Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж"
Код за ЄДРПОУ00121146
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2004 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Пiвдентеплоенергомонтаж"за ЄДРПОУ00121146
Територія32000за КОАТУУ8039100000
Орган державного управлінняАкцiонернi товариства вiдкритого типуза СПОДУ06024
Галузь (вид діяльності)Загальнобудiвельнi органiзацiїза ЗКГНГ61110
Вид єкономічної діяльностіБудiвництво пiдприємств енергетики, добувної й обробної промисловостiза КВЕД45.21.5
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2003 р.

Форма N3   код за ДКУД 1801004
СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній період
НадходженняВидатокНадходженняВидаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування0105241.1000.059.5000.0
Коригування на:     
   амортизацію необоротних активів0201154.600X1158.0X
   збільшення (зменшення) забезпечень030175.3000.0117.9000.0
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць0400.029.6000.033.500
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності0500.07913.1001520.2000.0
Витрати на сплату відсотків060242.700X165.800X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0700.01129.02987.9000.0
Зменшення (збільшення):     
   оборотних активів0800.01474.7001246.1000.0
   витрат майбутніх періодів0900.09.00.00.400
Збільшення (зменшення):     
   поточних зобов'язань1004739.5000.00.02492.400
   доходів майбутніх періодів1100.04.2000.00.0
Грошові кошти від операційної діяльності1202122.6000.01741.2000.0
Сплачені:     
   відсотки130X242.700X165.800
   податки на прибуток140X277.600X281.300
Чистий рух коштів до надзвичайних подій1501602.3000.01294.1000.0
Рух коштів від надзвичайних подій1600.00.00.00.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності1701602.3000.01294.1000.0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація:     
   фінансових інвестицій1809623.100X0.0X
   необоротних активів19057.300X251.500X
   майнових комплексів2000.00.00.00.0
Отримані:     
   відсотки2105.0X30.800X
   дивіденди2200.0X1536.200X
Інші надходження230261.200X0.0X
Придбання:     
   фінансових інвестицій240X6196.400X0.0
   необоротних активів250X6153.500X1871.700
   майнових комплексів260X0.0X0.0
Інші платежі270X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій2800.02403.3000.053.200
Рух коштів від надзвичайних подій2900.00.00.00.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3000.02403.3000.053.200
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу3100.0X0.0X
Отримані позики3209095.600X5180.0X
Інші надходження3300.0X0.0X
Погашення позик340X9095.600X5180.0
Сплачені дивіденди350X0.0X652.100
Інші платежі360X200.0X51.700
Чистий рух коштів до надзвичайних подій3700.0200.00.0703.800
Рух коштів від надзвичайних подій3800.00.00.00.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3900.0200.00.0703.800
Чистий рух коштів за звітний період4000.01001.0537.1000.0
Залишок коштів на початок року4104647.600X4077.0X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів42029.6000.033.5000.0
Залишок коштів на кінець року4303676.200X4647.600X

Примітки: Повнота та достовiрнiсть звiта пiдтверджено аудитором

Керівник: Коваль Валерiй Миколайович
Головний бухгалтер: Дорофеєва Людмила Iванiвна