Finance.ua
Назва емітентаЗакрите акцiонерне товариство "Великодолинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ00132012
Організаційно-правова формаЗАТ

ІНФОРМАЦІЯ
про загальні збори акціонерів

Дата проведення останніх зборів акціонерів06.04.2006 
Вид зборів (чергові/позачергові)Чергові
Місце проведенняОдеська обл., смт Великодолинське, вул.Залiзнична, 113 
Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства)90.300 
Питання порядку денного1.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарчої дiяльностi товариства за 2005р. 2.Звiт Ревiзiйної комiсiї, висновки по рiчному звiту та балансу. 3. Затвердження рiчного балансу Товариства, затверждення розподiлу прибутку за 2005 рiк. 4. Дообрання членiв правлiння Товариства. 
Хто скликав позачергові зборид/н 
Причина скликання позачергових зборівд/н 
Дата обліку для виплати дивідендів за звітний період (якщо вони будуть виплачуватись)01.01.2006 
Дата початку виплати дивідендів за звітний період01.06.2006 
Дата закінчення виплати дивідендів за звітний період30.06.2006 
Найменування юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперамиЗАТ "Великодолинський ЗБК" 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої ЗАТ виплачувати дохід за його цінними паперами00132012 
 за звітний періодза період попередній звітному
Сума нарахованих дивідендів, грн.32000.000 30000.000 
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.2.94000 2.75000 
Сума фактично виплачених дивідендів, грн.32000.000 30000.000 
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.2.94000 2.75000 

Примітки: д/н