Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочза ЄДРПОУ00171121
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4423610100
Орган державного управлінняМIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИза СПОДУ1054
Галузь (вид діяльності)ремонт iншого промислового обладнання та приладдяза ЗКГНГ14912
Вид економічної діяльностіРемонт (спецiалiзований) для машин добувної промисловостi та будiвництваза КВЕД29.52.3
Одиниця виміру:тис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2006 р.

Форма N2   код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010418.02941.0
Податок на додану вартість01570.0490.0
Акцизний збір0200.00.0
0250.00.0
Інші вирахування з доходу0300.00.0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)035348.02451.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)0401228.02307.0
Валовий:   
   прибуток0500.0144.0
   збиток055880.00.0
Інші операційні доходи060457.0274.0
Адміністративні витрати070694.0647.0
Витрати на збут0800.00.0
Інші операційні витрати090103.0256.0
Фінансові результати від операційної діяльності:   
   прибуток1000.00.0
   збиток1051220.0485.0
Доход від участі в капіталі1100.00.0
Інші фінансові доходи1200.00.0
Інші доходи1300.00.0
Фінансові витрати1400.00.0
Втрати від участі в капіталі1500.00.0
Інші витрати1600.00.0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   
   прибуток1700.00.0
   збиток1751220.0485.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності1800.00.0
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності1850.00.0
Фінансові результати від звичайної діяльності:   
   прибуток1900.00.0
   збиток1951220.0485.0
Надзвичайні:   
   доходи2000.00.0
   витрати2050.00.0
Податки з надзвичайного прибутку2100.00.0
Частки меншості2150.00.0
Чистий:   
   прибуток2200.00.0
   збиток2251220.0485.0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати230475.01448.0
Витрати на оплату праці240976.01296.0
Відрахування на соціальні заходи250365.0521.0
Амортизація260181.0227.0
Інші операційні витрати27028.057.0
Разом2802025.03549.0

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій3005487680.05487680.0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій3105487680.05487680.0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)320-0.222-0.088
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)330-0.222-0.088
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)3400.00.0

Примітки: Дохiд визнається iз збiльшення активу або зменшенням зобов'язання, що спричиняє зрiст власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд в бухгалтерському облiку вiдображено в сумi справедливої вартостi активiв, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд". За 2006 рiк товариство має загальний дохiд на суму 805 тис. грн., у тому числi:
- чистий дохiд вiд надання послуг та реалiзацiї - 348 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи - 457 тис. грн.
За результатами дiяльностi пiдприємства у 2006 роцi отримано чистий збиток у розмiрi 1220 тис. грн.
Товариство веде облiк витрат згiдно з П(С)БО 16 "Витрати".
До складу виробничої собiвартостi входять наступнi елементи витрат:
прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини та матерiалiв, палива, запасних
частин, тари i тарних матерiалiв малоцiнних та швидкозношуваних предметiв,
iнших матерiалiв);
прямi витрати на оплату працi (заробiтна плата працiвникiв);
iншi прямi витрати(амортизацiя, вiдрахування на соцiальнi заходи i т.д.);
Загальна сума операцiйних витрат товариства за 2006 рiк становила 2025 тис. грн., у тому числi:
матерiальнi витрати - 475 тис. грн.;
витрати на оплату працi - 976 тис. грн.;
вiдрахування на соцiальнi заходи - 365 тис. грн.;
амортизацiя - 181 тис. грн.;
iншi операцiйнi витрати - 28 тис. грн..

Керівник: Жидков Вячеслав Борисович
Головний бухгалтер: Терехова Галина Валерiївна