Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж"
Код за ЄДРПОУ00121146
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2004 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж"за ЄДРПОУ00121146
Територія32000за КОАТУУ8039100000
Орган державного управлінняАкцiонернi товариства вiдкритого типуза СПОДУ06024
Галузь (вид діяльності)Загальнобудiвельнi органiзацiїза ЗКГНГ61110
Вид єкономічної діяльностіБудiвництво пiдприємств енергетики, добувної й обробної промисловостiза КВЕД45.21.5
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
2003 р.

Форма N4   код за ДКУД 1801005
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року010278.5000.059.40032385.1002343.70022882.2000.00.057948.900
Коригування:
Зміна облікової політики0200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Виправлення помилок0300.00.00.00.00.0-110.6000.00.0-110.600
Інші зміни0400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Скоригований залишок на початок року050278.5000.059.40032385.1002343.70022771.6000.00.057838.300
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка основних засобів0700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка незавершеного будівництва0800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка незавершеного будівництва0900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Дооцінка нематеріальних активів1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Уцінка нематеріальних активів1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період1300.00.00.00.00.04854.00.00.04854.0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)1400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Спрямування прибутку до статутного капіталу1500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Відрахування до резервного капіталу1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Внески учасників:
Внески до капіталу1800.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Погашення заборгованості з капіталу1900.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)2100.00.00.00.00.00.00.0-200.0-200.0
Перепродаж викуплених акцій (часток)2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Анулювання викуплених акцій (часток)2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Вилучення частки в капіталі2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Зменшення номінальної вартості акцій2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків2600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Безкоштовно отримані активи2700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2800.00.0-29.0-1243.6000.00.00.00.0-1272.600
Разом змін в капіталі2900.00.0-29.0-1243.6000.04854.00.0-200.03381.400
Залишок на кінець року300278.5000.030.40031141.5002343.70027625.6000.0-200.061219.700

Примітки: Повнотау та достовiрнiсть звiту пiдтверджено аудитором.

Керівник: Коваль Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер: Дорофеєва Людмила Iванiвна