Finance.ua
Назва емітентаДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняДержавне вiдкрите акцiонерне товариство завод по ремонту гiрничошахтного обладнання "Супутник" - Дочiрнє пiдприємство Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля" 
Скорочене найменуванняДВАТ Завод по ремонту гiрничо-шахтного обладнання 
Код за ЄДРПОУ00171121 
за КОАТУУ4423610100 
Територія (область)Луганська область 
РайонПеревальський 
Поштовий індекс94300 
Населений пунктм. Перевальськ, Луганської обл. 
ВулицяДзержинського,25 
Міжміський код та телефон(0642) 344-206 
Факс 
E-mailд/н 
WWW-адресад/н 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтва514 
Дата видачі14 жовтня 1998 р. 
Орган, що видав свідоцтвоПеревальською районною Державною адмiнiстрацiєю Луганської областi 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)1371920 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
ЛЦВ ПIБ м. Луганськ 
МФО банку304308 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
д/н 
МФО банку 

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
14912 Ремонт (спецiалiзований) для машин добувної промисловостi та будiвництва 
  
  

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
виробництво та ремонт насосiв ЦНС-300*120...780 та ЦНС -180*85...425 720.03.09.11300 19 листопада 2003 р. Територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi по Луганськiй областi 19 листопада 2006 р. 
експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки 187.04.09.29.52.1 30 березня 2004 р. Територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi по Луганськiй областi 30 березня 2007 р. 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
  
Асоціації
данi вiдсутнi д/н 
Корпорації
данi вiдсутнi д/н 
Консорціуми
данi вiдсутнi д/н 
Концерни
данi вiдсутнi д/н 
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
ДХК "Луганськвугiлля" м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1в 

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)100.000 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)0.000 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
 - сертифікатів облігацій
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
 - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)117 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)1256.300 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
член правлiння - начальник ОТО Пташкiна Тамара Iванiвна 1951 вища, Луганський машинобудiвельний iнститут 18 Експериментальна база, iнженер по працi 
Примітки:Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не було. Акцiями емiтента не володiє.

 

член правлiння Савельєв Юрiй Петрович 1949 вища, Ворошиловградський машинобудiвельний iнститут 30 ТОВ "Технопромсервiс" - комерцiйний керiвник 
Примітки:Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не було. Акцiями емiтента не володiє.

 

голова спостережної ради Щавлев Олександр Степанович 1950 вища, Луганський сiльськогосподарський iнститут Артемiвський райвиконком ав.вiддiла 
Примітки:Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не було. Незалежний спостерiгач вiд райвиконкому, акцiями емiтента не володiє.

 

член спостережної ради - головний економiст Азарина Людмила Володимирiвна 1949 вища, Харкiвський iнститут комунального господарства 15 ОПЕРО ЛГО Промiнвестбанк, заступник начальника вiддiлу 
Примітки:Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не було. Незалежний спостерiгач вiд банку, акцiями емiтента не володiє.

 

член спостережної ради - начальник ПЄВ Кiкiньова Алла Дмитрiвна 1951 вища, Луганський машинобудiвельний iнститут 14 Луганський електроапаратний завод, технолог 
Примітки:Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не було. Незалежний спостерiгач вiд заводу, акцiями емiтента не володiє.

 

голова ревiзiйної комiсiї Коваленков Роман Олександрович 1979 Київська мiжрегiональна академiя управлiння персоналом студент Луганської академiї внутрiшнiх справ - УМВС України 
Примітки:Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у складi посадових осiб не було. Акцiями емiтента не володiє.

 

член правлiння - В.о. головного бухгалтера Терехова Галина Валерiївна 1971 незакiнчена вища, Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом м.Луганськ ТОВ "Iмперiя - Бiзнес" - головний бухгалтер 
Примітки:Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Призначена на посаду в.о. головного бухгалтера згiдно наказу 211к вiд 17.06.2005 р.

 

В.о. голови правлiння Жидков Вячеслав Борисович 1961 вища 26 шахта Княгiнiвська ДП ДП "Донбасантрацит", заст. директора 
Примітки:Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Протягом звiтного року змiн в персональному складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Держава в особi Мiнiстерства палива та енергетики України 00013741 м. Київ, вул. Б. Хмельницького,4 14.10.1998 5487680 100.000 5487680 
данi вiдсутнi  0.000 
Усього:5487680 100.000 5487680 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
член правлiння - начальник ОТО Пташкiна Тамара Iванiвна  0.000 
член правлiння Савельєв Юрiй Петрович  0.000 
голова спостережної ради Щавлев Олександр Степанович  0.000 
член спостережної ради - головний економiст Азарина Людмила Володимирiвна  0.000 
член спостержної ради - начальник ПЄВ Кiкiньова Алла Дмитрiвна  0.000 
голова ревiзiйної комiсiї Коваленков Роман Олександрович  0.000 
В.о. головного бухгалтера - член правлiння Терехова Галина Валерiївна  0.000 
В.о. голови правлiння Жидков Вячеслав Борисович  0.000 
Усього:0.000 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуЗАТ "Iнформацiйне агентство "Iнфiнсервiс" www.finance.ua 
Передплатний індексд/н 
Тираж
Дата публікації звіту05.06.2006 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
  
Місце проведенняд/н 
Дата проведення 
Кворум зборів (%)0.000 
Питання порядку денного:д/н 

Інформація про дивіденди

Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.0.000 0.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.0.000 0.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.0.00000 0.00000 

Примітки: Збори за 2006 рiк не проводились, тому що 100 % акцiй належить Державi.
Дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняТОВ "Аудиторська фiрма "ЛIГА" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ31857418 
Код території за КОАТУУ4410137200 
Територія (область)Луганська 
РайонЛенiнський 
Поштовий індекс91033 
Населений пунктм. Луганськ 
Вулиця, будинокОборонна, 24 
Міжміський код та телефон0642-54-12-39 
Факс54-12-39 
E-mailд/н 
WWW-адресаданi вiдсутнi 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності2848 
Дата видачі ліцензії (дозволу)28 лютого 2002 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська Палата України 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
 данi вiдсутнi