Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочза ЄДРПОУ00171121
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4423610100
Орган державного управлінняМIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИза СПОДУ1054
Галузь (вид діяльності)ремонт iншого промислового обладнання та приладдяза ЗКГНГ14912
Вид єкономічної діяльностіРемонт (спецiалiзований) для машин добувної промисловостi та будiвництваза КВЕД29.52.3
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.

Форма N3   код за ДКУД 1801004
СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній період
НадходженняВидатокНадходженняВидаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування0100.01220.00.0485.0
Коригування на:     
   амортизацію необоротних активів020181.0X227.0X
   збільшення (зменшення) забезпечень0300.00.00.00.0
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць0400.00.00.00.0
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності0500.00.00.00.0
Витрати на сплату відсотків0600.0X0.0X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0700.01039.00.0258.0
Зменшення (збільшення):     
   оборотних активів0803426.00.0269.00.0
   витрат майбутніх періодів0900.00.00.00.0
Збільшення (зменшення):     
   поточних зобов'язань1000.02316.00.01.0
   доходів майбутніх періодів1100.00.00.00.0
Грошові кошти від операційної діяльності12071.00.010.00.0
Сплачені:     
   відсотки130X0.0X0.0
   податки на прибуток140X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій15071.00.010.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій1600.00.00.00.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності17071.00.010.00.0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація:     
   фінансових інвестицій1800.0X0.0X
   необоротних активів1900.0X0.0X
   майнових комплексів2000.00.00.00.0
Отримані:     
   відсотки2100.0X0.0X
   дивіденди2200.0X0.0X
Інші надходження2300.0X0.0X
Придбання:     
   фінансових інвестицій240X0.0X0.0
   необоротних активів250X59.0X13.0
   майнових комплексів260X0.0X0.0
Інші платежі270X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій2800.059.00.013.0
Рух коштів від надзвичайних подій2900.00.00.00.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3000.059.00.013.0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу3100.0X0.0X
Отримані позики3200.0X0.0X
Інші надходження3300.0X0.0X
Погашення позик340X0.0X0.0
Сплачені дивіденди350X0.0X0.0
Інші платежі360X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій3700.00.00.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій3800.00.00.00.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3900.00.00.00.0
Чистий рух коштів за звітний період40012.00.00.03.0
Залишок коштів на початок року4100.0X3.0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів4200.00.00.00.0
Залишок коштів на кінець року43012.0X0.0X

Примітки: Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за 2006 р. становить 71 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi -59 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод становив 12 тис.грн.. Залишок коштiв на початок 2006 року становив 0 тис. грн., на кiнець 2006 р. 12 тис. грн..

Керівник: Жидков Вячеслав Борисович
Головний бухгалтер: Терехова Галина Валерiївна