Finance.ua
Назва емітентаДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ГIРНИЧО-ШАХТНОГО ОБЛАДНАННЯ"СУПУТНИК"
Код за ЄДРПОУ00171121
Організаційно-правова формаВАТ
Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2003 | 12 | 01
ПідприємствоДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ГIРНИЧО-ШАХТНОГО ОБЛАДНАННЯ"СУПУТНИК"-ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ДХК "ЛУГАНСЬКВУГIЛЛЯ"за ЄДРПОУ00171121
ТериторіяЛуганськаза КОАТУУ4410165900
Орган державного управлінняМiнпаливенергоза СПОДУ1054
ГалузьГiрнича промисловiстьза ЗКГНГ14912
Вид єкономічної діяльностіРемонт гiрничо-шахтного обладнанняза КВЕД29.52.3
Середньооблікова чисельність працюючих Контрольна сума 
Одиниця вимірутис.грн.  

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2003 р.

Форма N5   код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
первісної (пере-
оціненої) вартості
накопи-
чена амор-
тизація
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
первісної (пере-
оціненої) вартості
накопи-
чена амор-
тизація
первісна (пере-
оцінена) вартість
накопи-
чена амор-
тизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права користування майном0200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на знаки для товарів і послуг0300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на об'єкти промислової власності0400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Авторські та суміжні з ними права0500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
0600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші нематеріальні активи0700.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом0800.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Із рядка 080 графа 14вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0.0 
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)0.0 
 вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0.0 
Із рядка 080 графа 5вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0.0 
Із рядка 080 графа 15накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0.0 

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобівКод ряд-
ка
Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісної (пере-
оціненої) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
знос
12345678910
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої1203648.01686.065.00.00.00.00.0102.0
Машини та обладнання1304508.03123.018.00.00.00.00.0194.0
Транспортні засоби140137.096.00.00.00.00.00.09.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)15012.09.00.00.00.00.00.06.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби18056.038.00.00.00.00.00.01.0
Бібліотечні фонди1900.00.00.00.00.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи2000.00.00.00.00.00.00.00.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом2608361.04952.083.00.00.00.00.0312.0

продовження таблиці
Групи основних засобівКод ряд-
ка
Втра-
ти від змен-
шення корис-
ності
Інші зміни за рікЗалишок на кінець рокув тому числі
первісної (пере-
оціненої) вартості
зносупервісна (пере-
оцінена) вартість
зносодержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пере-
оцінена) вартість
зноспервісна (пере-
оцінена) вартість
знос
12111213141516171819
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої1200.00.00.03713.01788.00.00.00.00.0
Машини та обладнання1300.00.00.04526.03317.00.00.00.00.0
Транспортні засоби1400.00.00.0137.0105.00.00.00.00.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)1500.00.00.012.015.00.00.00.00.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби1800.00.00.056.039.00.00.00.00.0
Бібліотечні фонди1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом2600.00.00.08444.05264.00.00.00.00.0

Із рядка 260 графа 14вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)0.0 
 вартість оформлених у заставу основних засобів(262)0.0 
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)0.0 
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)0.0 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)67.0 
Із рядка 260 графа 5вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)0.0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)0.0 
Із рядка 260 графа 15Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)0.0 

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво2800.0707.0
Придбання (виготовлення) основних засобів29083.00.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів3000.00.0
Придбання (створення) нематеріальних активів3100.00.0
Формування основного стада3200.00.0
Інші3300.00.0
Разом34083.0707.0

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
  асоційовані підприємства3500.00.00.0
  дочірні підприємства3600.00.00.0
  спільну діяльність3700.00.00.0
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств3800.00.00.0
  акції3900.00.00.0
  облігації4000.00.00.0
  інші4100.00.00.0
  Разом (розд.А + розд.Б)4200.00.00.0

Із рядка 045 гр. 4 БалансуІнші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)0.0 
  за справедливою вартістю(422)0.0 
  за амортизованою собівартістю(423)0.0 
Із рядка 220 гр. 4 БалансуПоточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)0.0 
  за справедливою вартістю(425)0.0 
  за амортизованою собівартістю(426)0.0 
 

