Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Енергогiдромеханiзацiя"
Код за ЄДРПОУ00117274
Організаційно-правова формаВАТ

Основні відомості про емітента

Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження та засоби зв'язку емiтента

Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Енергогiдромеханiзацiя" 
Скорочене найменуванняВАТ "Енергогiдромеханiзацiя" 
Код за ЄДРПОУ00117274 
за КОАТУУ1210436600 
Територія (область)Днiпропетровська область 
РайонДнiпропетровський 
Поштовий індекс51914 
Населений пунктДнiпродзержинськ 
Вулицям.Днiпродзержинськ, вул.Днiпробудiвська, буд.16 
Міжміський код та телефон(0569) 55-22-78 
Факс55-22-78 
E-mailд/н 
WWW-адресад/н 

Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтва00117274 
Дата видачі22 лютого 1996 р. 
Орган, що видав свідоцтвоДнiпродзержинський мiськвиконком 
Зареєстрований статутний капітал (грн.)2904808 

Банківські установи, що обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за основним поточним рахунком
ДФКБ "ПриватБанк" м.Днiпродзержинськ 
МФО банку305965 
Найменування банку (відділення банку),
який обслуговує емітента за валютним рахунком
ДФКБ "ПриватБанк" м.Днiпродзержинськ 
МФО банку305965 

Основні види діяльності

Код за ЗКГНГВид діяльності
61132 Гiдротехнiчнi роботи 
71130 Оптова торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої кооперацiї 
21271 Риборозведення 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Будiвельна дiяльнiсть 556984 29 травня 2003 р. Державний комiтет України з будiвництва та архiтектури 29 травня 2006 р. 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

НайменуванняМісцезнаходження (поштова адреса)
д/н
д/н д/н 
Асоціації
  
Корпорації
  
Консорціуми
  
Концерни
  
Інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами
  

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб0000000003 
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)62.240 
Кількість акціонерів (засновників) - фізичних осіб0000000002 
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (відсотків)37.760 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0000000400 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
0000000400 
 - сертифікатів облігацій0000000000 
Кількість виданих бланків сертифікатів цінних паперів (штук)0000000007 
у тому числі:
 - сертифікатів акцій
0000000007 
 - сертифікатів облігацій0000000000 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)0000000324 
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)0000000006 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)0000000000 
Фонд оплати праці - всього (тис.грн.)2506.300 

Інформація про посадових осіб емітента

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
0001 Голова Правлiння Годованюк Iгор Володимирович 1966 вища 10 ВАТ "Енергогiдромеханiзацiя", помiчник голови правлiння 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0002 член Правлiння Брагинський В'ячеслав Венiаминович 1966 вища 10 д/н 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0003 член Правлiння Прокоф'єв Борис Васильович 1947 вища 07 НIII КГШ, начальник охоронної служби 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0004 член Правлiння Самчкоашвiлi Свiтлана Iллiнiївна 1945 вища 12 ОАО "ДМЗ", заступник голови правлiння 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0005 член Правлiння Кондратов Iгор Миколайович 1963 вище 11 ВАТ "Охорона гарант", старший iнспектор вiддiлу зовнiшньої безпеки 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0006 член Правлiння Миронова Тетяна Федорiвна 1940 средньо-технiчне 19 д/н 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0007 Голова Ревiзiйної комiсiї Корж Iрина Павлiвна 1959 вища 10 д/н 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0008 Голова Спостережної ради Кривко Роман Григорович 1968 вища 09 д/н 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0009 член Спостережної ради Медведева Тетяна Миколаївна 1968 вища 09 д/н 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

0010 член Спостережної ради Ковтун Максим Вiкторович 1980 вища 00 д/н 
Примітки:Змiни у персональному складi вiдбулись згiдно Протоколу загальних зборiв вiд 05.04.2005 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи/
П.І.Б. фізичної особи
Код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
ЗАТ КБ "ПриватБанк" (номiнальний утримувач) 14360570 м.Днiпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50 09.07.2003 000000000037989 60.159 000000000037989 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Єлiсеєва Галина Валентинiвна 10.12.2003 000000000014150 22.408 000000000014150 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Усього:52139 82.567 52139 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаП.І.Б. посадової особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загал. кількості акцій (%)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
член Правiння Брагинський В'ячеслав Венiаминович 10.12.2003 000000000000010 0.020 000000000000010 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
член Правлiння Самчкоашвiлi Свiтлана Iллiнiївна 15.04.2004 000000000000032 0.050 000000000000032 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Голова Спостережної ради Кривко Роман Григорович 12.12.2004 000000000000001 0.000 000000000000001 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
член Спостережної ради Медведева Тетяна Миколаївна 12.12.2004 000000000000001 0.000 000000000000001 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
член Спостережної ради Ковтун Максим Вiкторович 12.12.2004 000000000000001 0.000 000000000000001 000000000000000 000000000000000 000000000000000 
Усього:45 0.070 45 

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента

Найменування друкованого органуWeb - сайт FINANCE.COM.UA 
Передплатний індекс
Тираж0000000000 
Дата публікації звіту14.09.2004 

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівпозачерговічергові
  
Місце проведенням.Днiпродзержинськ, вул.Днiпробудiвська, 16 
Дата проведення05 квітня 2005 р. 
Кворум зборів (%)83.640 
Питання порядку денного:1.Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2004 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2005 рiк.
2.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2004 рiк.
3.Звiт Спостережної ради Товариства за 2004 рiк.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2004 рiк.
5.Розподiл прибутку за 2004 рiк, та затвердження бюджету Товариства на 2005 рiк.
6.Вiдкликання та обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7.Вiдкликання та обрання Голови та членiв Спостережної ради Товариства.
8.Вiдкликання та обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
9.Про внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
10.Про змiну юридичної адреси Товариства.
12.Про збiльшення Статутного фонду Товариства. 

Інформація про дивіденди

Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись) 
Дата початку виплати дивідендів 
Дата закінчення виплати дивідендів 

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
НайменуванняТОВ "Iнтер-Сервiс-Реєстр" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ24241079 
Код території за КОАТУУ1210136900 
Територія (область)Днiпропетровська область 
РайонДнiпропетровський 
Поштовий індекс49040 
Населений пунктм.Днiпропетровськ 
Вулиця, будинокпров. Джинчарадзе 4, секцiя 1 
Міжміський код та телефон8(0562) 65-68-57 
Факс8(0562) 65-68-57 
E-mailinterservis2001@inbox.ru 
WWW-адресад/н 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА 549436 
Дата видачі ліцензії (дозволу)14 жовтня 2003 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового рунку 

Тип юридичної особи, послугами якої користуеться емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
НайменуванняТОВ аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД" 
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою відповідальністю 
Код за ЄДРПОУ00117274 
Код території за КОАТУУ1210136900 
Територія (область)Днiпропетровська область 
РайонДнiпропетровський 
Поштовий індекс49044 
Населений пунктм.Днiпропетровськ 
Вулиця, будинокпр.вул Гоголя, 15а 
Міжміський код та телефон8(0562) 370-19-76 
Факс8(0562) 47-16-36 
E-mailroot@cowperwood.dnepr.net 
WWW-адресаwww.cowperwood.dnepr.net 
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності0031 
Дата видачі ліцензії (дозволу)26 січня 2001 р. 
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України 

Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року

Дата реєстрації повідомленняСтислий опис
 Iстотних факторiв, за якими, вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондову бiржу", подається особлива iнформацiя, протягом звiтного року не траплялося