Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочза ЄДРПОУ00171121
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4423610100
Орган державного управлінняМIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИза СПОДУ1054
Галузь (вид діяльності)ремонт iншого промислового обладнання та приладдяза ЗКГНГ14912
Вид єкономічної діяльностіРемонт (спецiалiзований) для машин добувної промисловостi та будiвництваза КВЕД29.52.3
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
2006 р.

Форма N4   код за ДКУД 1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року0101372.00.00.05010.00.0-1208.00.00.05174.0
Коригування:
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни0400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року0501372.00.00.05010.00.0-1208.00.00.05174.0
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів0700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва0900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.0-1220.00.00.0-1220.0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Анулювання викуплених акцій (часток)2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення частки в капіталі2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Зменшення номінальної вартості акцій2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом змін в капіталі2900.00.00.00.00.0-1220.00.00.0-1220.0
Залишок на кінець року3001372.00.00.05010.00.0-2428.00.00.03954.0

Примітки: 1. Власний капiтал за 2006 рiк зменшився на 1220 тис. грн. через отриманi збитки i станом на 31.12.2006 року склав 3954 тис. грн.
2. Статутний капiтал протягом звiтного року не змiнювався i на кiнець року склав 1372,0 тис. грн.
3. Iнший додатковий капiтал протягом звiтного року не змiнювався i на кiнець року склав 5010,0 тис. грн., у тому числi дооцiнка незавершеного будiвництва - 581,0 тис. грн.

Керівник: Жидков Вячеслав Борисович
Головний бухгалтер: Терехова Галина Валерiївна