Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв"
Код за ЄДРПОУ00110177
Організаційно-правова формаВАТ

Опис бізнесу

Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Группа факторівОпис проблемСтупінь впливу на діяльність емітента*Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний впливсередній впливзначний вплив
ПолітичніД/В   Д/В 
Фінансово-економічніВiдсутнiсть ринкiв збуту продукцiї   Залучення iнвесторiв, пошук нових клiєнтiв 
Виробничо-технологічніЗастарiле обладнання   Реконструкцiя, модернiзацiя основних засобiв та виробничого обладнання 
СоціальніЗаборгованiсть по заробiтнiй платi, низький рiвень матерiального забезпечення   Покращення матерiального забезпечення працiвникiв пiдприємства 
ЕкологічніЗалежнiсть вiд сезонного фактору   Змiни не прогнозуються 
ПриміткиД/В

*У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції

Найменування продукції (виду продукції)*Найменування конкурентаКраїна походження конкурентаСтупінь конкуренції**
незначний впливсередній впливзначний вплив
Неруднi будiвельнi матерiали Коростенський щебзавод Україна   

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**У відповідній графі проставляється помітка "Х".

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції)*Торгові марки, під якими здійснюється збут продукціїПатентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції)Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД**Одиниця виміруОбсяг виробництва в натуральних одиницяхОбсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.)Чистий доход (виручка від реалізації за звітний період) ) (тис.грн.)
Неруднi будiвельнi матерiали д/в д/в д/в тис. т 953.300 28144.500 23866.100 
Iншi товари (послуги ) :     0.000 0.000 0.000 
Інші товари (послуги):0.000 0.000 
Усього:28144.500 23866.100 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації (у вартісному виразі).
**ТНЗЕД - "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності".

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції)*Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя)**Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
УкраїнаКраїни СНД та БалтіїКраїни дальнього зарубіжжя
Неруднi будiвельнi матерiали Україна 80.600 19.400 0.000 
Усього:80.600 19.400 0.000 

*До переліку заносяться дані про продукцію (товари, роботи, послуги), обсяги реалізації якої становлять 10% та більше від загального обсягу реалізації.
**Заповнюють емітенти, які займаються виробництвом.

Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Вiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" перетворено з державного пiдприємства i iснує з 30 червня 1999 року.

Інформація про організаційну структуру емітента

В складi органiзацiйної структури пiдприємства входять наступнi пiдроздiли:
- гiрничний цех з буро-вибуховими роботами;
- дробiльно-сортувальний завод;
- автотранспортний цех;
- ремонтно-механiчна майстерня;
- навантажувальний цех;
- адмiнiстративно-управлiнський апарат;
- воєнiзована та чергова охорона.
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй ВАТ "УКБМ" у своєму складi не має.

Опис обраної облікової політики

Облiкова полiтика по оцiнцi вартостi запасiв на пiдприємствi обрана за методом "ЛIФО", тобто за цiнами останнього надходження. Амортизацiйнi вiдрахування основних засобiв здiйснюється за методом зменьшення залишкової вартостi з застосуванням норм амортизацiї по групах обладнання. Бухгалтерський облiк у 2005 роцi на пiдприємствi здiйснювався у вiдповiдностi до Наказу про облiкову полiтику 1 вiд 02 сiчня 2005 року. Змiн в облыковiй полiтицi протягом 2005 року не було.

Витяг з аудиторського висновку

Для пiдготовки фiнансових звiтiв пiдприємством використано Нацiональну концептуальну основу фiнансової звiтностi та положення визначеної пiдприємством облiкової полiтики.Аудиторський висновок в частинi формування фiнансової звiтностi носить умовно-позитивний характер.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства, розглянута за масштабами та методами перевiрки, пiдготовлена згiдно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та в цiлому вiдповiдає вимогам законодавства.
Фiнансовий стан пiдприємства задовiльний, стiйкий та має тенденцiю до покращення, майже всi показники фiнансового стану вiдповiдають нормативним вимогам. Але пiдприємство i в подальшому потребує проведення заходiв по збiльшенню об"ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Пiдприємству не обiйтися без зовнiшнiх iнвестицiй у полiпшення фiнансового стану iснуючих виробничих потужностей, оздоровлення фiнансового стану пiдприємства в цiлому.

Інформація про основні види товарів або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

ВАТ "УКБМ" виробляє неруднi будiвельнi матерiали за наступною номенклатурою: щебiнь фракцiй 5х10, 5х20, 20х40, 40х70, 25х70. Супутня продукцiя - пiсчано-щебенева сумiш. Пiдприємство має можливiсть проводити перебудову технологiї випуску вiдповiдно до замовлень споживачiв.
В звiтному перiодi збут продукцiї проводився як по Українi, так i в країнах СНД, в т.ч Росiї. Частка реалiзованої продукцiї за кордон в звiтному роцi склала 19,4%. Основними споживачами є ТОВ "Паритет-М", ТОВ "Комспек", "Унiверсал-Максин" та iн.
В звiтному перiодi в зв"язку з тим, що попит на продукцiю нашого виробництва в порiвняннi з минулими роками збiльшився, був зроблений стрибок в обсягах реалiзацiї продукцiї. Це дало можливiсть покращити результати фiнансової дiяльностi пiдприємства. Найбiльшим попитом користувалася дрiбна фракцiя 5х20, Щебiнь фракцiї 20х40 реалiзовувся по мiрi заповнення складу готової продукцiї. Але технологiчний процес не дозволяє випускати тiльки дрiбнофракцiйний щебiнь через частi поломки обладнання.
Головним конкурентом є ВАТ "Коростенський щебзавод". Його продукцiя дешевше за рахунок меншої вартостi залiзничих тарифiв. Собiвартiсть продукцiї головного конкурента в 1,5 рази менша при бiльш високому рiвнi якостi. Крiм того ВАТ "Коростенський щебзавод" розташований ближче до потенцiальних покупцiв нiж ВАТ "УКБМ".

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

Однiєю з проблем, якi турбували пiдприємство на протязi звiтного року, є недостатнє забезпечення обiговими коштами, що викликано сезоннiстю реалiзацiї щебеневої продйкцiї. Крiм того, значною проблемою є застарiле та зношене обладнання, яке термiново потребує ремонту.

Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства

За звiтний перiод Товариство штрафiв та компенсацiй не виплачувало.

Опис обранної політики щодо фінансування діяльності емітента

Основним видом фiнансування дiяльностi ВАТ "УКБМ" є реалiзацiя продукцiї. Крiм того,Товариство користується кредитами банкiв для фiнансування дiяльностi та можливостi реалiзацiї продукцiї.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але не виконаних договорiв за звiтний перiод не має.

Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента

Для подальшого розвитку пiдприємства планується впровадити наступнi заходи:
- удосконалення технологiї буровибухових робiт;
- застосування бiльш економiчних вибухових речовин;
- впровадження "бутобоя"при дробленнi негабаритiв, що дозволяє мати щомiсячну економiю у витратах 20 тис. грн;
- впровадження установки по класифiкацiї вiдсiву;
- впровадження заходiв щодо зниження собiвартостi.

Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента

Рiчний звiт за 2004 рiк Товариство оприлюднило на Веб-сайтi www.finance.ua 20 травня 2005 року.

Ознака рейтингового агентства 
Найменування рейтингового агентства, яке визначило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата визначення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента визначеної протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Ознака рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звіту 
Найменування рейтингового агентства, яке поновило рейтингову оцінку емітента протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н 
Дата поновлення рейтингової оцінки емітента 
Інформація щодо рейтингової оцінки емітента поновленої протягом календарного року, що передує поданню звітуд/н