V. Доходи і витрати

Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати:
  Операційна оренда активів4400.00.0
  Операційна курсова різниця4500.00.0
  Реалізація інших оборотних активів4601112.01079.0
  Штрафи, пені, неустойки4700.04.0
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення4800.00.0
  Інші операційні доходи і витрати49011.0113.0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
  асоційовані підприємства5000.00.0
  дочірні підприємства5100.00.0
  спільну діяльність5200.00.0
В. Інші фінансові доходи і витрати:
  Дивіденди5300.0X
  Проценти540X0.0
  Фінансова оренда активів5500.00.0
  Інші фінансові доходи і витрати5600.00.0
Г. Інші доходи і витрати:
  Реалізація фінансових інвестицій5700.00.0
  Реалізація необоротних активів5800.00.0
  Реалізація майнових комплексів5900.00.0
  Неопераційна курсова різниця6000.00.0
  Безоплатно одержані активи6100.0X
  Списання необоротних активів620X0.0
  Каса6300.00.0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)0.0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)0.0 %

VІ. Грошові кошти

Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса6400.0
Поточний рахунок банку65017.0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600.0
Грошові кошти в дорозі6700.0
Еквіваленти грошових коштів6800.0
Разом69017.0

Із рядка 070 гр. 4 БалансуГрошові кошти, використання яких обмежено(691)0.0 

VІІ. Забезпечення

Види забезпеченьКод рядкаЗалишок забез-
печення на початок року
Збільшення забезпеченняСума забез-
печення, що вико-
ристана протягом року
Невико-
ристана сума забез-
печення, що сторнована у звітному періоді
Сума очікуваного відшко-
дування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез-
печення
Залишок забез-
печення на кінець року
створення забез-
печення
додат-
кових відра-
хувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам7100.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення7200.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань7300.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію7400.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів7500.00.00.00.00.00.00.0
7600.00.00.00.00.00.00.0
7700.00.00.00.00.00.00.0
Разом7800.082.00.082.00.00.00.0

VІIІ. Запаси

Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *уцінка
12345
Сировина і матеріали800229.00.00.0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби8100.00.00.0
Паливо82013.00.00.0
Тара і тарні матеріали8304.00.00.0
Будівельні матеріали8400.00.00.0
Запасні частини8501186.00.00.0
Матеріали сільськогосподарського призначення8600.00.00.0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі8700.00.00.0
Малоцінні та швидкозношувані предмети88029.00.00.0
Незавершене виробництво890158.00.00.0
Готова продукція9001012.00.00.0
Товари91013.00.00.0
Разом9202644.00.00.0

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації(921)2644.0 
 переданих у переробку(922)0.0 
 оформлених в заставу(923)0.0 
 переданих на комісію(924)0.0 
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925)0.0 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокув т.ч. за строками непогашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги9401406.015.0536.058.0
Інша поточна дебіторська заборгованість9500.00.00.00.0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)82.0 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952)0.0 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600.0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700.0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800.0
 

XI. Будівельні контракти

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік11100.0
Заборгованність на кінець звітного року 
  валова замовників11200.0
  валова замовникам11300.0
  з авансів отриманих11400.0
Сума затриманих коштів на кінець року11500.0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600.0

XII. Податок на прибуток

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток12100.0
Відстрочені податкові активи: 
  на початок звітного року1220136.0
  на кінець звітного року12250.0
Відстрочені податкові зобов'язання: 
  на початок звітного року12300.0
  на кінець звітного року12350.0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього1240136.0
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток12410.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242136.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань12430.0
Відображено у складі власного капіталу - усього12500.0
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток12510.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520.0
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530.0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік1300312.0
Використано за рік - усього13100.0
в тому числі на: 
  будівництво об'єктів13110.0
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів13120.0
    з них машини та обладнання13130.0
  придбання (створення) нематеріальних активів13140.0
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150.0
13160.0
13170.0

 

Керівник: Петришин В. Д.
Головний бухгалтер: Костенко Ю. В.