Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ00132012
Організаційно-правова формаЗАТ

Текстова частина

Висновок аудитора

Ми перевiрили фiнансову звiтнiсть Товариства, станом на 31 грудня 2005 року, яка характеризує змiни фiнансового становища за 2005 рiк. Вiдповiдальнiсть за представлену для перевiрки фiнансову звiтнiсть несе керiвництво товариства. Нашим обов'язком є висловлення висновку стосовно цiєї iнформацiї та фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного аудиту.
Господарське - фiнансова дiяльнiсть здiйснюється згiдно з чинним законодавством. Прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам.
Методологiя й органiзацiя бухгалтерського облiку, господарсько-фiнансової дiяльностi, прийнята на товариствi вiдповiдає вимогам законодавчим й нормативним актам, дiючим на Українi.
Перевiрка проводилася у вiдповiдностi з Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть", Нацiональними нормативами аудиту, з урахуванням Мiжнародних стандартiв аудиту. За цими нормативами ми повиннi спланувати й провести аудиторську перевiрку з метою отримання достатнього рiвня впевненостi у тому, що звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.
Аудиторська перевiрка включає вивчення (шляхом тестування) доказiв, якi пiдтверджують показники у фiнансовiй звiтностi товариства. Також у перевiрку входить оцiнка використаних на товариствi принципiв бухгалтерського облiку й виявлення суттєвих помилок, та оцiнка загальних тверджень фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для формування висновку.
Надана iнформацiя дає дiйсне й повне уявлення про реальний склад активiв та пасивiв суб'єкта, що перевiрявся. Система бухгалтерського облiку, що використовувалася на товариствi, вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам.
Фiнансову звiтнiсть пiдготовлено на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про товариство станом на 31 грудня 2005 року.
Завданням товариства була пiдготовка фiнансової звiтностi, основаної на облiку грошових коштiв товариства у вiдповiдностi з iснуючими на товариствi принципами визначення прибуткiв i витрат, прибуток визнається у час його отримання або нарахування, а не тiльки у час нарахування, а витрати визнаються в час виникнення, а не тiльки в час виплати.
На наш погляд, звiтнiсть представлена об'єктивно у вiдношеннях понесених витрат товариства протягом 2005 фiнансового року.
За результатами проведення аудиту аудиторська фiрма "Респект" пiдтверджує форми, якi затвердженi Мiнфiном України за погодженням з Держкомстатом України для рiчної звiтностi.

Інша інформація

д/н