144236101001491229.52.302311054

Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціаціяМIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
ОрганізаціяДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Адреса94300 Луганська область Перевальський м. Перевальськ, Луганської обл. Дзержинського,25
Форма власностіЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ВЛАСНIСТЬ
Вид діяльностіРемонт (спецiалiзований) для машин добувної промисловостi та будiвництва

Форма N2-Б термінова (квартальна, річна)
Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів
за січень - грудень 2006 року

Розділ I. Випуск та розміщення емітентом цінніх паперів

(тис. грн.)
 Код рядкаНаявність на початок рокуВипущено за звітний періодВсього наявних на початок року та випущених за звітний періодРозміщено на початок року
всьогов тому числі
юридичним особамфізичним особамінвесторам інших країн
АБ1234567
Всього0101392.00.01392.01392.01392.00.00.0
в тому числі: Акції0201372.00.01372.01372.01372.00.00.0
    з них: прості0211372.00.01372.01372.01372.00.00.0
        привілейовані0220.00.00.00.00.00.00.0
Облігації0300.00.00.00.00.00.00.0
    з них: республіканських позик0310.00.00.00.00.00.00.0
        підприємств0320.00.00.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання0400.00.00.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)0500.00.00.00.00.00.00.0
Векселі06020.00.020.020.020.00.00.0
Інші цінні папери0700.00.00.00.00.00.00.0
Довідково: статутний фонд
      на початок року
0801372.0 
      на кінець звітного періоду0901372.0 

продовження таблиці
 Код рядкаВперше розміщено у звітному періодіРозміщено в цілому
всьогов тому числівсьогов тому числі
юридичним особамфізичним особамінвесторам інших країнюридичним особамфізичним особамінвесторам інших країн
АБ89101112131415
Всього0100.00.00.00.01392.01392.00.00.0
в тому числі: Акції0200.00.00.00.01372.01372.00.00.0
    з них: прості0210.00.00.00.01372.01372.00.00.0
        привілейовані0220.00.00.00.00.00.00.00.0
Облігації0300.00.00.00.00.00.00.00.0
    з них: республіканських позик0310.00.00.00.00.00.00.00.0
        підприємств0320.00.00.00.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання0400.00.00.00.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)0500.00.00.00.00.00.00.00.0
Векселі0600.00.00.00.020.020.00.00.0
Інші цінні папери0700.00.00.00.00.00.00.00.0

Розділ II. Обіг цінніх паперів

(тис. грн.)
 Код рядкаЦінні папери емітента власні
всього наявних на початок року та випущених за звітний періодрозміщено в ціломувикуплено за звітний періодповторно продано за звітний періодпогашено за звітний періодзалишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періодудивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді
Всьогов т.ч. за особисті приватизаційні рахункиВсьогов т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
АБ123456789
Всього1001392.01392.00.00.00.00.00.00.00.0
в тому числі: Акції1101372.01372.00.00.00.00.00.00.00.0
    з них: прості1111372.01372.00.00.00.00.00.00.00.0
        привілейовані1120.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Облігації1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
    з них: республіканських позик1210.00.00.00.00.00.00.00.00.0
        підприємств1220.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання1300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)1400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Векселі15020.020.00.00.00.00.00.0X0.0
Інші цінні папери1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0

продовження таблиці
 Код рядкаЦінні папери інших емітентів
залишок на початок рокупридбано за звітний періодпродано за звітний періодзалишок на кінець звітного періодудивіденди і проценти, отримані у звітному періоді
Всьогов т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
АБ101112131415
Всього1000.00.00.00.00.00.0
в тому числі: Акції1100.00.00.00.00.00.0
    з них: прості1110.00.00.00.00.00.0
        привілейовані1120.00.00.00.00.00.0
Облігації1200.00.00.00.00.00.0
    з них: республіканських позик1210.00.00.00.00.00.0
        підприємств1220.00.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання1300.00.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)1400.00.00.00.00.00.0
Векселі1500.00.00.00.00.00.0
Інші цінні папери1600.00.00.00.00.00.0

Розділ III. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінніх паперів

(тис. грн.)
 Код рядкаЦінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у нерезидентів на початок рокупридбано резидентами за звітний періодвикуплено у нерезидентів резидентом за звітний періодзалишок у нерезидентів на кінець звітного періодудивіденди та проценти виплачені нерезидентам у звітному році
АБ12345
Всього1700.00.00.00.00.0
в тому числі: Акції1800.00.00.00.00.0
Облігації1900.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання2000.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)2100.00.00.00.00.0
Векселі2200.00.00.00.00.0
Інші цінні папери2300.00.00.00.00.0

продовження таблиці
 Код рядкаЦінні папери нерезидентів-емітентів у резидента
залишок у резидента на початок рокупридбано резидентом за звітний періодпродано резидентом за звітний періодзалишок у резидента на кінець звітного періодудивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді
АБ678910
Всього1700.00.00.00.00.0
в тому числі: Акції1800.00.00.00.00.0
Облігації1900.00.00.00.00.0
Казначейські зобов'язання2000.00.00.00.00.0
Ощадні сертифікати (депозитні)2100.00.00.00.00.0
Векселі2200.00.00.00.00.0
Інші цінні папери2300.00.00.00.00.0

Примітки: ДВАТ "Завод "Супутник" ДП ДХК "Луганськвугiлля" випуск акцiй зареєструвало 04.07.2002 року та отримало вiд Луганського територiального управлiння ДКЦПФР свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за 40/12/1/02.
Цим свiдоцтвом засвiдчено випуск простих iменних акцiй у кiлькостi 5487680 штук на загальну суму 1371920,0 грн., якi належать єдиному акцiонеру - державi в особi Мiнiстерства палива та енергетики.

Дата      Виконавець, телефон  

Керівник: Жидков Вячеслав Борисович
Головний бухгалтер: Терехова Галина Валерiївна