Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Енергогiдромеханiзацiя"
Код за ЄДРПОУ00117274
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2004 | 12 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Енергогiдромеханiзацiя"за ЄДРПОУ00117274
Територія12000за КОАТУУ1210436600
Орган державного управлінняакцiонерне товариство вiдкритого типуза СПОДУ06024
Галузь (вид діяльності)Гiдротехнiчнi роботиза ЗКГНГ61132
Вид єкономічної діяльностіБудiвництво морських та рiчкових спорудза КВЕД45.24.0
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2004 р.

Форма N3   код за ДКУД 1801004
СтаттяКодЗа звітний періодЗа попередній період
НадходженняВидатокНадходженняВидаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування0102609.5000.00.010955.0
Коригування на:     
   амортизацію необоротних активів020370.700X329.300X
   збільшення (зменшення) забезпечень0300.00.00.00.0
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць0400.00.00.00.0
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності0500.0938.0384.7000.0
Витрати на сплату відсотків0600.0X328.900X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах0702042.2000.00.09912.100
Зменшення (збільшення):     
   оборотних активів0800.0213.40016575.00.0
   витрат майбутніх періодів0900.00.00.00.0
Збільшення (зменшення):     
   поточних зобов'язань1000.01551.6000.06537.600
   доходів майбутніх періодів1100.00.00.00.0
Грошові кошти від операційної діяльності120277.2000.0125.3000.0
Сплачені:     
   відсотки130X0.0X0.0
   податки на прибуток140X5.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій150272.2000.0125.3000.0
Рух коштів від надзвичайних подій1600.00.00.00.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності170272.2000.0125.3000.0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація:     
   фінансових інвестицій1800.0X0.0X
   необоротних активів1900.0X0.0X
   майнових комплексів2000.00.00.00.0
Отримані:     
   відсотки2100.0X0.0X
   дивіденди2200.0X0.0X
Інші надходження2300.0X0.0X
Придбання:     
   фінансових інвестицій240X0.0X0.0
   необоротних активів250X136.500X0.0
   майнових комплексів260X0.0X0.0
Інші платежі270X95.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій2800.0231.5000.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій2900.00.00.00.0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3000.0231.5000.00.0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу3100.0X0.0X
Отримані позики3200.0X0.0X
Інші надходження3300.0X0.0X
Погашення позик340X0.0X0.0
Сплачені дивіденди350X0.0X0.0
Інші платежі360X0.0X0.0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій3700.00.00.00.0
Рух коштів від надзвичайних подій3800.00.00.00.0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3900.00.00.00.0
Чистий рух коштів за звітний період40040.7000.0125.3000.0
Залишок коштів на початок року410125.400X0.100X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів4200.00.00.00.0
Залишок коштів на кінець року430166.100X125.400X

Примітки: Облiк грошових коштiв ведеться у вiдповiдностi з Положенням про ведення кассових операцiй в нацiональнiй валютi, затвердженого Постановою НБУ 72 вiд 19.02.2001р. (зi змiнами та доповненнями).

Керівник: Годованюк Iгор Володимирович
Головний бухгалтер: Миронова Тетяна Федорiвна