Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочза ЄДРПОУ00171121
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4423610100
Форма власностіЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ВЛАСНIСТЬза КФВ31
Орган державного управлінняМIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИза СПОДУ1054
Галузь (вид діяльності)ремонт iншого промислового обладнання та приладдяза ЗКГНГ14912
Вид єкономічної діяльностіРемонт (спецiалiзований) для машин добувної промисловостi та будiвництваза КВЕД29.52.3
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса94300, Луганська область, Перевальський, м. Перевальськ, Луганської обл., Дзержинського,25  

БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість0100.00.0
   первісна вартість0110.00.0
   накопичена амортизація0120.00.0
Незавершене будівництво020707.0707.0
Основні засоби:   
   залишкова вартість0302631.02509.0
   первісна вартість0318399.08458.0
   знос0325768.05949.0
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи0600.00.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І0803338.03216.0
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси1001329.01537.0
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво120253.0271.0
   готова продукція1302543.02480.0
   товари1408.08.0
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість1601586.02499.0
   первісна вартість1611586.02499.0
   резерв сумнівних боргів1620.00.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом1700.00.0
   за виданими авансами1800.046.0
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість21033.0117.0
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті2300.012.0
   в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи2500.00.0
Усього за розділом ІI2605752.06970.0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700.00.0
БАЛАНС2809090.010186.0

 

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал3001372.01372.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал3305010.05010.0
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-1208.0-2428.0
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І3805174.03954.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI4300.00.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІII4800.00.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані52020.020.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5302231.03523.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів54079.0101.0
   з бюджетом550889.0949.0
   з позабюджетних платежів5600.00.0
   зі страхування570216.0509.0
   з оплати праці580369.0992.0
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання610112.0138.0
Усього за розділом ІV6203916.06232.0
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС6409090.010186.0

Примітки: Незавершене будiвництво.
На цю статтю вiднесена вартiсть капiтального будiвництва, операцiї по якому у звiтному роцi не проводились у зв'язку з вiдсутнiстю грошових коштiв.
Нематерiальнi активи на балансi ДВАТ вiдсутнi.

Основнi засоби.
Основнi засоби в балансi вiдображенi по собiвартостi з нарахуванням зносу. Станом на 31.12.2006 року товариство мало основних засобiв по первiснiй вартостi в сумi 8458 тис.грн. Переоцiнка основних засобiв на пiдприємствi не проводилась.
Знос нараховується податковим методом. На кiнець 2006 року нараховано зносу в сумi 5949 тис.грн. На 31.12.2006 року залишкова вартiсть основних засобiв склала 2509 тис.грн.

Запаси.
Станом на 31.12.2006 року до складу запасiв включенi виробничi запаси в сумi 1537 тис.грн., незавершене виробництво - 271 тис.грн., готова продукцiя - 2480 тис.грн., товари - 8,0 тис.грн. Для оцiнки вартостi запасiв товариство використовує метод iдентифiкованої собiвартостi.

Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2006 року склала 2499 тис.грн.
Нарахування резерву сумнiвних боргiв не здiйснювалось.

Власний капiтал.
На кiнець звiтного року товариство має власного капiталу в сумi 3954 тис.грн., у тому числi: статутний капiтал - 1372,0 тис. грн., iнший додатковий капiтал - 5010,0 тис. грн.

Поточнi зобов'язання.
Станом на 31.12.2006 року поточнi зобов'язання склали 6232 тис.грн., у тому числi векселi виданi - 20 тис.грн.; кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3523 тис. грн.; з бюджетом 949 тис. грн., з одержаних авансiв - 101 тис. грн., зi страхування - 509 тис. грн., з оплати працi - 992 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання склали - 138 тис. грн.

Керівник: Жидков Вячеслав Борисович
Головний бухгалтер: Терехова Галина Валерiївна