Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Енергогiдромеханiзацiя"
Код за ЄДРПОУ00117274
Організаційно-правова формаВАТ

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис.грн.)Орендовані основні засоби (тис.грн.)Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:2868.200 3572.500 0.000 0.000 2868.200 3572.500 
- будівлі та споруди898.600 1474.000 0.000 0.000 898.600 1474.000 
- машини та обладнання1653.200 1829.700 0.000 0.000 1653.200 1829.700 
- транспортні засоби203.600 170.500 0.000 0.000 203.600 170.500 
- інші112.800 98.300 0.000 0.000 48.000 43.000 
2. Невиробничого призначення:0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- будівлі та споруди0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- машини та обладнання0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- транспортні засоби0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
- інші0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Усього2868.200 3572.500 0.000 0.000 2868.200 3572.500 
Поясненняд/н 

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис.грн.)Відсоток за користування коштами (% річних)Дата погашення
Кредити банку, у тому чіслі:X0.000 XX
Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі:X0.000 XX
  д/н 0.000 0.000  
Примітки: Зобовязань по облiгацiям у 2004 роцi Товариство немає

 

за облігаціями (за кожним випуском):X0.000 XX
за векселями (всього)X224.200 XX
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0.000 XX
  д/н 0.000  
Примітки: Зобовязань за фiнансовими iнвестицiями в корпоратiвнi права Товариство за 2004 рок немає.

 

Податкові зобов'язанняX70.900 XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0.000 XX
Інші зобов'язанняX3093.600 XX
Усього зобов'язаньX3388.700 XX

Примітки: Облiк кредиторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО 11 "Зобов'язання"