Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ00132012
Організаційно-правова формаЗАТ

Розрахунок вартості чистих активів закритими акціонерними товариствами

за станом на кінець звітного року

Найменування: Закрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00132012

Одиниця виміру: тис. грн.
Найменування статтіКод рядкаЗа даними балансу, на кінець звітного періодуРозрахункові дані, на кінець звітного періоду
1234
АКТИВИ   
Нематеріальні активи: залишкова вартість0100.0000.000
Незавершене будівництво020122.100122.100
Основні засоби: залишкова вартість0302089.4002089.400
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.0000.000
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції0450.0000.000
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.0000.000
Відстрочені податкові активи0605.0005.000
Інші необоротні активи0700.0000.000
Запаси: виробничі запаси1001312.3001312.300
Запаси: тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.0000.000
Запаси: незавершене виробництво1200.0000.000
Запаси: готова продукція130526.300526.300
Запаси: товари1400.0000.000
Векселі одержані1500.0000.000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість160123.200123.200
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом1700.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами180143.700143.700
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів1900.0000.000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: із внутрішніх розрахунків2000.0000.000
Інша поточна дебіторська заборгованість210132.900132.900
Поточні фінансові інвестиції2200.0000.000
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті230192.400192.400
Грошові кошти та їх еквіваленти: в іноземній валюті2400.0000.000
Інші оборотні активи25093.90093.900
Витрати майбутніх періодів2700.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Активи, усього4741.2004741.200
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
Довгострокові кредити банків4400.0000.000
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.0000.000
Відстроченні податкові зобов'язання4600.0000.000
Інші довгострокові зобов'язання4700.0000.000
Короткострокові кредити банків5000.0000.000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.0000.000
Векселі видані5200.0000.000
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5300.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів540395.800395.800
Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом550166.700166.700
Поточні зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежів5600.0000.000
Поточні зобов'язання за розрахунками: зі страхування57078.80078.800
Поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці580186.400186.400
Поточні зобов'язання за розрахунками: з учасниками59062.60062.600
Поточні зобов'язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків6000.0000.000
Інші поточні зобов'язання610101.000101.000
Усього за розділом ІІ430126.500126.500
Доходи майбутніх періодів6300.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Зобов'язання, усього1117.8001117.800
Розрахункова вартість чистих активів3623.4003623.400
Статутний капітал300381.500381.500
Неоплачений капітал3600.0000.000
Вилучений капітал3700.0000.000
   0.000
   0.000
   0.000
Скоригований статутний капітал381.500381.500

Примітки: Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 3623.400 тис.грн. Статутний фонд складає 381.500 тис.грн.Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. Неоплачений капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi

Висновок: Розрахункова вартiсть чистих активiв(3623.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(381.500 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.

Керівник: Биков Олександр Васильович
Головний бухгалтер: Скрипак Надiя Миколаївна