Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ00132012
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2006 | 01 | 01
ПідприємствоЗакрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"за ЄДРПОУ00132012
ТериторіяОдеська областьза КОАТУУ5125755300
Форма власностіКолективназа КФВ 
Орган державного управліннясамостiйнеза СПОДУ 
Галузь (вид діяльності)ПРОМИСЛОВIСТЬ ЗБIРНИХ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ I БЕТОННИХ (ЗА ВИНЯТКОМ СТIНОВИХ МАТЕРIАЛIВ) КОНСТРУКЦIЙ I ВИРОза ЗКГНГ 
Вид єкономічної діяльностіВИРОБНИЦТВО ЗБIРНИХ БЕТОННИХ ТА ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВза КВЕД26.61.1
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса67805, Одеська обл., Овiдiопольський р-н, смт Великодолинське, вул.Залiзнична, буд.113  

БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість0100.00.0
   первісна вартість0110.00.0
   накопичена амортизація0120.00.0
Незавершене будівництво020110.800122.100
Основні засоби:   
   залишкова вартість0301872.1002089.400
   первісна вартість0314534.5004949.500
   знос0322662.4002860.100
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи06019.7005.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І0802002.6002216.500
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси1001290.01312.300
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво1200.00.0
   готова продукція130329.400526.300
   товари1400.00.0
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість160487.700123.200
   первісна вартість161487.700123.200
   резерв сумнівних боргів1620.00.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом1700.00.0
   за виданими авансами1800.0143.700
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість21016.700132.900
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті230107.100192.400
   в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи25020.90093.900
Усього за розділом ІI2602251.8002524.700
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700.00.0
БАЛАНС2804254.4004741.200

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал300381.500381.500
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал3301613.3001613.300
Резервний капітал34093.800114.900
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)3501157.2001513.700
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І3803245.8003623.400
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу400100.900126.500
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI430100.900126.500
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІII4800.00.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані5200.00.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530195.3000.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів540259.300395.800
   з бюджетом55075.400166.700
   з позабюджетних платежів5600.00.0
   зі страхування57066.90078.800
   з оплати праці580132.500186.400
   з учасниками59050.30062.600
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання610128.0101.0
Усього за розділом ІV620907.700991.300
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС6404254.4004741.200

Керівник: Биков Олександр Васильович
Головний бухгалтер: Скрипак Надiя Миколаївна